Beschermd natuurmonument en Natura 2000-gebied, aanwijzing

De minister van Economische Zaken kan gebieden verklaren tot beschermde natuurgebieden of Natura-2000-gebieden. Voordat dit gebeurt, liggen de ontwerpbesluiten ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). Een omschrijving van een Natura-2000-gebied staat in de Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn. Deze 2 richtlijnen van de Europese Unie zijn in Nederland verwerkt in de Natuurbeschermingswet 1998:

  • De Vogelrichtlijn is bedoeld om alle wilde vogelsoorten en hun leefgebied te beschermen.
  • De Habitatrichtlijn beschermt het instandhouden van de natuurlijke verscheidenheid van de leefomgevingen van wilde planten en dieren.

Het ontwerpbesluit kan tijdens de inzageperiode van 6 weken door iedereen worden ingezien. Ook kunt u in deze periode uw reactie schriftelijk indienen bij de provincie. De OD NHN stuurt eventuele reacties naar de minister. Een gebied kan pas tot beschermd natuurgebied verklaard worden nadat het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen.

Voorwaarden

Er gelden geen bijzondere voorwaarden.

Termijn

De inzageperiode is 6 weken. Binnen een jaar na de inzageperiode kan de minister overgaan tot de aanwijzing.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

U kunt een besluit voor de aanwijzing van een beschermd natuurmonument of een Natura-2000-gebied inzien bij de OD NHN.

Het ontwerp van de aanwijzingsbesluiten kunt u tijdens de inzageperiode inzien bij de RUD NHN. U kunt alleen dan schriftelijk reageren bij de provincie. De OD NHN stuurt de reacties vervolgens naar de minister.

Uitgelicht

Indieningsadres

Provincie

Uitvoeringsinstantie

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Bezoekadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Postadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Contactinformatie

Telefoon: 088-1021300

postbus@odnhn.nl

https://www.odnhn.nl