Kennisontwikkeling Bodem en Water NH 2017, uvr subsidie

De provincie Noord-Holland vindt het wenselijk om het waterbewustzijn onder agrariërs te vergroten en hen daarmee te stimuleren hun bedrijfsvoering en inrichting zo te veranderen dat deze bijdragen aan een veerkrachtig en klimaat-robuust watersysteem. Deze subsidieregeling zet in op activiteiten gericht op voorlichting aan en kennisdeling en kennisontwikkeling met agrariërs.

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Lees dan vooral de volledige tekst van de uitvoeringsregeling (onder het kopje Wet- en regelgeving hieronder) goed door.

Doelgroep:

De volgende organisaties komen voor deze subsidie in aanmerking:

 • Agrarische verenigingen;
 • Belangenverenigingen van agrariërs;
 • Aan belangenverenigingen van agrariërs gelieerde rechtspersonen.

Activiteiten:

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op voorlichting aan agrariërs en kennisdeling en kennisontwikkeling met agrariërs alsmede gebiedsprocessen met agrariërs die bijdragen aan het verbeteren van water- en bodemkwaliteit of het tegengaan van verdroging, verzilting en wateroverlast op agrarisch grondgebied.

Weigeringsgrond:

Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:

 • De activiteit niet financieel haalbaar is.

Voorwaarden

In de uitvoeringsregeling vindt u alle relevante voorwaarden.

De belangrijkste voorwaarden voor deze regeling zijn:

 • Alleen subsidies van € 5.000,- of meer worden verstrekt
 • Subsidie wordt alleen verstrekt als de activiteiten schriftelijk zijn goedgekeurd door het waterschap of de waterschappen in het gebied van de gronden van de agrariërs, voor wie de activiteiten zijn bedoeld. Deze verklaring van het betreffende waterschap, of waterschappen, moet u meesturen bij de subsidieaanvraag
 • Per waterschapsgebied is een subsidieplafond (provincieblad 2018-5130) ingesteld, van:
  • Hoogheemraadschap van Rijnland: € 0,-
  • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: € 70.000,-
  • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: € 512.662,-
 • Als activiteiten worden uitgevoerd in gebieden die onder meerdere waterschappen vallen, stuurt u, naast een totaalbegroting, ook de begrotingen per waterschapsgebied mee bij uw subsidieaanvraag.

Na subsidieverlening dient u in communicatie-uitingen over het project zowel het logo van de provincie Noord-Holland als het logo van het betreffende waterschap te vermelden. De logo’s vindt u onderaan deze pagina onder het kopje ‘meer informatie’.

De subsidie kan niet meer bedragen dan 100% van de subsidiabele kosten. Voor deze regeling is in totaal maximaal € 582.662,- (het subsidieplafond) beschikbaar)

Aanpak

Deze regeling is een ‘volgorde van ontvangst’-regeling. Dat betekent dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld. Het is dus zinvol zo snel mogelijk een (volledige) aanvraag in te dienen. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 27 december 2018, 17.00 uur.

Als u aanvullende informatie moet indienen, dan geldt de ontvangstdatum van deze aanvullende informatie als ontvangstdatum van uw aanvraag. Dit is belangrijk, omdat in de tussentijd het subsidieplafond door het honoreren van andere (volledige) aanvragen kan worden bereikt. Ook duurt het langer voordat u een besluit ontvangt.

Indienen subsidieaanvraag

Bij deze regeling kunt u uw subsidieaanvraag digitaal of op papier indienen. Het staat u vrij hier zelf een keuze in te maken. Denk er om dat we digitale aanvragen elke dag kunnen ontvangen en papieren aanvragen alleen op werkdagen.

Een subsidieaanvraag bestaat uit het ‘Aanvraagformulier subsidie’ en een aantal mee te zenden bijlagen:

 • Formulier Projectinformatie bij subsidieaanvraag (verplicht);
 • Goedkeurende ondertekende verklaring(en) van het bevoegde waterschap, of de bevoegde waterschappen, in het gebied waarin de gronden gelegen zijn van de agrariërs tot wie de activiteiten gericht zijn (verplicht);
 • Kopie recent (digitaal) bankafschrift (verplicht indien subsidieontvanger op dat rekeningnummer in de afgelopen 2 jaar geen subsidie van de provincie NH heeft ontvangen);
 • Machtigingsverklaring (verplicht indien subsidieontvanger wordt vertegenwoordigd door een gemachtigde);
 • Planning werkzaamheden (indien te weinig schrijfruimte in formulier Projectinformatie);
 • Begroting en financieringsplan (indien te weinig schrijfruimte in formulier Projectinformatie);
 • Kasritme t.b.v. voorschot (indien te weinig schrijfruimte in formulier Projectinformatie);
 • Eventuele andere bijlage(n).

Digitaal aanvragen

Het is aan te raden de benodigde bijlagen vooraf gereed te hebben, zodat u ze kunt bijvoegen in de digitale aanvraag (tot 25 maximaal MB).

Voor het indienen van een digitale aanvraag doorloopt u het ‘Digitaal Aanvraagformulier subsidie Bodem en Water’, en ondertekent u het formulier met uw eHerkenning (organisatie) account. Heeft u nog geen account, dan is het belangrijk dat u deze aanvraagt vóórdat u begint met het aanvragen van de subsidie. Houdt hierbij rekening met de doorlooptijd voor het activeren van een dergelijk account. Meer informatie over eHerkenning kunt u vinden op www.eherkenning.nl.

Uw eHerkenning account dient voor de onderstaande dienst en niveau gemachtigd te zijn:

Dienstverlener: Provincie Noord-Holland

Dienst: Ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Holland

Niveau: EH2+

Wanneer uw aanvraag digitaal is ingediend, ontvangt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging op het door u in het formulier opgegeven e-mailadres.

Papieren aanvraag

Voor het indienen van uw papieren subsidieaanvraag kunt u alleen het op deze site beschikbare ‘Aanvraagformulier subsidie Bodem en Water – versie per post’ gebruiken. Bij de papieren subsidieaanvraag dient u dezelfde bijlagen mee te sturen als hierboven bij ‘indienen subsidieaanvraag’ staan vermeld.

Uw complete aanvraag stuurt u op naar:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Sector Subsidies en Inkoop

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

In plaats van opsturen, kunt u uw aanvraag ook afleveren bij de balie van de Provincie Noord-Holland (Houtplein 33 te Haarlem). U ontvangt dan een ontvangstbevestiging gedateerd op de datum van aflevering.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Meer informatie over het subsidieproces, waaronder de verantwoordingssystematiek, treft u aan op onze website, www.noord-holland.nl, in het Digitaal Loket, onderdeel Subsidies.

U kunt ook contact opnemen met ons Servicepunt, tel. 0800 0200 600 (gratis), of per e-mail servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

In het Digitaal Loket op onze website www.noord-holland.nl vindt u meer informatie over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl