Weblog: From Schoorl with love

(03 maart 2017)

Ik moest aan de James-Bondfilm 'From Russia with love' denken toen ik op 16 februari samen met commissieleden op bezoek was bij Staatsbosbeheer in de Schoorlse Duinen.

Ik zag de liefde voor het bos van de boswachter van Staatsbosbeheer en van de Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied. Die liefde maakt dat zij vanuit een zeer verschillend perspectief voor en tegen de geplande bomenkap zijn. Staatsbosbeheer (en de provincie) wil het gebied herstellen door maatregelen te nemen, waaronder bomenkap. Om zo onder andere verdroging tegen te gaan. Hierdoor krijgen de oorspronkelijke planten en dieren van dit bijzondere landschap de ruimte. Het actiecomité, dat bestaat uit betrokken en bezorgde buurtbewoners, is zeer gehecht aan het huidige bos. Een duivels dilemma.

Maandag 27 februari werden de leden van de commissie Natuur, Landbouw en Milieu toegezongen ("oh denneboom, oh denneboom") door tientallen betrokken burgers uit Schoorl en omgeving. Ze overhandigden 14.155 handtekeningen tegen de geplande bomenkap in de Schoorlse Duinen. In de ruim 2 maanden dat ik nu gedeputeerde ben, merk ik dat de portefeuille Natuur veel emoties losmaakt bij Noord-Hollanders. In het geval van Schoorl raakt het hun woon- en leefgebied. Ik snap die emotie! Maar de natuur verdient een bestuurder die ook opkomt voor de flora en fauna die in Schoorl onder zware druk staan.

Vorige maand kwam de provinciale biodiversiteitsmonitor uit, waaruit bleek dat het gelukkig niet slechter gaat met de soortenrijkdom in Noord-Holland. De cijfers laten zien dat de sterke neergang is gestopt. Dat is een pluim voor iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Maar het is geen reden om achterover te leunen. In heel Noord-Holland werken we aan en investeren we in de biodiversiteit en daarmee de natuur.

In maart is het broedseizoen begonnen en samen met de (natuur)partners is de provincie een voorlichtingscampagne begonnen om recreanten te attenderen op hun gedrag in de natuur. We willen zo vogelnesten, maar ook konijnen, hazen, hagedissen, dassen en vossen beter beschermen tegen verstoring door recreanten. We komen allemaal graag buiten om van de natuur te genieten, en dat geldt ook voor deze dieren.

Ook weidevogels zijn erg belangrijk in onze provincie. Noord-Holland heeft namelijk een van de grootste weidevogelpopulaties van Nederland. Toch is het aantal weidevogels afgelopen decennia fors gedaald door bijvoorbeeld intensivering van de landbouw en oprukkende bebouwing. Om weidevogels weer betere en veilige kansen te geven, investeren we in hun leefomgeving en zijn we bijvoorbeeld de voorlichtingscampagne begonnen. Dit alles om de grutto, kievit en tureluur een eerlijke kans te geven als ze weer aankomen in onze mooie provincie.

Eerlijke kansen voor flora en fauna is de rode draad in het provinciaal natuurbeleid. De vrienden van de Schoorlse Duinen zijn het met ons eens dat de biodiversiteit belangrijk is. Onder leiding van de provincie gaan Staatsbosbeheer en de stichting in gesprek om die gezamenlijke liefde voor de Schoorlse Duinen een plek te geven.

From Schoorl with love!

Adnan Tekin
3 maart 2017

Uitgelicht

Portretfoto Adnan Tekin