Bezwaar maken tegen besluit van provincie

Bent u het niet eens met een besluit van de provincie? Of heeft een andere organisatie namens de provincie een besluit genomen waar u het niet mee eens bent? Dan kunt u bij ons bezwaar maken tegen dat besluit.

Wij kunnen een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Ook kan een andere organisatie namens de provincie een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken tegen dit besluit. Dit kan alleen als u een direct belang heeft bij het besluit (belanghebbende). U bent een belanghebbende als het besluit u direct raakt. Ook organisaties kunnen een collectief of een algemeen belang hebben bij een besluit.

Vaak krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunt u zelf vertellen waarom u het niet eens bent met ons besluit.

Soms kunt u meteen een beroep indienen. U hoeft dan geen bezwaar te maken. Een beroep indienen doet u bij de rechtbank. In onze brief met ons besluit staat of u meteen beroep kunt indienen.

Voorwaarden

U tekent bezwaar aan als beide voorwaarden van toepassing zijn:

  • Wij hebben een besluit genomen.
  • U heeft een direct belang bij het besluit.

Aanpak

U dient een schriftelijk bezwaarschrift in met de volgende punten erin verwerkt:

  • uw naam, adres en handtekening
  • de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
  • de reden van het bezwaar

U kunt ervoor kiezen uw bezwaarschrift digitaal of schriftelijk in te dienen. Om het bezwaar digitaal in te dienen doorloopt u het webformulier en ondertekent u het formulier met uw DigiD account indien u als particulier bezwaar maakt, of uw eHerkenning account indien u namens een organisatie bezwaar maakt.

Heeft u nog geen account? Vraag deze dan aan voordat u begint met het invullen van het formulier. Meer informatie over DigiD vindt op www.digid.nl; meer informatie over eHerkenning vindt u op www.eherkenning.nl. Uw eHerkenning account dient voor de onderstaande dienst en niveau gemachtigd te zijn:

Dienstverlener: Provincie Noord-Holland
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

Wanneer u het bezwaar digitaal indient, krijgt u een automatisch gegenereerde digitale ontvangstbevestiging. U kunt niet per e-mail indienen; bezwaren ingediend per e-mail worden niet in behandeling genomen.

U kunt het bezwaar ook per post indienen. Wanneer u het bezwaar per post indient, stuurt u uw bezwaarschrift naar:

Provincie Noord-Holland
t.a.v de Hoor- en Adviescommissie
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

 

Termijn

U dient het bezwaarschrift binnen 6 weken bij ons in. Deze 6 weken gaan in vanaf de bekendmaking van ons besluit.

Wij nemen binnen 6 weken een beslissing over uw bezwaarschrift. Is er een adviescommissie? Dan nemen wij binnen 12 weken een beslissing. Wij kunnen de beslistermijn met maximaal 6 weken verlengen. Bijvoorbeeld als er meer informatie van u nodig is.

Meer informatie