Garantstellingen Breedband Buitengebied Noord-Holland

Wilt u in aanmerking komen voor deze garantstelling? Lees dan deze toelichting en de beleidspagina Digitale bereikbaarheid goed door.

In de kolom publicaties op de beleidspagina zijn ook de hieronder genoemde documenten te vinden.

De provincie Noord-Holland wil de aanleg van snel internet in het buitengebied stimuleren met het verstrekken van garantstellingen voor leningen ten behoeve van het aanleggen van glasvezel in het witte buitengebied van Noord-Holland. De voorwaarden waaronder en de procedure waarlangs de provincie garantstellingen wil verstrekken staat beschreven in het document ‘’Werkwijze Garantstellingen Breedband Buitengebied Noord-Holland’’.

Een aantal lokale initiatieven heeft reeds bij ons kenbaar gemaakt dat zij een garantstelling willen aanvragen. Deze aanvragen kunnen gedurende een week bij ons worden ingediend.

Tevens wordt er een wettelijk verplichte concurrerende selectieprocedure gestart. Dit betekent dat door andere lokale initiatieven eveneens aanvragen om verstrekking van een garantstelling bij de provincie kunnen worden ingediend. Concurrerende aanvragen kunnen gedurende 3 weken bij ons worden ingediend.

Begin april 2018 informeren wij u over welke aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Hierbij informeren wij u tevens over de vervolgstappen naar de daadwerkelijke verstrekking van de garantstelling.

Voorwaarden

Initiatieven die in de periode van 31 januari tot en met 7 februari 2018 kenbaar hebben gemaakt een garantstelling te willen aanvragen, kunnen nu de aanvraag hiervoor daadwerkelijk indienen.

Voor de doelgebieden waar deze initiatieven een garantstelling voor gaan aanvragen, staat voor andere initiatieven die voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in het document ‘’Werkwijze Garantstellingen Breedband Buitengebied Noord-Holland’’ ook de mogelijkheid open een concurrerende aanvraag in te dienen.

Een overzicht van de doelgebieden waar een concurrerende aanvraag voor ingediend kan worden, vindt u in het document ‘’Doelgebieden Garantstelling Breedband Buitengebied Noord-Holland’’. De voorwaarden waar een aanvraag aan dient te voldoen zijn opgenomen in het document ‘’Uitgangspunten Beoordeling BuCa’s Noord-Holland’’.

Indien er een meerdere aanvragen binnen hetzelfde doelgebied worden ontvangen, zullen deze aanvragen tegen elkaar worden afgewogen volgens de scoringstabel in het document ‘’Scoringstabel voor gebieden met een concurrerende aanvraag’’.

Aanpak

AANVRAAG GARANTSTELLING

In de periode van 15 t/m 22 februari 2018 moet uw aanvraag (inclusief de benodigde bijlagen) door ons zijn ontvangen.

Concurrerende aanvragen dienen in de periode 15 februari tot en met 8 maart 2018 door ons te zijn ontvangen.

U dient deze aanvraag inclusief bijlagen digitaal bij ons in via het E-formulier.

TOELICHTING DIGITAAL AANVRAGEN

Voor het indienen van een digitale aanvraag doorloopt u het e-formulier en ondertekent u het formulier met uw eHerkenning (organisatie) account.

Heeft u nog geen account, dan is het belangrijk dat u deze aanvraagt vóórdat u begint met het aanvragen van de subsidie. Houdt hierbij rekening met de doorlooptijd voor het activeren van een dergelijk account. Meer informatie over eHerkenning op www.eherkenning.nl.

Uw eHerkenning account dient voor de onderstaande dienst en niveau gemachtigd te zijn:

Dienstverlener: Provincie Noord-Holland

Dienst: Ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Holland

Niveau: EH2+

BIJLAGEN

Voordat u de digitale aanvraag verzendt, moet u alle bijlagen bijvoegen . Het is aan te raden de benodigde bijlagen vooraf gereed te hebben:

1. Projectplan (verplicht), conform eerder gecommuniceerde Werkwijze voor garantstelling breedband en Uitgangspunten beoordeling BuCa's Noord-Holland)

Het Projectplan geeft tenminste een beschrijving van de volgende onderdelen:

  • Een sluitende business case, die voldoende haalbaar en uitvoerbaar is;
  • Een inhoudelijke beschrijving van de activiteiten en een planning van de uitvoering en de oplevering, het beheer en de exploitatie;
  • De terugverdienmogelijkheden van de investering;
  • De benodigde bezettingsgraad;
  • Een beschrijving van de exitstrategie bij verkoop of onverhoopt faillissement;
  • Een beschrijving en evaluatie van de risico’s van het project en de te nemen beheersmaatregelen;
  • Een beschrijving van de betrokken organisatie, die blijkt geeft van de inzet van (inhuur)personeel met voldoende vakkennis en ervaring om het project conform planning uit te voeren;
  • Beoogde contractpartijen op de lagen 1, 2 en 3 van het netwerk.

2. Business case in Excel, ter onderbouwing van de genoemde onderdelen van het Projectplan (verplicht, conform eerder gecommuniceerde Werkwijze en Uitgangspunten)

3. Een gebiedsanalyse waaruit blijkt dat er voldoende vraag is, bijvoorbeeld op basis van een vraagbundeling of interessepeiling, waar mogelijk aangevuld met een verklaring inzake de eigen bijdragen van de eindgebruikers (optioneel, indien beschikbaar)

4. De (concept)offerte en/of (concept)contracten met de beoogde contractpartijen op de lagen 1, 2 en 3 van het netwerk (optioneel, indien beschikbaar)

5. Een (concept)offerte, verklaring of verklaringen van de externe financier(s), dan wel een ondertekende overeenkomst van geldlening met een bankinstelling (optioneel, indien beschikbaar)

6. Een adressenlijst of kaart van het doelgebied, in homes of businesses passed/connected/activated. Dit ter onderbouwing van het aantal aan te sluiten witte adressen en ter vergelijking met de uitkomsten van de marktconsultatie - (optioneel, indien beschikbaar)

7. Machtigingsverklaring (verplicht indien subsidieontvanger wordt vertegenwoordigd door een gemachtigde).

8. Afschrift(en) benodigde vergunningen en/of ontheffingen, denk aan (concept)afspraken met de lokale overheden (gemeente en Hoogheemraadschap) met betrekking tot leges- en degeneratiekosten en graafwerkzaamheden nabij dijklichamen en waterwegen (optioneel, indien van belang en beschikbaar)

U ontvangt een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging op het door u in het formulier opgegeven e-mailadres.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Heeft u vragen over het indieningsproces en/of de verdere afhandeling van uw aanvraag, kunt u contact opnemen met ons Servicepunt, tel. 0800 0200 600 (gratis), of per e-mail servicepunt@noord-holland.nl.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Robert Sabée (sabeer@noord-holland.nl of 023-5143593) en Gertjan Nederbragt (nederbragtg@noord-holland.nl of 023-5143199).

Bezwaar & beroep

In het Digitaal Loket op onze website www.noord-holland.nl vindt u meer informatie over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl