Ontwerpbesluit wijziging Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland maken bekend dat zij het ontwerpbesluit wijziging Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland ter inzage leggen van vrijdag 28 juni tot en met donderdag 8 augustus 2024.

Het ontwerpbesluit wijziging Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland betreft de volgende wijzigingen:

  • aanpassingen in de samenstelling van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap vanwege de gewijzigde Waterschapswet in verband met het schrappen van de geborgde zetels voor de categorie bedrijven en de introductie van een vaste verdeling van de geborgde zetels voor de overige categorieën (Staatsblad 2022, 517);
  • aanpassingen vanwege de gewijzigde Waterschapswet in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Staatsblad 2020, 262);
  • het effectueren van de overdracht van het waterbeheer van de Kikkerpolder in de gemeente Leiden, en de daarin gelegen waterstaatswerken, van de gemeente Leiden naar het Hoogheemraadschap van Rijnland;
  • wijzigingen van de kaart waarop het beheersgebied van Hoogheemraadschap van Rijnland is aangegeven naar aanleiding van bestuurlijke afspraken over deze grenswijzigingen met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Rijkswaterstaat;
  • enkele tekstuele wijzigingen in verband met de in werking getreden Omgevingswet en eerdere wijzigingen van de Waterschapswet.

Waar en wanneer kunt u het ontwerpbesluit met bijbehorende toelichting inzien?

Het ontwerpbesluit ligt van vrijdag 28 juni tot en met donderdag 8 augustus 2024 voor een ieder ter inzage. Het ontwerpbesluit met bijbehorende documenten zijn rechts op deze pagina in te zien.

Indien u het besluit op papier bij de provincie Noord-Holland wil inzien of voor nadere inlichtingen kunt u een afspraak maken op telefoonnummer 023 514 38 53 of via Zienswijze-Reglement-Rijnland@noord-holland.nl
Het ontwerpbesluit ligt tijdens kantooruren ook ter inzage bij:

  • Provincie Zuid-Holland: Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag

Hoe dient u uw zienswijze in?

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Maak uw zienswijze zo concreet mogelijk. Geef daarbij aan op welk onderdeel van het ontwerpbesluit uw zienswijze betrekking heeft en wat uw motivering is. Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer.
Ieder die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt een reactie op de zienswijze. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van het ontwerpbesluit op onderdelen. Provinciale Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland stellen uiteindelijk het besluit vast.

Een schriftelijke zienswijze zendt u, onder vermelding van nummer 2206928/2257005, aan: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem of naar het e-mailadres Zienswijze-Reglement-Rijnland@noord-holland.nl.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen via telefoonnummer 023 514 38 53, waarbij u vermeldt dat u een mondelinge zienswijze wil indienen ten aanzien van het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland.