Bemiddelingsverzoeken

Elke inwoner van Noord-Holland kan de commissaris van de Koning (cvdK) vragen om hulp of bemiddeling bij een geschil met een gemeente. Dit kan per mail of per brief. De cvdK denkt graag mee, maar heeft vaak niet de bevoegdheid of mogelijkheid om zelf te kunnen helpen.

De cvdK heeft een rol bij diverse onderwerpen. Wanneer hij zelf niet kan helpen, verwijst de cvdK naar een instantie die wel bevoegd is. Hieronder staan 2 voorbeelden waarin andere instanties aan zet zijn.

Besluit van de provincie of een gemeente

Inwoners die het niet eens zijn met een besluit (beslissing) van de provincie of een gemeente, kunnen in bezwaar gaan. Dit staat ook op het besluit vermeld. Wanneer inwoners het ook niet eens zijn met de beslissing op bezwaar, dan kunnen zij in beroep gaan bij de rechter. 

Gaat het geschil over een besluit, dan kan de cvdK niets betekenen. Hij kan zich niet mengen in juridische procedures.

Zie ook: Bezwaar maken bij de provincie

Klacht over het gedrag van een bestuurder of ambtenaar van een gemeente of de provincie

Klachten over het handelen of niet handelen van een bestuurder of ambtenaar, moeten eerst worden gemeld bij de klachteninstantie van de gemeente of de provincie. Elke overheidsinstantie is verplicht een klachteninstantie in te stellen. Wanneer het contact met de klachteninstantie niet tot de gewenste oplossing leidt, kunnen inwoners contact opnemen met een ombudsman. Op de website van de Nationale Ombudsman is te zien welke ombudsman bevoegd is: https://www.nationaleombudsman.nl/aan-het-juiste-adres

Zie ook: Centraal Meldpunt Klachten