Weblog: Meer “wind op land” in Noord-Holland

(30 september 2016)

Er komen windturbines bij in Noord-Holland! Voor 6 windparken is de procedure richting de vergunningverlening gestart.

Als de plannen doorgaan staan er over een paar jaar zo’n 30 nieuwe windmolens duurzame energie te leveren. Dit betekent ook dat wij onze afspraken met het Rijk zijn nagekomen. Noord-Holland is een van de eerste provincies in Nederland die voldoet aan de taakstelling voor windenergie!

De provincie zet windenergie in om haar duurzame ambities te verwezenlijken. Het blijkt lastig om deze boodschap bij anderen tussen de oren te krijgen. Het windbeleid van de provincie wordt tot op de dag van vandaag vaak negatief uitgelegd. De regels die we met Provinciale Staten hebben afgesproken en in ons coalitieakkoord hebben opgenomen, zouden te streng zijn, waardoor goede plannen geen kans maken op realisatie. Dit zou ten koste gaan van de duurzame toekomst van de bewoners van Noord-Holland. 

De afgelopen jaren hebben wij veel bewoners gesproken en het is duidelijk geworden dat er veel bezorgdheid is over de overlast die de turbines kunnen veroorzaken. Overlast van geluid en slagschaduw kan het dagelijks leven van omwonenden enorm beïnvloeden. Het gaat dan niet alleen om mensen die in landelijk gebied wonen maar zeker ook om bewoners van de verstedelijkte regio’s. In ons beleid is hier rekening mee gehouden. Ook de kwaliteit van het landschap heeft volop onze aandacht gehad. Een groot deel van Noord-Holland is verstedelijkt en wij willen ervoor zorgen dat de open gebieden die er zijn zoveel mogelijk open blijven.

De “spelregels” die met het beleid zijn vastgelegd bakenen een duidelijk speelveld af. Initiatiefnemers van windparken wisten precies wat er moest gebeuren om een succesvolle aanvraag tot realisatie te kunnen brengen. Toch wordt mij regelmatig gevraagd om die spelregels aan te passen. Mijn antwoord is dan altijd: “nee”.

Betekent dat “nee” dat Noord-Holland geen duurzame ambities heeft of tegen windenergie is? Dat betekent het zeker niet. Noord-Holland heeft grote ambities voor verduurzaming maar gelooft in een mix van toepassingen . Die mix bestaat onder andere uit zonne-energie, biomassa, circulaire economie, duurzame mobiliteit én wind. Het “nee” betekent ook niet dat ik weiger in gesprek te gaan over nieuwe ideeën en maatwerkoplossingen. Ik vind dat we absoluut moeten blijven praten, omdat samenwerking essentieel is voor een succesvolle energietransitie. Ik kies wel altijd voor de insteek: kijk naar wat kan en blijf niet alleen kijken naar wat er niet kan!

Wat betekent het “nee” dan wel? Dat betekent dat ik wil dat wij ons houden aan de afspraken die zijn gemaakt. Het beleid is immers niet op een achternamiddag geschreven, maar tot stand gekomen in een transparant en democratisch proces waarin inbreng van de Noord-Hollanders is meegenomen. Het tussentijds aanpassen van de afspraak verstoort het proces en schaadt het vertrouwen van de inwoners, overheden en organisaties waarmee in het voortraject intensief is samengewerkt.

Ik vind het belangrijk te concluderen dat de regels windenergie in Noord-Holland niet onmogelijk hebben gemaakt. Een nieuwe opgave is nog niet aan de orde, maar mocht die er komen dan worden de kaarten weer geschud en worden de nieuwe spelregels bepaald.

Uitgelicht

Portretfoto Jack van der Hoek