Toezicht op omgeving

In het omgevingsrecht zijn er regels waar overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken). Deze regels zijn er om de veiligheid en gezondheid van mens en natuur te beschermen. De provincie beoordeelt of gemeenten het uitvoeren van de VTH-taken zó hebben ingericht, dat deze adequaat uitgevoerd kunnen worden.

Eisen aan de inrichting van deze processen zijn wettelijk vastgelegd  in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en de daarbij behorende algemene maatregelen van bestuur (Besluit omgevingsrecht en Ministeriele regeling omgevingsrecht). Dit zijn de zogenaamde procescriteria. De procescriteria bevatten de eisen die gesteld worden aan de sluitende beleidscyclus: de BIG-8 cyclus.

De provincie legt de nadruk op de vakgebieden Ruimtelijke Ordening (RO), Bouw- en Woningtoezicht (BWT) en Milieu. De basis voor het toezicht is de informatie die gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen jaarlijks aanleveren op grond van artikel 2 en 3 van de Provinciale Informatieverordening (pdf, 241kB). Bij achterwege blijven van informatie of geconstateerde gebreken in het informatiebeheer kan de provincie ingrijpen. Zie werkwijze.

Interbestuurlijk toezicht op vergunningverlening

Bovengenoemde proceseisen gelden per 14 april 2016 ook voor vergunningverlening. Omdat de Wet tot wijziging van de algemene bepalingen omgevingsrecht pas recent in werking is getreden wordt vergunningverlening in 2017 nog niet volledig beoordeeld aan de hand van de BIG-8. Op de poster Verschillen en overeenkomsten vergunningverlening en toezicht/handhaving in BIG-8 (pdf, 217 kB) wordt duidelijk wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen vergunningverlening en toezicht/handhaving in de BIG-8.

Verordening kwaliteit VTH

De provincie ziet erop toe of gemeenten een verordening hebben vastgesteld voor de taken die de omgevingsdiensten voor hen uitvoeren. Ook vraagt de provincie op, wat de gemeente voor de zogenaamde ‘thuistaken’ heeft vastgelegd. Zie werkwijze

Toezicht op ruimtelijke ordening

De provincie houdt toezicht op de wettelijke taak Ruimtelijke Ordening van gemeenten en richt zich in het bijzonder op de aanwezigheid en de actualiteit van bestemmingsplannen en structuurvisies. Op grond van de provinciale Informatieverordening verstrekken gemeenten informatie over de uitvoering van de wettelijke taken op dit terrein. Zie werkwijze.

Informatie aanleveren

De informatie aan de provincie kan via dit formulier worden geüpload.  

Vragen en informatie

Heeft u een vraag? Vul dan ons contactformulier in.