Terinzagelegging ontwerpbeschikking intrekken omgevingsvergunning

14 november 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge de Wet Bibob ter inzage heeft gelegd.

De ontwerpbeschikking betreft het voornemen om de vigerende omgevingsvergunning (B01/3492 DMB 2005 van 5 september 2007) en alle daarop betrekking hebbende besluiten die na de revisievergunning zijn afgegeven, in zijn geheel in te trekken.

Inrichting: Main B.V.
Locatie: Petroleumhavenweg 48, Amsterdam
Zaaknummer: 708664/1132581

Inzage

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:

  • provincie Noord-Holland, Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem (op afspraak, telefoonnummer 023-514 33 31);
  • Stadsdeel Centrum, Algemeen en Sociaal Loket, Amstel 1 te Amsterdam.

Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kan een ieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Kabinet, t.a.v. Eenheid SBA, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Indien u mondeling uw zienswijze in wilt dienen, kunt u hiervoor een afspraak maken. Neemt u dan contact op met telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of e-mail: eenheidsba@noord-holland.nl.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking.

 

Uitgelicht

Downloads