Collectieve Zelfbouw Noord-Holland, vervallen

Deze regeling is vervallen. U kunt geen nieuwe aanvragen meer indienen.

Doel
Mensen te stimuleren met elkaar woningen te bouwen, door bouwgrond met of zonder aanwezige gebouwen te verwerven en samen opdracht te geven tot het (ver-)bouwen van de eigen woning.

Doelgroep
Stichtingen of (coöperatieve) verenigingen die minimaal zes woningen op één en dezelfde locatie in de provincie Noord-Holland realiseren. De deelnemers zijn particulieren.

Activiteiten
De uitvoeringsregeling bestaat uit twee onderdelen; de initiatieffase en de plantontwikkelingsfase.

Initiatieffase
De provincie geeft in de initiatieffase subsidie voor het opstellen van een projectplan. In het projectplan wordt onder andere onderzocht of het project haalbaar is en worden de stichtingskosten van de woningen berekend. Ook de schetsontwerpen van de architect vallen hieronder. Dit projectplan wordt opgesteld door een deskundige procesbegeleider. Dit kan een adviseur, architect of woningcorporatie zijn.

Planontwikkelingsfase
Ook in de plantontwikkelingsfase wordt het proces begeleid door een deskundige. De subsidie in deze fase is een renteloze lening. De lening is voor:

 • het opstellen van een programma van eisen
 • een voorlopig ontwerp
 • een definitief ontwerp of
 • een bestek van de te realiseren woningen


Nieuwbouw of bestaande bouw?

 • Neemt u grond leeg en bouwrijp af van een gemeente? Dan is er sprake van nieuwbouw. Ook als er voor die tijd een pand op stond.
 • Koopt u een bestaand pand om hier (opnieuw) woningen van te maken? Dan is er sprake van bestaande bouw.
 • Koopt u grond met opstal(len) om te laten slopen? Dan is er sprake van sloop met daarna nieuwbouw.

In laatste twee gevallen is er sprake van een hoger maximaal subsidiebedrag voor zowel de initiatieffase als de planontwikkelingsfase.

Berekening subsidie
Initiatieffase
75% van de subsidiabele kosten,

- voor nieuwbouw tot maximaal € 11.000,-

- voor bestaande bouw of sloop met nieuwbouw tot maximaal € 13.000,--


Planontwikkelingsfase
De lening voor:

- nieuwbouw is € 8.000,- per te realiseren woning tot maximaal € 160.000,- per (coöperatieve) vereniging of stichting.

- bestaande bouw of sloop met nieuwbouw is € 11.000 per te realiseren woning tot maximaal € 220.000,-.

De looptijd van de lening is twee jaar. Hierna betaalt u het gehele bedrag, renteloos, terug.

Subsidieplafonds
Voor de initiatieffase is in totaal € 476.829,- beschikbaar.
Voor de planontwikkelingsfase is in totaal € 684.000,- beschikbaar.


In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

 

Voorwaarden

Het is belangrijk dat de gemeente de collectieve zelfbouw ondersteunt. De woningen moeten ook voor eigen gebruik zijn. Alle voorwaarden leest u in de Uitvoeringsregeling Collectieve Zelfbouw Noord-Holland 2017.

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

 • de activiteit financieel niet haalbaar is
 • met de activiteit is begonnen voordat de aanvraag om subsidie door gedeputeerde Staten is ontvangen
 • er voor dezelfde activiteit door Gedeputeerde Staten al subsidie is verstrekt
 • er geen sprake is van collectieve zelfbouw doordat de deelnemers of leden van de aanvrager geen doorslaggevende stem hebben in het ontwerp en de bouw van de woningen
 • de gemiddelde stichtingskosten van de te realiseren woningen, exclusief de grondkosten, meer dan € 215.000,-- zal bedragen (dit geldt alleen bij een aanvraag voor de planontwikkelingsfase).

 

Aanpak

Openstelling
De regeling is gesloten.

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl