Woningbouwproject ‘Zuiderloo' (3 december 2020)

(03 december 2020)

Besluit van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, waarbij van de verbodsbepalingen in artikel 3.5 lid 1, 2 en 4 van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) een ontheffing is verleend aan de gemeente Heiloo voor de verdere realisatie van het woningbouwproject ‘Zuiderloo’. De ontheffing betreft het opzettelijk vangen, het opzettelijk verstoren en het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van exemplaren van de rugstreeppad.

Uitgelicht