Terinzagelegging Omgevingsverordening NH2022

(22 april 2021)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij het ontwerp van de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 ter inzage leggen. De Omgevingsverordening NH2022 bevat de regels van de provincie over de fysieke leefomgeving die zich richten op burgers en bedrijven en op de gemeenten en waterschappen binnen Noord-Holland. Ter inzage ligt de ontwerp omgevingsverordening NH2022 met onderliggende stukken waaronder het voorbereidingsbesluit en het delegatiebesluit.

Het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken gaan ter inzage vanaf 10 mei tot en met 18 juni 2021. Dit is de termijn van de Algemene wet bestuursrecht. In verband met de mei vakantie wordt de gelegenheid geboden om de stukken in te zien en een zienswijze in te dienen vanaf 26 april 2021.
Als u het ontwerpbesluit fysiek wilt inzien kun u hiervoor een afspraak maken via Info DIV,  023 - 514 44 40 of info.div@noord-holland.nl.

Zienswijzen

Digitale zienswijzen kunnen tot en met 18 juni worden ingediend via het formulier op https://formulieren.noord-holland.nl/pnh/zw_ovnh2022. Na het invullen ontvangt u een ontvangstbevestiging. 
Schriftelijke zienswijzen kunnen tot en met 18 juni worden opgestuurd naar: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Dit onder vermelding van zaaknummer 1618703 of het onderwerp Omgevingsverordening NH2022.
Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, kunt contact opnemen met Info DIV, 023 – 514 44 40.