Geluidsbelasting, vaststelling hogere grenswaarde

In Nederland zijn er normen voor maximale geluidsbelasting. De provincie en in sommige gevallen de gemeente en rijksoverheid mogen een hogere grenswaarde voor de geluidsbelasting vaststellen.

Het Nederlandse geluidsbeleid is vastgelegd in de Wet geluidhinder. De wet bevat normen voor een maximale geluidsbelasting.

De provincie stelt een hogere grenswaarde voor geluidsbelasting vast, Dit gebeurt bijvoorbeeld als maatregelen om geluidsbelasting te verminderen niet effectief zijn..

De provincie kan ook op verzoek een hogere waarde vaststellen in bijvoorbeeld geluidszones langs wegen, spoorwegen en industrieterreinen. Hiervoor moet u een akoestisch onderzoek laten uitvoeren. De gemeente heeft de zeggenschap bij inpassing van woningen in zones van wegen, spoorwegen en industrieterreinen en bij vaststelling of aanpassing van gezoneerde industrieterreinen. De gemeenten hoeven in deze gevallen niet meer bij de provincie aan te kloppen. De wegbeheerders provincie en rijksoverheid stellen de hogere waarden vast bij de aanleg en reconstructie van wegen.

Voorwaarden

Het verzoek tot vaststelling kan gedaan worden door:

 • de wegaanlegger of wegbeheerder bij:

     - de aanleg van een weg die niet valt onder een bestemmingsplanprocedure

     - de reconstructie van een weg

     - de aanpassing van een bestemmingsplan voor de aanleg of reconstructie van een rijksweg

 • de spoorwegbeheerder bij de aanleg of wijziging van een hoofdspoorweg
 • de beheerder van een industrieterrein van regionaal belang
 • het bestuur van de Kamer van Koophandel van een gebied waarin een industrieterrein ligt of komt
 • de gemeente waarin geluidsgevoelige gebouwen of geluidsgevoelige terreinen liggen of komen
 • de gemeente waarin een industrieterrein ligt of komt te liggen
 • de gemeente waarin een spoorweg ligt of komt te liggen
De vaststelling van hogere grenswaarden is een besluit waarop de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) van toepassing is.

Aanpak

U dient het verzoek in bij de omgevingsdienst en regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord met in ieder geval de volgende gegevens:

 • de gevraagde hogere grenswaarde
 • de redenen van het verzoek
 • de resultaten van het akoestisch onderzoek
 • een verklaring dat maatregelen zullen worden getroffen als de geluidsbelasting:
  - van het industrieterrein, of
  - van de weg, of
  - van de spoorweg, of
  - binnen de woning of andere geluidsgevoelige gebouwen bij gesloten ramen meer bedraagt dan de toegestane binnenwaarde.
 • een of meer duidelijke kaarten

Termijn

De omgevingsdienst of regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord neemt binnen 6 maanden een besluit op uw aanvraag. De omgevingsdienst of regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord neemt eerst een ontwerpbesluit, dat 6 weken ter inzage ligt. In die periode kunt u op het ontwerpbesluit reageren als u er belang bij heeft. Hierna neemt de omgevingsdienst of regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord een definitief besluit.

De beslistermijn van 6 maanden kan worden verlengd als de provincie aanvullende gegevens moet opvragen. Bij zeer ingewikkelde aanvragen kan de omgevingsdienst of regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord de beslistermijn verlengen met een redelijke termijn. 

Wet- en regelgeving

Contact

De aanvraag moet worden gedaan bij de provincie waarin de geluidszone gelegen is.

NB. Op basis van de wijziging van de Wet geluidhinder per 1 januari 2007 worden gemeenten in het algemeen verantwoordelijk voor de hogere waarden verlening ten aanzien van rijkswegen en provinciale wegen en industrieterreinen van regionaal belang, die zijn aangewezen in de Provinciale Milieuverordening.

Bezwaar & beroep

Als de omgevingsdienst of regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord het definitieve besluit genomen heeft, dan ligt het besluit 6 weken ter inzage. Dit gebeurt als het besluit onderdeel is van een bestemmingsplan. Ook gebeurt het als het besluit hoort bij een omgevingsvergunning waarvan de motivering goed ruimtelijk onderbouwd moet worden. Bent u het niet eens met het definitieve besluit en heeft u belang bij het besluit? Dan kunt u beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De voorwaarden hiervoor zijn dat u

 • op tijd een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit of
 • buiten uw schuld niet op tijd een zienswijze heeft ingediend of
 • het oneens bent met onderdelen van het besluit die de omgevingsdienst of regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord gewijzigd heeft ten opzichte van het ontwerpbesluit

Als de omgevingsdienst of regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord het besluit vaststelling hogere grenswaarde heeft genomen in het kader van een omgevingsvergunning, dan kunt u in sommige gevallen bezwaar maken bij de omgevingsdienst of regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. Dit doet u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Teken dan binnen 6 weken beroep aan bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State. 

Uitgelicht

Formulieren

Uitvoeringsinstanties

Omgevingsdienst IJmond

Postadres

Stationsplein 48B

Postbus: 325

1940AH Beverwijk

Contactinformatie

Telefoon: 0251-263863

info@odijmond.nl

https://www.odijmond.nl

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Bezoekadres

Ebbehout 31

1507 EA Zaandam

Postadres
Contactinformatie

https://www.odnzkg.nl

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Postadres

Botter 14-15

Postbus: 2341

8203AH Lelystad

Contactinformatie

Telefoon: 088 6333 000

info@ofgv.nl

https://www.ofgv.nl

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Bezoekadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Postadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Contactinformatie

Telefoon: 088-1021300

postbus@odnhn.nl

https://www.odnhn.nl