Subsidies

In het subsidieloket vindt u alle actuele subsidieregelingen per beleidsonderwerp. Overweegt u een subsidie aan te vragen? Lees de regeling dan eerst goed door. Ga bijvoorbeeld na of u tot de doelgroep behoort en aan de criteria voldoet. Het kan zijn dat de indieningstermijn al is verstreken of dat het subsidieplafond (te verdelen budget) voor dit jaar al is bereikt.

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen, of wilt u als intermediair namens een subsidieontvanger digitaal een (rechts)handeling uitvoeren in verband met een al verleende subsidie? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

Let op: COVID-19 en uw subsidie

De uitbraak van het COVID-19 virus kan voor u betekenen dat er vertragingen optreden in de projecten die de provincie Noord-Holland subsidieert.

Door de provincie gesubsidieerde activiteiten worden uitgesteld of komen te vervallen. Daar heeft de provincie uiteraard begrip voor. Om u tegemoet te komen is de provincie in veel gevallen bereid af te wijken van bepaalde subsidieverplichtingen.

Aanvullend hierop hebben Gedeputeerde Staten op 19 mei 2020 besloten een aantal uitvoeringsregelingen te wijzigen. Hierdoor kan de provincie eventuele verzoeken tot wijziging van de subsidievoorwaarden sneller afhandelen. Specifieke informatie per uitvoeringsregeling staat op de pagina’s per regeling.

De provincie adviseert u om vertragingen die de normale planning overtreden te melden via de formulieren die op de website staan. Ook inhoudelijke wijzigingen, het wijzigen van het voorschotritme of het stopzetten van de activiteiten kunt u op deze manier bij ons melden. De province zal deze, als de relatie met de uitbraak van COVID-19 voldoende aannemelijk wordt gemaakt, naar redelijkheid en billijkheid beoordelen.

Zie: Subsidieregelingen

Meer informatie over subsidies

In de Uitvoeringsregelingen staat waarvoor, hoe en onder welke specifieke voorwaarden subsidies worden verstrekt. Algemene regels over subsidieverstrekking staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene subsidieverordening Noord-Holland.

Algemene subsidieverordening

In de algemene subsidieverordening (AsN) staan de bevoegdheden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten op het gebied van subsidieverstrekking en de subsidieprocedure. De gewijzigde AsN 2011 is op 24 december 2014 in werking getreden. Voor subsidiebeschikkingen van voor die datum geldt de oude AsN.

Verantwoordingssystematiek

De provinciale verantwoordingssystematiek gaat uit van lagere verantwoordingseisen bij lagere subsidiebedragen. In de subsidiebeschikking staat wat de provincie aan verantwoording van u verwacht. Algemene informatie over de meldingsplicht en rapportageplicht staat op de pagina Voortgangsrapportage en wijzigingsmelding en op de pagina Eindverantwoording subsidies.

Integriteitsonderzoek

Als u subsidie aanvraagt of ontvangt, is het mogelijk dat u of uw organisatie een integriteitsonderzoek moet ondergaan op basis van de Wet Bibob. De provincie gebruikt hiervoor de gegevens die u bij de aanvraag van de subsidie heeft aangeleverd. Daarnaast is het mogelijk dat wij u vragen het zogenoemde Bibob-vragenformulier in te vullen. Indien nodig kunnen we u om aanvullende gegevens vragen. Meer informatie over de Wet Bibob vindt u onder Integriteit

Oude subsidieregelingen

Heeft u eerder een subsidiebeschikking ontvangen en zoekt u de betreffende subsidieregeling? Of wilt u voortgangs- of voortgangs- of eindrapportageformulieren opvragen, maar vindt u die niet in dit overzicht? Kijk dan in het overzicht Vervallen subsidieregelingen.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Servicepunt van de provincie.

 

 

 

 

Uitgelicht