Kleine Infrastructuur Noord-Holland, subsidie

U kunt een aanvraag indienen voor deze regeling vanaf het begin van de openstelling op 1 januari 2019!

Wij raden u aan om in ieder geval eerst de volgende verplichte bijlagen in te vullen. Dit maakt het opstellen van het aanvraagformulier eenvoudiger.

 • Formulier Projectinformatie Kleine Infra
 • Begrotingsformat Kleine Infra

Wijzigingen regeling 2019:

 • Volgorde van ontvangstregeling in plaats van Tender
 • Alleen subsidie aan gemeenten en waterschappen
 • Aanbesteding moet binnen 1 jaar vanaf de datum van de subsidiebeschikking plaatsvinden
 • Geen subsidie voor de aanleg, verbetering of aanpassing van een gelijkvloerse of ongelijkvloerse kruising met een spoorweg

Doel
De inrichting van lokale wegen verkeersveilig maken.

Doelgroep
Gemeenten en waterschappen

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor de aanleg, plaatsing of uitbreiding van:

 • fietsinfrastructuur
 • bus infrastructuur
 • voetpadinfrastructuur
 • weginfrastructuur
 • verkeersvoorzieningen

Als onderdeel van of in samenhang met bovengenoemde activiteiten, geeft de provincie ook subsidie voor:

 • fietsparkeervoorzieningen
 • bushaltevoorzieningen
 • bushalte-infrastructuur
 • verkeersregelinstallaties
 • parkeervoorzieningen
 • bewegwijzering en openbare verlichting.


De provincie geeft géén subsidie voor de kosten van:

 • vervanging, beheer of onderhoud
 • grondverwerving
 • voorbereiding, administratie en toezicht
 • saneringskosten
 • aanleg, verbetering of aanpassing van een gelijkvloerse of ongelijkvloerse kruising met een spoorweg.


Berekening subsidie
Maximaal 50% van de subsidiabele kosten.
Voor bus infrastructuur maximaal 100% van de subsidiabele kosten.
In totaal is de subsidie maximaal € 1.500.000.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal maximaal € 18.713.000 beschikbaar. Dit subsidieplafond is opgesplitst in de volgende deelplafonds:

 • Haarlem-IJmond € 5.932.000
 • Gooi en Vechtstreek € 3.481.000
 • Noord-Holland Noord:
  • Kop van Noord-Holland € 2.269.000
  • West-Friesland € 2.697.000
  • Regio Alkmaar € 4.334.000


Wilt u in aanmerking komen voor subsidie, lees dan de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

De bevordering van verkeersveiligheid moet de belangrijkste doelstelling van het project zijn.
De richtlijnen van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW) gebruikt u als hulpmiddel voor een veilige inrichting (SPV2030, 2018). U maakt een koppeling met de richtlijnen van het CROW, zoals vermeld in de CROW kennisbank.

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

 • Het project wordt uitgevoerd in de Vervoerregio Amsterdam
 • De voor subsidie in aanmerking komende kosten van het project meer dan € 3.000.000 bedragen
 • Een project al is aanbesteed
 • Een project uitsluitend dient ter ontsluiting van een woonwijk, bedrijventerrein of openbare voorziening
 • Een project uitsluitend dient voor comfort of verfraaiing
 • Een project uitsluitend de aanpassing of aanleg van een recreatieve fiets- of wandelpad behelst
 • Een project naar het oordeel van Gedeputeerde Staten een maatregel omvat die negatieve gevolgen heeft voor de doorstroming van het openbaar vervoer of het provinciaal wegennet

 

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 1 januari 2019 tot en met 1 oktober 2019.

Indienen
De aanvraagformulieren en het formulier Projectinformatie staan hiernaast in de rechterkolom.

Bij digitaal indienen
U gebruikt hiervoor uw eHerkenning-account. Zie ‘Toelichting (digitaal) aanvragen subsidie’.

Deze bijlagen zijn bij uw subsidieaanvraag bij deze uitvoeringsregeling verplicht:

 • Formulier Projectinformatie van deze regeling (zie onder ‘Formulieren’)
 • Begrotingsformat Kleine Infra (zie onder ‘Formulieren’) met als bijlage de SSK-raming specificatie projectkosten
 • Situatieschets en schetsontwerp van project
 • Planning werkzaamheden (indien te weinig schrijfruimte in format projectinformatie)
 • Foto’s actuele situatie projectlocatie genomen vanuit 4 verschillende windrichtingen
 • Indien van toepassing: kaart waarop de schoolroute staat gemarkeerd
 • Indien van toepassing: bewijs dat project niet vergunningplichtig is
 • Kopie bankafschrift met naam, adres en woonplaats (verplicht als u de afgelopen 2 jaar geen subsidie van de provincie heeft ontvangen)


De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

 

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl