Terinzagelegging: Natura 2000-beheerplan Oostelijke Vechtplassen

(31 oktober 2022)

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 11 oktober 2022 tot vaststelling van het Natura 2000-beheerplan Oostelijke Vechtplassen nummer 1832243/1915114

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Overwegende dat de Oostelijke Vechtplassen is aangewezen als Natura 2000-gebied, waarvoor de provincie Noord-Holland een beheerplan moet vaststellen;
Overwegende dat het doel van het plan is om de beschermde natuur te behouden en ontwikkelen om zo te voldoen aan de natuurdoelstellingen voor het gebied;

Gelet op artikel 2.3 van de Wet natuurbescherming.

Besluiten: 

  1. De Nota van Antwoord over de ingediende zienswijzen en ambtshalve wijzigingen op het ontwerp Natura 2000-beheerplan Oostelijke Vechtplassen vast te stellen
  2. Op grond van artikel 2.3 van de Wet natuurbescherming het Natura 2000-beheerplan Oostelijke Vechtplassen 2022-2028 vast te stellen.

Toelichting

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het beheerplan vastgesteld op 11 oktober 2022 en op 18 oktober 2022 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht als mede bevoegd gezag met de vaststelling ingestemd.

Om het plan bij de provincie Noord-Holland in te zien of voor nadere inlichtingen kunt u een afspraak maken met mevrouw J. Groen, tel. 023-514 4654 of e-mail: natura2000@noord-holland.nl.

Beroep indienen

Als u belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na de publicatie van het besluit tot vaststelling van het beheerplan schriftelijk beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt telefonisch een folder aanvragen over de beroepsprocedure via het telefoonnummer van Informatie Rijksoverheid (tel: 1400) of via www.Rijksoverheid.nl.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u - bij spoedeisend belang - een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.

Een beroep kan alleen worden ingesteld tegen specifieke onderdelen van het beheerplan. Beroep staat volgens artikel 8.1 van de Wet natuurbescherming alleen open tegen de beschrijving van projecten die het bereiken van instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen en via het beheerplan zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht zoals bedoeld in de Wet natuurbescherming. Geen beroep is mogelijk tegen de elementen gericht op uitvoering, zoals de maatregelen of de fasering van de uitvoering.

Uitgelicht