Duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven Noord-Holland, subsidie

Doel
Burgers via burgercollectieven te stimuleren te investeren in duurzaamheidsmaatregelen.

Doelgroep
Verenigingen, coöperaties en stichtingen die tot statutair doel hebben om duurzaamheidsinitiatieven te realiseren.

Activiteiten
De activiteiten dienen te leiden tot concrete investeringen in duurzaamheidsinitiatieven door burgers in de provincie Noord-Holland. Hierbij kan worden gedacht aan kosten voor:
• zaalhuur ten behoeve van een informatiebijeenkomst over aanstaande en lopende projecten;
• inhuur van deskundigen voor advies en realisatie van duurzaamheidsinitiatieven;
• inzet van apparatuur die noodzakelijk is voor de uitvoering van projecten;
• kosten voor training van vrijwilligers die een rol spelen bij de uitvoering van projecten bedoeld om de kwaliteit van de uitvoering te verhogen.
De concrete investeringen in duurzaamheidsinitiatieven zélf, komen niet voor subsidie in aanmerking.
Subsidie wordt alleen verleend als alle noodzakelijke activiteiten worden uitgevoerd om burgers te bewegen tot het investeren in een concreet duurzaamheidsinitiatief. Zo komen de kosten voor de organisatie van losstaande bijeenkomsten over zonnestroomsystemen of andere duurzame thema's niet in aanmerking voor subsidie maar komt een bijeenkomst om deelnemers te werven voor een collectief zonnestroomsysteem, als onderdeel van een compleet project, wel in aanmerking voor subsidie.

Berekening subsidie
100% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 10.000,-.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in 2019 totaal € 485.897,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door. 

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:
- de activiteit naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet uitvoerbaar is;
- op grond van deze uitvoeringsregeling in het lopende kalenderjaar reeds twee aanvragen van de aanvrager zijn ingewilligd door Gedeputeerde Staten;
- reeds subsidie is verstrekt aan de aanvrager voor dezelfde activiteiten.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat voor 2019 open tot en met 31 oktober 2019 17.00 uur.

Indienen subsidieaanvraag
De formulieren staan hiernaast in de rechterkolom.

Bij digitaal indienen
Organisaties en andere niet-privépersonen gebruiken hun eHerkenning-account. Zie ‘Toelichting (digitaal) aanvragen subsidie’.

Verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag

  • Formulier Projectinformatie van deze regeling (zie onder ‘Formulieren’)
  • Statuten van uw organisatie
  • Kopie bankafschrift met naam, adres en woonplaats (verplicht als u de afgelopen 2 jaar geen subsidie van de provincie heeft ontvangen)
  • De-minimisverklaring (verplicht als u in de afgelopen 3 jaar de-minimissteun heeft ontvangen)
  • Machtigingsverklaring (verplicht als uw aanvraag door een gemachtigde wordt ingediend)

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl