Terinzagelegging Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. (NRD) Herijking RES

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 4 juni 2024, nr. 2257170/2257173, om de Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. Herijking RES gedurende zes weken ter inzage te leggen, te publiceren en vrij te geven voor het indienen van zienswijzen.

Momenteel wordt gewerkt aan de herijking van de RES. Om de milieugevolgen van de windzoekgebieden in deze herijking in kaart te brengen wordt een plan MER uitgevoerd.  Met dit besluit wordt in de verkenningsfase de Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. (NRD) gepubliceerd en ter inzage gelegd. Alle inwoners van Noord-Holland kunnen van maandag 24 juni 2024 tot maandag 5 augustus 2024 meedenken welke milieueffecten onderzocht moeten worden bij de zoekgebieden voor windenergie. Dat kan door te reageren op de zogenoemde concept Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD). Dit is een rapport waarin staat welke milieueffecten diverse overheden gaan onderzoeken voordat de aanleg van windmolens van start kan gaan.

De RES

Deze concept Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD) is gemaakt omdat er binnen de Regionale Energie Strategie (RES) opnieuw gekeken is in welke gebieden onder welke voorwaarden wordt gekeken waar windmolens geplaatst kunnen worden. In een RES beschrijven provincie, gemeenten en waterschappen samen met de netbeheerders, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners hoe en waar hernieuwbare elektriciteit met zonne- en windenergie kan worden opgewekt. 

Onderzoek naar milieueffecten

De NRD is een onderzoeksopzet die beschrijft wat voor de Milieu Effect Rapportage (MER) onderzocht gaat worden en op welke manier. In de NRD staat dat onder meer de effecten van windmolens op het gebruiksgenot van woningen en leefgebieden, de invloed op landschap, cultuurhistorische aspecten en archeologie, natuur en ruimtegebruik onderzocht worden. Ook wordt per zoekgebied een inschatting gemaakt in hoeverre er risico’s zijn of het betreffende zoekgebied kan worden aangesloten op het energienet.

Geef uw mening

De NRD ligt ter inzage van maandag 24 juni 2024 tot maandag 5 augustus 2024. De NRD is zowel digitaal als fysiek te raadplegen. Op het provinciehuis ligt een fysiek exemplaar

Vindt u dat we iets zijn vergeten dat onderzocht moet worden of heeft u aanvullende opmerkingen? U kunt dit de provincie laten weten door een schriftelijke reactie te geven, of formeel gezegd: een zienswijze in te dienen. 

Iedereen kan een reactie geven op de NRD. Het geven van een reactie heet een zienswijze. De provincie verzamelt alle zienswijzen. U kunt uw zienswijze aan de provincie kenbaar maken op de volgende twee manieren:

  • Door een email te sturen aan post@noord-holland.nl of
  • Per post. In dit geval kunt u het bericht richten aan: Provincie Noord-Holland, t.a.v. Sector Energie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem

Vervolgprocedure

Na het verwerken van eventueel ingediende zienswijze wordt het Milieueffectrapport opgesteld. Uiteindelijk wordt dit Milieueffectrapport gezamenlijk met de herijking van de RES aan provinciale staten voorgelegd ter vaststelling.