Provinciaal inpassingsplan en Watergebiedsplan Schil Naardermeer

(22 september 2021)

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland maken bekend, dat Provinciale Staten op 13 september 2021 het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor het gebied Schil Naardermeer hebben vastgesteld en dat het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht op 8 juli 2021 het Watergebiedsplan Naardermeer en omliggende schil, inclusief bijbehorende peilbesluiten heeft vastgesteld.

Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij beide plannen tezamen met de Nota van Beantwoording zienswijzen vanaf 23 september 2021 gedurende 6 weken ter inzage leggen.

Provinciaal inpassingsplan en Watergebiedsplan

Een provinciaal inpassingsplan is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan. Het PIP Schil Naardermeer regelt een bestemmingswijziging van de bestemming agrarisch naar de bestemming natuur met gelijke regels voor het grondgebied van de gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Weesp. Het Watergebiedsplan Naardermeer en omliggende schil omvat de nieuwe peilbesluiten en een aantal waterhuishoudkundige maatregelen.

Coördinatieregeling

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 29 juni 2020 besloten de coördinatieregeling, art. 3.33 Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van het Provinciaal Inpassingsplan van provincie Noord-Holland en het Watergebiedsplan (met peilbesluiten) van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht ten behoeve van de realisatie Schil Naardermeer. Provincie Noord-Holland verzorgt de coördinatie van de besluitvorming en terinzagelegging.

Terinzagelegging

Het vastgestelde PIP en Watergebiedsplan met bijbehorende stukken liggen op grond van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht, art. 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 4.4. van de Waterverordening Waterschap Amstel Gooi en Vecht 2017 vanaf 23 september tot en met 4 november 2021 gedurende 6 weken ter inzage. 

U kunt de vastgestelde plannen met bijbehorende stukken digitaal inzien:

U kunt de stukken ook inzien bij de provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem. Dit kan uitsluitend op afspraak via telefoonnummer 023-514 3045 of via schilnaardermeer@noord-holland.nl.

Indienen beroep

Tegen de vaststelling van het provinciaal inpassingsplan en/of het watergebiedsplan kan tijdens de periode van terinzagelegging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Dit houdt in dat tot en met 4 november 2021 beroep kan worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken:

  1. diegene die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerp-PIP en/of ontwerpwatergebiedsplan;
  2. een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht;
  3. een belanghebbende voor zover het beroep is gericht tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het provinciaal inpassingsplan of het watergebiedsplan zijn aangebracht ten aanzien van het ontwerp-PIP of het ontwerpwatergebiedsplan. 

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ook bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen (zie hiervoor het digitaal loket op de website van de Raad van State). 
Het beroepsschrift moet worden ondertekend en dient te minste het volgende te bevatten:

  • naam en adres;
  • dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
  • de redenen en argumenten waarom er beroep wordt aangetekend.

Inwerkingtreding

De besluiten treden in werking daags na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding niet. Om de inwerkingtreding te schorsen, dient naast het beroep ook een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treden de plannen niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Griffierechten

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de website van de Raad van State.

Crisis- en Herstelwet

Op het PIP en het Watergebiedsplan is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Dat betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent voor het indienen van een beroepsschrift dat:

  • u de beroepsgronden in het beroepschrift vermeldt;
  • het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard als er binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend;
  • de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

De procedure is aan de orde na de vaststelling van het PIP en het Watergebiedsplan. De Chw is te raadplegen op https://wetten.overheid.nl/chw.

Meer informatie

Op de projectpagina vindt u meer informatie over het project.

Uitgelicht

Provinciaal inpassingsplan Schil Naardermeer

Watergebiedsplan en omliggende Schil

Nota van Beantwoording zienswijzen