Weblog: Noord-Holland haalt taakstelling ondanks tegenwind

(23 februari 2018)

De provincie Noord-Holland heeft als een van de eerste provincies in Nederland de met het Rijk en de andere provincies afgesproken taakstelling voor wind op land gehaald.

Daarmee levert Noord-Holland haar afgesproken bijdrage aan de inhaalslag om in Nederland in 2020 14% duurzame energie-opwek te kunnen halen. Dit betekent dat dankzij het beleid van de provincie, dat de afgelopen jaren vaak ter discussie is gesteld, meer windenergie in Noord-Holland mogelijk is gemaakt. 

De provincie heeft vergunningen voor zes nieuwe windparken verstrekt en de aanvragers kunnen de bouw nu voorbereiden. Oude turbines verdwijnen uit het landschap en vele tientallen nieuwe windmolens leveren duurzame energie waar heel veel Noord-Hollanders gebruik van zullen maken. 

Ander mooi nieuws is dat de provincie de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk in de Kop van Noord-Holland planologisch mogelijk heeft gemaakt waardoor windpark Wieringermeer op tijd kan worden aangesloten op het landelijke net.

Intensief traject

Overal om mij heen zie ik dat de energietransitie in volle gang is. Binnenkort lever ik de eerste ‘Staat van de energietransitie’ op, zoals afgesproken met Provinciale Staten (PS). Het is een nulmeting die ons inzicht geeft in energieverbruik, de voortgang van de C02 emissiereductie en energiebesparing. Zonder op alle uitkomsten vooruit te willen lopen zal daar zeker uit blijken dat we alle kansen en mogelijkheden voor verduurzaming (dus niet alleen windenergie) met beide handen moeten aangrijpen en dat het sneller moet. Maar de praktijk is weerbarstig, zeker als het gaat om windenergie.

Ik kijk terug op een intensief traject voor wind op land. PS hebben in 2015 na zorgvuldige afwegingen de kaders voor het windbeleid vastgesteld. Initiatiefnemers konden vervolgens hun aanvragen indienen. De provincie heeft deze getoetst op basis van de vastgestelde wet- en regelgeving en uiteindelijk bleken zes projecten te passen binnen de kaders. Kortom: een overzichtelijke aanpak met heldere, eenduidige spelregels. Belangrijk daarbij was dat iedereen zorgvuldig en op dezelfde manier te behandelen: gelijke monniken, gelijke kappen. 

In de periode die volgde is het vastgestelde beleid van de provincie regelmatig ter discussie gesteld. Is de keuze van de locaties wel juist? Is het niet mogelijk om nog meer vergunningen te verlenen? Is de provincie niet veel te streng? Of, juist andersom, waarom komen de turbines hier en niet ergens anders? 

Ik wil graag nog eens benadrukken dat de provincie de regels heeft opgesteld om de kwaliteit van de leefomgeving en het landschap te kunnen waarborgen. Wij hebben deze bevoegdheid en verantwoordelijkheid en er is dus geen sprake van bovenwettelijke maatregelen. De Raad van State heeft ook bevestigd dat dit zorgvuldig is gebeurd, nadat de gemeente Amsterdam protest had aangetekend tegen de voorwaarden die wij stellen aan de realisatie van windparken.

Koers houden

Alle vraagtekens bij het beleid hadden reden kunnen zijn om een pas op de plaats te maken, terug te kijken, vastgesteld beleid te heroverwegen of regels aan te passen. Wij hebben dat niet gedaan. We hebben koers gehouden en zijn verder gegaan op de weg die we gezamenlijk hebben gekozen. Waren we wel van dat pad afgeweken, dan zou dit het proces enorm hebben vertraagd en onzekerheid hebben opgeleverd voor alle belanghebbenden. Dan hadden we de taakstelling die we met het Rijk hebben afgesproken zeker niet gehaald. En dan kun je jezelf ook afvragen: hoe betrouwbaar ben je als overheid als je tussentijds de spelregels verandert?

Een veelgehoorde discussie tijdens de behandeling van de aanvragen in PS ging over het al dan niet aanwezig (moeten) zijn van spelregels over draagvlak bij omwonenden. In de ruimtelijke afwegingen die de provincie moet maken is dat echter geen beoordelingscriterium. Maar ik zie tijdens mijn werkbezoeken wel goede voorbeelden van (toegenomen) draagvlak in die gemeenten waar (een deel van) de opbrengst van de windmolens ten goede komt aan de lokale gemeenschap, zoals in Waterland. 

De provincie komt haar afspraken na. En dat geldt niet alleen voor de afspraken die zijn gemaakt op nationaal niveau. Wij houden ons ook richting gemeenten en initiatiefnemers aan de spelregels die wij hebben afgesproken. Wij hebben ons ingezet om in deze collegeperiode 685,5 mw aan windenergie mogelijk te maken en dat is gelukt. Niet meer en niet minder. 

 

Uitgelicht

Portretfoto Jack van der Hoek