Weblog: WNT: de wet die niet voldoet

(05 februari 2016)

De nieuwe Wet Normering Topinkomens (WNT) zou moeten voorzien in wetgeving waardoor de beloningen voor bestuurders en directies worden aangepast aan de zogenaamde 'Balkenendenorm', het salaris van de Minister-President. Voor overheden en semioverheden zou deze wet de richtlijn moeten zijn voor de salarissen bij die bedrijven die onder die definitie vallen. Maar de wet vertoont gaten.

Een bedrijf dat onder de WNT valt, is Liander, het netwerkbedrijf, dat sinds de splitsing van Nuon in handen is gebleven van de overheden. Een logisch besluit omdat het beheer van de netwerken wordt gezien als een taak van de overheid. Om die reden zijn de aandelen van moederbedrijf Alliander in handen van een aantal overheden. In het geval van Liander zijn dat een aantal provincies, waaronder Noord-Holland, en een aantal gemeenten, waaronder Amsterdam.

Ruim drie jaar geleden heb ik namens de provincie Noord-Holland tijdens de aandeelhoudersvergadering kritische vragen gesteld over de hoogte van de salarissen binnen Alliander, in verhouding met de eerder genoemde Balkenendenorm. Twee directieleden van dat bedrijf zaten daar ver boven. De Raad van Commissarissen zegde toe hiernaar te gaan kijken en met een voorstel te komen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de Raad van Commissarissen van mening is dat moederbedrijf Alliander niet onder de WNT valt. Slechts het dochterbedrijf Liander, waarin alle netwerkactiviteiten plaatsvinden, valt verplicht onder de WNT.

Uit recente uitlatingen van minister Plasterk richting Tweede Kamer blijkt dat de minister Alliander niet kan dwingen tot toepassing van de WNT. De minister eindigde zijn betoog met de woorden dat de bal nu bij de aandeelhouders ligt. Dat beide directeuren op termijn (de wet voorziet in een geleidelijke afbouw vanaf 2017) vrijwillig genoegen nemen met een lager salaris is voor Noord-Holland onvoldoende.

Wat nu? De eerste vraag die beantwoord moet gaan worden, is hoe de andere aandeelhouders van Alliander hier naar kijken. Laat ik duidelijk zijn, Noord-Holland staat nog steeds op het standpunt dat de salarissen binnen Alliander onder de WNT horen te vallen. We hebben de Raad van Commissarissen drie jaar de tijd gegeven om met een voorstel te komen. Nu dat voorstel er niet komt, ben ik niet van plan achterover te leunen. Het is nu tijd om in actie te komen...

En de eerste opgave is de aandeelhouders hierin mee te krijgen. Als dat lukt, roepen we de Raad van Commissarissen bij elkaar en geven we hun de opdracht om dit te herstellen zodat ook Alliander als semioverheidsbedrijf onder de WNT valt.

Het is jammer dat het minister Plasterk niet is gelukt een wet te maken die geen gaten vertoont, maar ondanks dat ben ik van mening dat wij als aandeelhouder onze verantwoordelijkheid moeten pakken. Het gegeven dat beide directeuren op termijn vrijwillig genoegen nemen met een lager salaris doet niets af aan het principe dat we te maken hebben met een wet die niet voldoet.

Jaap Bond
5 februari 2016

Uitgelicht

Portretfoto Jaap Bond