Bijzondere transporten, jaarvergunning provinciale vaarwegen

De provincie is eigenaar van diverse vaarwegen en heeft de meeste daarvan in eigen beheer. Er gelden regels voor de maximale afmetingen van schepen die hierop varen en voor wat u mag vervoeren. Deze regels en voorwaarden zijn onder andere vastgelegd in de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement en het provinciaal afmetingenbesluit. De bepalingen richten zich met name op de bescherming en het gebruik van de vaarweg. Bij een eenmalig transport met afwijkende maten vraag u vergunning aan via Rijkswaterstaat. Voor meerdere bijzondere transporten (per jaar), via dezelfde route, heeft u een jaarvergunning nodig.

Voorwaarden

U wilt met een vaartuig/samenstel met afwijkende afmetingen meerdere malen gebruik maken van een vaarweg, welke in beheer is bij de provincie Noord-Holland. 

De provincie bekijkt per aanvraag of zij vergunning verleent. Deze wordt meestal ter beoordeling aangeboden aan de adviseur. Indien er geen reden tot weigeren is, kan vergunning verleend worden. Deze is geldig voor de duur van een kalenderjaar. Aan een verleende vergunning worden voorschriften verbonden om een vlot en veilig verloop van het scheepvaartverkeer te garanderen. 

Aanpak

Aanvragen kunt u digitaal of per post indienen. 

Digitaal: U logt in op het formulier. Als particulier maakt u hierbij gebruik van DigiD. Als organisatie maakt u gebruik van eHerkenning. De gegevens zoals bekend in de Basisregistratie Personen of het Handelsregister van de KvK worden automatisch ingevuld. Hierna kunt u de overige gegevens invullen, de bijlagen uploaden en deze verzenden. U ontvangt een automatisch gegenereerde digitale ontvangstbevestiging. 

Heeft u nog geen DigiD of eHerkenning? Vraag deze dan aan voordat u begint met de digitale aanvraag. Voor eHerkenning heeft u een middel nodig waarmee u voor uw organisatie gemachtigd bent voor:

Dienstverlener: Provincie Noord-Holland
Dienst: Digitaal Loket
Betrouwbaarheidsniveau: minimaal EH2+

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie een aanvraag indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt.

Meer informatie staat in de handreiking gebruik DigiD en eHerkenning.

Per post: U kunt het aanvraagformulier invullen, uitprinten en (voorzien van alle bijlagen en een natte handtekening) opsturen. Ook kunt u de aanvraag afleveren bij onze ontvangstbalie, Houtplein 33 te Haarlem.

 

 

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag. Verzoeken om aanvulling van de gegevens kunnen zorgen voor vertraging van de behandelingstermijn van uw aanmelding.

Meer informatie

Contact

De aanvragen om jaarvergunning voor bijzondere transporten moet tenminste 6 weken voor vertrek te worden ingediend.

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn legeskosten verschuldigd.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beheer en Uitvoering, sector Netwerkmanagement

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE  Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200 600 (gratis)