Gezonde leefomgeving complexe industrie Noord-Holland, subsidie

Doel
A. Complexe bedrijven waarvoor de provincie bevoegd gezag is, stimuleren om vrijwillig maatregelen te nemen die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verminderen van geluids- en geuroverlast ter verbetering van de gezonde fysieke leefomgeving in Noord-Holland. Het gaat hierbij om maatregelen die niet wettelijk voorgeschreven kunnen worden via het toepassen van een Best Beschikbare Techniek (BBT) maar wel een emissiereductie opleveren in de leefomgeving. Zo wordt een bijdrage geleverd in het streven naar de WHO advieswaarden. Deze bovenwettelijke maatregelen kunnen een bijdrage leveren aan het ambitieniveau zoals opgenomen in de Omgevingsvisie en het door de provincie ondertekende SLA.
B. Deze complexe bedrijven stimuleren een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren naar bovenwettelijke (vrijwillige) maatregelen die een vermindering van geur- en/of geluidsbelasting opleveren en/of de luchtkwaliteit verbeteren in de fysieke leefomgeving van omwonenden met de intentie deze maatregelen bij een positief resultaat ook uit te voeren.

Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn:
- Geluidafscherming plaatsen.
- Installaties of activiteiten binnen opstellen in plaats van buiten.
- Voertuigen, mobiele werktuigen en/of processen elektrificeren.
- Windschermen of overkapping plaatsen om stofverspreiding bij opslagen te voorkomen.
- Een doekfilter plaatsen die een lager emissieniveau haalt dan in de BBT-conclusies staat.

Doelgroep
Bedrijven in Noord-Holland waarvoor de provincie bevoegd gezag is.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor
a. bovenwettelijke (vrijwillige) fysieke maatregelen die een bijdrage leveren aan de vermindering van de geuroverlast of geluidsoverlast in de leefomgeving in de aandachtsgebieden;
b. bovenwettelijke (vrijwillige) fysieke maatregelen die leiden tot een vermindering van emissies door de onderneming en daarmee een verbetering van de luchtkwaliteit in de leefomgeving opleveren in de aandachtsgebieden;
c. een combinatie van de bovenwettelijke (vrijwillige) fysieke maatregelen, genoemd in onderdeel a en b;
d. haalbaarheidsonderzoeken naar de fysieke maatregelen, genoemd in onderdeel a, b en c, indien de intentie aanwezig is dat positieve onderzoeksresultaten zullen leiden tot concrete initiatieven.

Berekening subsidie
Voor de activiteiten onder a, b en c genoemd: 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 200.000.
Voor de activiteit genoemd onder d: 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 50.000.

Subsidieplafond
Het subsidieplafond voor de fysieke maatregelen is € 800.000,- en het subsidieplafond voor de haalbaarheidsonderzoeken is € 200.000,-

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees dan de uitvoeringsregeling goed door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als de activiteit dient om te voldoen aan de geldende wettelijke (Europese) normen op het gebied van de vermindering van luchtemissies, geluidemissies, geuremissies of de wettelijke normen die binnen een jaar na ontvangst van de aanvraag om subsidie in werking treden.

Zie voor de andere weigeringsgronden artikel 8 van de regeling.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open tot uiterlijk 14 oktober 2021, 17:00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
Beveiligingsniveau: EH2+

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.