Duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven Noord-Holland 2018

Voor 2018 is de indieningstermijn vanaf 25 oktober voor subsidieaanvragen gesloten. Aanvragen worden niet meer in behandeling genomen.

Vanaf 1 januari 2019 kunt u weer subsidie aanvragen indienen.

Doel van de regeling is om subsidie te verstrekken aan burgercollectieven om burgers te stimuleren te investeren in duurzaamheidsmaatregelen.


Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Lees dan deze pagina èn de volledige tekst van de uitvoeringsregeling (zie wet- en regelgeving) goed door.

 

Onder duurzaamheidsinitiatieven wordt in het kader van deze regeling verstaan: initiatieven die leiden tot de realisatie van installaties voor de productie van duurzame energie, opslag van duurzame energie en energiebesparing bij woningen. Voorbeelden hiervan zijn: collectieve zonne-energiesystemen waarin burgers kunnen participeren, energiebesparingsprojecten voor particuliere woningeigenaren en collectieve inkoop van zonnestroominstallaties voor particuliere woningeigenaren.

De subsidie mag niet worden besteed aan algemene activiteiten die samenhangen met de bedrijfsvoering van het burgercollectief of kosten van vrijwilligers die lid zijn of actief zijn voor het burgercollectief. Ook mag de subsidie niet worden besteed aan de concrete maatregelen zelf, zoals de kosten van een warmtepomp.
Subsidie mag wel worden besteed aan kosten die samenhangen met het opzetten en realiseren van duurzaamheidsinitiatieven.

Doelgroep:

Subsidie kan worden verstrekt aan een vereniging, coöperatie of stichting die tot statutair doel heeft om duurzaamheidsinitiatieven te realiseren.

 

Activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor het verrichten van activiteiten die leiden tot concrete investeringen in duurzaamheidsinitiatieven door burgers in de provincie Noord-Holland. Hierbij kan worden gedacht aan kosten voor:
• zaalhuur ten behoeve van een informatiebijeenkomst over aanstaande en lopende projecten;
• inhuur van deskundigen voor advies en realisatie van duurzaamheidsinitiatieven;
• inzet van apparatuur die noodzakelijk is voor de uitvoering van projecten;
• kosten voor training van vrijwilligers die een rol spelen bij de uitvoering van projecten bedoeld om de kwaliteit van de uitvoering te verhogen;
• activiteiten ter bevorderen van kennisuitwisseling tussen Noord-Hollandse lokale duurzame energiecollectieven;
• activiteiten ten behoeve van het uitlenen van apparatuur. Hierbij kan worden gedacht aan kosten voor het opzetten en beheren van een centrale uitleen van apparatuur die nodig is voor de uitvoering van duurzaamheidsinitiatieven.

 

Subsidie wordt niet verstrekt voor:
a. organisatie-, bestuurs- en personeelskosten van de aanvrager;
b. kosten van vrijwilligers;
c. de concrete investering in duurzaamheidsinitiatieven door burgers.

 

Een aanvraag om subsidie bevat ten minste:
• een begroting van de kosten van de activiteit;
• een financieringsplan van de kosten van de activiteit;
• de statuten van de vereniging, coöperatie of de stichting;
• een inhoudelijke beschrijving van de activiteit en het beoogde resultaat.

 

Weigeringsgronden

Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:
- de activiteit naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet uitvoerbaar is;
- op grond van deze uitvoeringsregeling in het lopende kalenderjaar reeds twee aanvragen van de aanvrager zijn ingewilligd door Gedeputeerde Staten;
- reeds subsidie is verstrekt aan de aanvrager voor dezelfde activiteiten.

 

 

Voorwaarden

In de uitvoeringsregeling vindt u alle relevante voorwaarden.

De belangrijkste criteria voor deze regeling zijn:
- Er moet minstens een subsidie van € 5.000,- worden gevraagd;
- Het dient te gaan om activiteiten die leiden tot concrete investeringen in duurzaamheidsinitiatieven door burgers in de provincie Noord-Holland;
- U mag voor dezelfde activiteit(en) niet al eerder subsidie hebben ontvangen;
- U mag in het lopende kalenderjaar in het kader van deze regeling maximaal twee provinciaal subsidies (voor verschillende activiteiten) ontvangen.

