Gemeente Heiloo, Flora- en Faunawet (4 december 2020)

(08 december 2020)

Besluit van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, namens namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, waarbij een zienswijze is beantwoord en een herstelbesluit is genomen ten aanzien van het door u gedane verzoek tot handhaving op 4 december 2019. U verzocht om handhaving vanwege overtreding van de voorwaarden van de aan de gemeente Heiloo verleende ontheffing ingevolge de Flora- en faunawet d.d. 22 januari 2015, met kenmerk FF/75C/2014/0071.

Uitgelicht