Terinzagelegging ontwerp-projectplan Waterwet ‘Dijkversterking Marken’, het Milieueffectrapport (MER) en bijbehorende ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming

(25 april 2019)

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland maken bekend dat zij de ontwerpbesluiten, die nodig zijn om het project ‘Dijkversterking Marken’ mogelijk te maken, ter inzage hebben gelegd.

De ontwerpbesluiten betreffen:

  1. Ontwerp-projectplan op grond van de Waterwet van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) met bijbehorende stukken, waaronder het Milieueffectrapport (MER);
  2. Ontwerp-vergunning van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op grond van artikel 2.7 van de Wet Natuurbescherming.

De dijkversterking

De dijk rond het voormalig eiland Marken is een primaire waterkering. De dijk is in beheer van Rijkswaterstaat.
Uit een keuring van de dijken is gebleken dat de Zuidkade en de Westkade van de dijk rond Marken niet voldoen aan de huidige veiligheidsnormen tegen overstromingen zoals deze zijn vastgelegd in de Waterwet. Daarom is versterking van de Zuidkade en de Westkade van Marken noodzakelijk. De versterking vindt plaats op basis van de nieuwe normen die per 1 januari 2017 door een wijziging van de Waterwet van kracht zijn geworden. Het Rijk heeft deze dijkversterking opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Het ontwerp-projectplan en bijbehorend MER

Het ontwerp-projectplan beschrijft op welke punten de dijk rond Marken tekort schiet en de gemotiveerde keuze van de Minister van I&W ten aanzien van de wijze waarop de Zuidkade en de Westkade versterkt gaan worden. In het plan staat ook hoe eventuele nadelige gevolgen worden voorkomen en hersteld.
Het MER geeft een uitvoerige beschrijving van de gevolgen die de dijkversterking voor het milieu en de gebouwde en ongebouwde omgeving kan hebben.

Provinciale coördinatieregeling van toepassing

Het projectplan Waterwet wordt voorbereid met toepassing van de projectprocedure, zoals vastgelegd in paragraaf 5.2 van de Waterwet. Op grond van artikel 5.8 Waterwet coördineren Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de vergunningverlening en de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het Projectplan.
De coördinatie heeft tot doel de voorbereiding en de bekendmaking van de besluiten voor het project tussen de betrokken bevoegde gezagsinstanties af te stemmen en gelijktijdig te laten plaatshebben.

Inzage

Het ontwerp-projectplan Waterwet, de MER en de ontwerpvergunning Wet natuurbescherming met bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken, van 25 april tot en met 5 juni 2019 digitaal ter inzage.

U kunt de stukken ook tijdens reguliere openingstijden digitaal inzien bij:

  • Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem (op afspraak via telefoonnummer 023-5143331);
  • Gemeente Waterland, afdeling Publiekszaken, Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam.

De papieren versie van de stukken kan tijdens de reguliere openingstijden worden ingezien bij:

  • Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, Toekanweg 7, 2035 LC Haarlem en op
  • Marken in Het Trefpunt, Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken (www.trefpuntmarken.nl)

Zienswijze digitaal of schriftelijk indienen

Binnen de inzagetermijn kan eenieder een zienswijze digitaal over de documenten naar voren brengen.

Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Directie Beleid/sector Ruimtelijke Ontwikkeling, Dijkversterking Marken,
o.v.v. zaaknummer 1169003,
Postbus 3007,
2001 DA  Haarlem.

Uw zienswijze moet in elk geval bevatten: uw naam en adres, de datum, uw handtekening, het zaaknummer, een omschrijving van het ontwerpbesluit waarover uw zienswijze gaat en de inhoud van uw zienswijze. Niet verplicht, wel wenselijk: uw telefoonnummer en mailadres.
U kunt uw zienswijze desgewenst mondeling naar voren brengen (in het provinciehuis in Haarlem) door een afspraak te maken met mevrouw C. Oordt, telefoon 023 - 514 5160.

Heeft u vragen over de terinzagelegging of wilt u een toelichting op de documenten? Vul dan het contactformulier in.

U kunt ook de informatieavond bezoeken die op 13 mei 2019 wordt gehouden (zie elders in deze kennisgeving).

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Gedeputeerde Staten sturen de ingediende zienswijzen door naar de verantwoordelijke overheidsinstanties. Deze behandelen de zienswijzen en nemen daarna definitieve besluiten over de onderwerpen waarvoor zij bevoegd gezag zijn. Na vaststelling van het definitieve projectplan inzake de Waterwet door de minister van Infrastructuur & Waterstaat, wordt dit door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland getoetst conform artikel 5.7 Waterwet. Na goedkeuring van het definitieve projectplan door Gedeputeerde Staten wordt het GS-besluit en het projectplan samen met de vergunning van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op grond van artikel 2.7 van de Wet Natuurbescherming, op een nader te bepalen tijdstip voor zes weken ter inzage gelegd. Hierbij is het voor belanghebbenden mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Wij maken u er op attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikkingen kan worden ingediend als u belanghebbende bent bij die beschikkingen en als u een zienswijze naar voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikkingen.

Crisis- en herstelwet

Op de besluitvorming is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Voor de beroepsprocedure betekent dit onder andere dat het voor appellanten niet mogelijk is een pro-forma beroepschrift in te dienen. Appellanten zijn gehouden om binnen de
beroepstermijn de gronden van hun beroep in te dienen.

Informatieavond

Op 13 mei 2019 vindt een informatievond plaats. Diverse inhoudelijk specialisten zijn aanwezig om uw vragen over de ter inzage liggende documenten te beantwoorden.
Locatie: Het Trefpunt, Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken.
Tijd: 19 uur tot 21.30 uur

Meer informatie

Meer informatie over het project vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

 

Uitgelicht