POP3: Fysieke investeringen voor ontwikkelen, beproeven of demonstreren innovaties binnen agrarische sector Noord-Holland, vervallen

 • Deze regeling is onderdeel (art. 2.2.1) van het Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland.

 • De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Gebruikt u daarom voor het doen van een subsidieaanvraag de link onder de kop Aanpak.

 • Zorg voor een complete aanvraag, na indiening van de aanvraag zijn wijzigingen van de aanvraag zeer beperkt mogelijk.

  “Indien u gestart bent met uw project, vindt u de benodigde formulieren voor verantwoording en voortgang op mijn.rvo.nl. De link treft u onder het kopje "Formulieren".”

Samenvatting
De provincie stelt € 2.340.000,- beschikbaar voor fysieke investeringen voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties binnen de agrarische sector. De helft van dit bedrag komt van de Europese Unie.

Deze regeling stimuleert innovaties in de agrarische sector en draagt bij aan Europese thema’s als klimaat, energie, milieu, dierenwelzijn, voedselkwaliteit- en veiligheid, dier- en plantgezondheid. Subsidie is beschikbaar voor investeringen in de toepassing van innovatieve technieken, processen of producten die nodig zijn voor projecten gericht op het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties. Dat kan bijvoorbeeld een innovatieve stal zijn, waarvan de investering een te zwaar beroep op het innovatiebudget zou doen. 

Bijdragen en versterken van de concurrentiepositie
De landbouw zich bevindt zich in een belangrijke transitiefase, bijvoorbeeld op het gebied van het verminderen emissies en het sluiten van kringlopen, maar ook als het gaat om het blijven zoeken meer toegevoegde waarde en de marktpositie. Technisch is er veel mogelijk en technieken innoveren steeds verder en sneller. Bedrijven die te laat instappen kunnen de concurrentieslag verliezen. Door financieel in te zetten op innovaties wordt een impuls gegeven aan de algehele verduurzaming van de sector en wordt bijgedragen aan de concurrentiepositie van de Noord-Hollandse landbouwsector. Samenwerking en het delen van de kennis en ervaring is ook bij deze openstelling een van de criteria waarop aanvragen worden beoordeeld.

 

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Lees dan deze pagina èn de volledige tekst van de uitvoeringsregeling (zie wet- en regelgeving) goed door.

De regeling is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage uit het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland.


Doelgroep:
Subsidie kan worden verstrekt aan landbouwers.

Activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor fysieke investeringen die nodig zijn voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties binnen de agrarische sector.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien de activiteit betrekking heeft op tenminste

één van de volgende thema’s:

 1. verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen, meerwaardecreatie;

 2. beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen, verminderen van marktfalen;

 3. maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater (zoals broeikasgassen, ammoniak, nutriënten en bestrijdingsmiddelen) en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen (zoals water, fosfaat en bodemvruchtbaarheid);

 4. klimaatmitigatie (vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door een zuiniger energiegebruik, reductie van het gebruik van fossiele energie door omschakeling op hernieuwbare energie, productie van hernieuwbare energie);

 5. klimaat adaptatie (door het tegen gaan van dan wel het verminderen van de effecten van grotere watertekorten en -overschotten en toenemende verzilting);

 6. verbetering van dierenwelzijn/diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;

 7. behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit.

 

Weigeringsgronden
Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:35 Algemene wet bestuursrecht, wordt een subsidie geheel of gedeeltelijk geweigerd indien:

 • voor dezelfde activiteit reeds subsidie is aangevraagd in dezelfde openstellingsperiode;

 • voor dezelfde activiteiten en subsidiabele kosten op grond van enige regeling reeds subsidie is verstrekt tot het op grond van Europese verordeningen toegestane maximale subsidiepercentage of – bedrag;

 • de activiteit niet overwegend plaatsvindt in de provincie Noord-Holland, tenzij de activiteit of de resultaten ervan aantoonbaar ten goede komt of komen aan ingezetenen van provincie Noord-Holland, of de activiteit of de resultaten daarvan aantoonbaar op enigerlei wijze het belang van de provincie Noord-Holland dient of dienen;

 • met de uitvoering van de activiteit, niet zijnde de uitvoering van voorbereidings­handelingen voor de uitvoering van de activiteit, is gestart voordat de aanvraag om subsidie is ingediend;

 • een aanvraag minder scoort dan het minimum aantal punten als bedoeld in artikel 8;

 • de aanvrager een onderneming in moeilijkheden is als bedoeld in artikel 2, lid 14, van Verordening (EU) 702/2014;

 • ten aanzien van de subsidieaanvrager een uitstaand bevel tot terugvordering bestaat, volgend op een eerdere beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt is verklaard.  

Voorwaarden

In de uitvoeringsregeling vindt u alle relevante voorwaarden.

De belangrijkste criteria voor deze regeling zijn:

 • Er moet minstens een subsidie van € 100.000,- worden gevraagd;

De subsidie kan niet meer bedragen dan 40% van de door ons noodzakelijk geachte kosten met een maximum van €500.000,-.

Voor deze regeling is in totaal maximaal € 2.340.000  (het subsidieplafond) beschikbaar.

Aanpak

Deze regeling is een zogenoemde ‘tender’-regeling. Dat betekent dat de aanvragen, nadat de termijn is gesloten, allemaal tegelijkertijd worden beoordeeld. De aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. In de uitvoeringsregeling vindt u, naast de inhoudelijke criteria, de rangschikkingscriteria op grond waarvan de projecten worden gescoord.
De regeling is open vanaf 28 november 2016. Uw (volledige) aanvraag moet uiterlijk op 28 februari 2017  bij RVO.nl zijn ingediend. Als wij uw aanvraag later ontvangen, moeten wij uw aanvraag helaas buiten behandeling laten.
Denk er om dat we digitale aanvragen elke dag kunnen ontvangen en papieren aanvragen alleen op werkdagen.

Indienen subsidieaanvraag
U dient uw aanvraag digitaal in. Het aanvraagformulier is beschikbaar via deze link: mijn.rvo.nl

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Meer informatie over het subsidieproces, waaronder de verantwoordingssystematiek, treft u aan op onze website, www.noord-holland.nl, in het Digitaal Loket, onderdeel Subsidies.

U kunt ook contact opnemen met ons Servicepunt, tel. 0800 0200 600 (gratis), of per e-mail servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

In het Digitaal Loket op onze website www.noord-holland.nl vindt u meer informatie over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.