De subsidie kan niet meer bedragen dan de door ons noodzakelijk geachte kosten met een maximum van € 10.000,-

Voor deze regeling is voor 2018 in totaal maximaal € 360.334,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

 

Aanpak

Deze regeling is een ‘volgorde van ontvangst’-regeling. Dat betekent dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld. Het is dus zinvol zo snel mogelijk een (volledige) aanvraag in te dienen.

Er zijn voor deze subsidieregeling specifieke indieningstermijnen:
a. voor 2018 dient uw aanvraag uiterlijk 25 oktober 2018 om 17.00 uur te zijn ontvangen;
b. voor 2019 dient uw aanvraag uiterlijk 31 oktober 2019 om 17.00 uur te zijn ontvangen;
c. voor 2020 dient uw aanvraag uiterlijk 29 oktober 2020 om 17.00 uur te zijn ontvangen;
d. voor 2021 dient uw aanvraag uiterlijk 28 oktober 2021 om 17.00 uur te zijn ontvangen.

Denk er om dat we digitale aanvragen elke dag kunnen ontvangen en papieren aanvragen alleen op werkdagen.

Als u aanvullende informatie moet indienen, dan geldt de ontvangstdatum van deze aanvullende informatie als ontvangstdatum van uw aanvraag. Dit is belangrijk, omdat in de tussentijd het subsidieplafond door het honoreren van andere (volledige) aanvragen kan worden bereikt. Ook duurt het langer voordat u een besluit ontvangt.

Indienen subsidieaanvraag
Bij deze regeling kunt u uw subsidieaanvraag digitaal of op papier indienen. Het staat u vrij hier zelf een keuze in te maken.

Digitaal aanvragen
Voor het indienen van een digitale aanvraag doorloopt u het e-formulier en ondertekent u het formulier met uw DigiD (particulier) of uw eHerkenning (organisatie) account. Heeft u nog geen account, dan is het belangrijk dat u deze aanvraagt vóórdat u begint met het aanvragen van de subsidie. Houdt hierbij rekening met de doorlooptijd voor het activeren van een dergelijk account. Meer informatie over DigiD kunt u vinden op www.digid.nl en over eHerkenning op www.eherkenning.nl

Uw eHerkenning account dient voor de onderstaande dienst en niveau gemachtigd te zijn:
Dienstverlener: Provincie Noord-Holland
Dienst: Ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Holland
Niveau: EH2+

Voordat u de digitale aanvraag verzendt, moet u alle bijlagen bijvoegen (samen maximaal 20 Mb). Het is aan te raden de benodigde bijlagen vooraf gereed te hebben:
• Formulier Projectinformatie (verplicht)
• Statuten van uw organisatie (verplicht)
• Kopie recent (digitaal) bankafschrift (indien subsidieontvanger op dat rekeningnummer niet eerder subsidie van provincie heeft ontvangen)
• De-minimisverklaring (indien subsidieontvanger afgelopen 3 belastingjaren de-minimissteun heeft ontvangen. Kan alleen van toepassing zijn voor organisaties)
• Machtigingsverklaring (indien door bv subsidieadviesbureau als gemachtigde de aanvraag wordt ingediend)
• Eventuele andere bijlagen (indien te weinig schrijfruimte in formulier Projectinformatie)

Wanneer uw aanvraag digitaal is ingediend, ontvangt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging op het door u in het formulier opgegeven e-mailadres.

Papieren aanvraag
Voor het indienen van uw papieren subsidieaanvraag kunt u alleen het op deze site beschikbare aanvraagformulier (Word-document) gebruiken. Bij de papieren subsidieaanvraag dient u dezelfde bijlagen mee te sturen als hierboven bij ‘digitaal aanvragen’ staan vermeld.

Uw complete aanvraag stuurt u op naar:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Sector Subsidies en Inkoop
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

In plaats van opsturen, kunt u uw aanvraag ook afleveren bij de balie van de Provincie Noord-Holland (Houtplein 33 te Haarlem). U ontvangt dan een ontvangstbevestiging gedateerd op de datum van aflevering.

 

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Meer informatie over het subsidieproces, waaronder de verantwoordingssystematiek, treft u aan op onze website, www.noord-holland.nl, in het Digitaal Loket, onderdeel Subsidies.

 

U kunt ook contact opnemen met ons Servicepunt, tel. 0800 0200 600 (gratis), of per e-mail servicepunt@noord-holland.nl

 

Bezwaar & beroep

In het Digitaal Loket op onze website www.noord-holland.nl vindt u meer informatie over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl