Historische Windmolens N-H 2018

De indieningstermijn voor deze regeling is gesloten. Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend.

De provincie geeft financiële ondersteuning voor het onderhoud van Noord-Hollandse cultuurhistorische windmolens.

Eigenaren van historische windmolens kunnen subsidie voor het onderhoud aanvragen als de molen als beschermd monument staat ingeschreven in het Monumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en ze van de Rijksdienst subsidie hebben ontvangen voor de instandhouding van deze molen.

Deze uitvoeringsregeling vloeit voort uit de beleidskader Cultuurbeleid Cultuur in Ontwikkeling 2017-2020.

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Lees dan deze pagina èn de volledige tekst van de uitvoeringsregeling (zie wet- en regelgeving) goed door.

 

Doelgroep
Subsidie kan worden verstrekt aan een eigenaar van een historische windmolen gelegen in de provincie Noord-Holland. De windmolen dient op 1 januari 2018 als beschermd monument te zijn ingeschreven in het Monumentenregister van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor het uitvoeren van onderhoudsactiviteiten in 2018, 2019 of 2020, zoals ook gesubsidieerd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

 

Voorwaarden

In de uitvoeringsregeling vindt u alle relevante voorwaarden.

De belangrijkste criteria voor deze regeling zijn:
- De windmolen dient als beschermd monument te zijn ingeschreven in het Monumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;
- U dient een afschrift mee te sturen van de beschikking dat u voor de gevraagde onderhoudsactiviteiten subsidie verleend heeft gekregen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op grond van de Subsidieregeling instandhouding Monumenten of het besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten die betrekking heeft op het jaar 2018, 2019 of 2020. Dat u daadwerkelijk subsidie hebt verkregen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een wijziging ten opzicht van de voorgaande uitvoeringsregeling voor windmolens.

De subsidie bedraagt eenmalig gedurende de looptijd van deze uitvoeringsregeling € 5.300,- per windmolen. Indien er subsidie wordt verleend zal deze direct worden uitbetaald.

Voor deze regeling is in totaal maximaal € 705.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

 

Aanpak

De regeling is opengesteld in de periode van 1 augustus tot en met 25 september 2018 voor 17.00 uur. Gedeputeerde Staten beslissen vóór 1 januari 2019 op uw aanvraag.

Deze regeling is een ‘volgorde van ontvangst’-regeling. Dat betekent dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld. Het is dus zinvol zo snel mogelijk een (volledige) aanvraag in te dienen.

Denk er om dat we digitale aanvragen elke dag kunnen ontvangen en papieren aanvragen alleen op werkdagen.

Als u aanvullende informatie moet indienen, dan geldt de ontvangstdatum van deze aanvullende informatie als ontvangstdatum van uw aanvraag. Dit is belangrijk, omdat in de tussentijd het subsidieplafond door het honoreren van andere (volledige) aanvragen kan worden bereikt. Ook duurt het langer voordat u een besluit ontvangt. 


Indienen subsidieaanvraag

Bij deze regeling kunt u uw subsidieaanvraag digitaal of op papier indienen. Het staat u vrij hier zelf een keuze in te maken.


Digitaal aanvragen

Voor het indienen van een digitale aanvraag doorloopt u het e-formulier en ondertekent u het formulier met uw DigiD (particulier) of uw eHerkenning (organisatie) account. Heeft u nog geen account, dan is het belangrijk dat u deze aanvraagt vóórdat u begint met het aanvragen van de subsidie. Houdt hierbij rekening met de doorlooptijd voor het activeren van een dergelijk account. Meer informatie over DigiD kunt u vinden op www.digid.nl en over eHerkenning op www.eherkenning.nl.

Uw eHerkenning account dient voor de onderstaande dienst en niveau gemachtigd te zijn:
Dienstverlener: Provincie Noord-Holland
Dienstverlener: Ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Holland
Niveau: EH2+


Voordat u de digitale aanvraag verzendt, moet u alle bijlagen bijvoegen (samen maximaal 20 Mb). Het is aan te raden de benodigde bijlagen vooraf gereed te hebben
:
• Formulier Projectinformatie (verplicht);
• Afschrift beschikking tot subsidieverstrekking op grond van de Subsidieregeling instandhouding Monumenten of het besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten van de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed voor de periode 2018, 2019 of 2020 voor de uitvoering van onderhoudsactiviteiten waarvoor u subsidie aanvraagt bij de provincie (verplicht);
• Kopie recent (digitaal) bankafschrift (indien subsidieontvanger op dat rekeningnummer in de afgelopen 2 jaar geen subsidie van de provincie heeft ontvangen);
• De-minimisverklaring (indien subsidieontvanger afgelopen 3 belastingjaren de-minimissteun heeft ontvangen. Kan alleen van toepassing zijn voor organisaties;
• Machtigingsverklaring (indien door bv subsidieadviesbureau als gemachtigde de aanvraag wordt ingediend)

Wanneer uw aanvraag digitaal is ingediend, ontvangt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging op het door u in het formulier opgegeven e-mailadres.


Papieren aanvraag

Voor het indienen van uw papieren subsidieaanvraag kunt u alleen het op deze site beschikbare aanvraagformulier (Word-document) gebruiken. Bij de papieren subsidieaanvraag dient u dezelfde bijlagen mee te sturen als hierboven bij ‘digitaal aanvragen’ staan vermeld.

Uw complete aanvraag stuurt u op naar:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Sector Subsidies en Inkoop
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

In plaats van opsturen, kunt u uw aanvraag ook afleveren bij de balie van de Provincie Noord-Holland (Houtplein 33 te Haarlem). U ontvangt dan een ontvangstbevestiging gedateerd op de datum van aflevering.

 

Wet- en regelgeving

Contact

Meer informatie over het subsidieproces, waaronder de verantwoordingssystematiek, treft u aan op onze website, www.noord-holland.nl, in het Digitaal Loket, onderdeel Subsidies.

U kunt ook contact opnemen met ons Servicepunt, tel. 0800 0200 600 (gratis), of per e-mail servicepunt@noord-holland.nl.

 

Bezwaar & beroep

In het Digitaal Loket op onze website www.noord-holland.nl vindt u meer informatie over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl