Terinzagelegging partiele herziening Omgevingsverordening NH2020

(27 september 2021)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij het ontwerp van de ‘1e partiële herziening Omgevingsverordening NH2020’ ter inzage leggen. De Omgevingsverordening NH2020 bevat de regels van de provincie over de fysieke leefomgeving die zich richten op burgers en bedrijven en op de gemeenten en waterschappen binnen Noord-Holland.

Gezamenlijk liggen de volgende stukken ter inzage: het ontwerp van de ‘1e partiele herziening Omgevingsverordening NH2020’ samen met de ‘1e partiele herziening Omgevingsregeling NH2020’, alsmede de daarop betrekking hebbende stukken de ‘Doorontwikkeling Wind op Land 2021’, het concept ‘afwegingskader energietransitie werelderfgoed’ en het addendum op het ‘plan MER wind op land 2014’.

Let op:
Alle ontvangen zienswijzen op de OV NH2022 die betrekking hebben op het uitgangspunt dat de RES’en leidend zijn voor wind op land worden gezien als een zienswijze op de partiële herziening van de OV NH2020. Indieners hoeven dus niet opnieuw te reageren.

Periode terinzageleggingen

Het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken liggen ter inzage van maandag 27 september tot en met maandag 8 november 2021. U kunt het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Als u het ontwerpbesluit fysiek wilt inzien kun u hiervoor een afspraak maken via Info DIV,  023 - 514 44 40 of info.div@noord-holland.nl.

Zienswijzen

Digitale zienswijzen kunnen tot en met 8 november 2021 worden ingediend via het formulier. Na het invullen ontvangt u een ontvangstbevestiging. 
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden opgestuurd naar:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Postbus 3007,
2001 DA Haarlem.

Dit onder vermelding van zaaknummer 1695217 of het onderwerp ‘1e partiele herziening Omgevingsverordening NH2020’.
Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken via Info DIV, 023 – 514 44 40.
 

Uitgelicht

Downloads