Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland, subsidie

Doel

Het verbetering van de waterkwaliteit en het vermindering van de kwetsbaarheid van agrarische bedrijven voor langdurige perioden van droogte of regenval.

Doelgroep

 • Agrarische verenigingen
 • Belangenverenigingen van agrariërs
 • Aan belangenverenigingen gelieerde rechtspersonen


Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor

 • voorlichting aan agrariërs
 • kennisdeling en kennisontwikkeling met agrariërs
 • gebiedsprocessen met agrariërs

als deze activiteiten bijdragen

 • het verbeteren van water- en bodemkwaliteit, of
 • het tegengaan van verdroging, verzilting en wateroverlast op agrarisch grondgebied


Berekening subsidie
100% van de subsidiabele kosten.

Subsidieplafond
Per waterschapsgebied is een maximaal bedrag (het subsidieplafond) beschikbaar.

 • Hoogheemraadschap van Rijnland € 40.036,-
 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht € 40.025,-
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier € 405.285,-

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door. 

Voorwaarden

 • De provincie geeft alleen subsidie als de activiteiten schriftelijk zijn goedgekeurd door het/de waterschap(pen) waarbinnen de gronden vallen van de agrariërs voor wie de activiteiten zijn bedoeld. Deze verklaring(en) moet u meesturen bij de subsidieaanvraag.
 • Als activiteiten worden uitgevoerd in gebieden die onder meerdere waterschappen vallen, stuurt u, naast een totaalbegroting, ook de begrotingen per waterschapsgebied mee bij uw aanvraag.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
Van 1 februari 2019 tot en met 28 november 2019, 17:00 uur

Indienen subsidieaanvraag
De formulieren staan hiernaast in de rechterkolom.

Bij digitaal indienen
Bedrijven, organisaties en andere niet-privépersonen gebruiken hun eHerkenning-account. Zie ‘Toelichting (digitaal) aanvragen subsidie’.

Verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag:

 • Formulier Projectinformatie van deze regeling (zie onder ‘Formulieren’)
 • Goedkeurende ondertekende verklaring(en) van het bevoegde waterschap, of de bevoegde waterschappen, in het gebied waarin de gronden gelegen zijn van de agrariërs tot wie de activiteiten gericht zijn.
 • Kopie bankafschrift met naam, adres en woonplaats (als u de afgelopen 2 jaar geen subsidie van de provincie heeft ontvangen)
 • Machtigingsverklaring (als uw aanvraag door een gemachtigde wordt ingediend)

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl