POP3: LEADER projecten Noord-Holland, vervallen

Informatie vindt u op: www.leaderkvnh.nl

De LEADER aanpak stimuleert samenwerking en innovatie van onderop en draagt zo bij aan de sociaal-economische ontwikkeling van het platteland. Deze openstelling heeft betrekking op de het gebied De Kop van Noord-Holland waarvoor Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de Lokale Ontwikkelingsstrategie met de naam ‘Kopkracht’ heeft goedgekeurd en een Lokale Actie Groep (LAG) heeft ingesteld. De LAG adviseert GS over de ingediende subsidieaanvragen. De Lokale Ontwikkelingsstrategie is te vinden op www.leaderkvnh.nl

Het gaat om een subsidie op grond van artikel 3.5.1. tot en met 3.5.5. van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies.  

In de Uitvoeringsregeling POP3 staan in hoofdstuk 1 alle algemene bepalingen die relevant zijn voor alle aanvragers van POP3 subsidie waaronder die voor LEADER. De link naar de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland vindt u onder wet- en regelgeving.

Doelgroep:
Natuurlijke- en rechtspersonen 

Activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) Kopkracht, vastgesteld door GS op 13 maart 2018 voor de thema’s:

  1. Sociale innovatie
  2. Circulaire economie
  3. Toeristische infrastructuur 


Weigeringsgronden
Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:

  • Voor dezelfde activiteiten en subsidiabele kosten io grond van enige regeling al subsidie is verstrekt. Tot het op grond van de Europese verordeningen toegestane maximale subsidie.

Zie verder art. 1.8 van de UVR POP3 subsidies Noord-Holland.

Voorwaarden

In de uitvoeringsregeling vindt u alle relevante voorwaarden.

De belangrijkste criteria voor deze regeling zijn:

  • Er moet minstens een subsidie van € 50.000,- worden gevraagd;

  • Het project moet bijdragen aan een van de thema’s in de Lokale Ontwikkelingsstrategie “Kopkracht’. Deze strategie is te vinden op: www.leaderKVNH.nl

 De subsidie kan niet meer bedragen dan 50% van de door ons noodzakelijk geachte kosten met een maximum van € 500.000,-.

Voor deze regeling is in totaal maximaal € 3.310.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Aanpak

Het is aan te raden om, voordat u tot een aanvraag overgaat, uw projectplan voor te bespreken en u te laten informeren over de procedure voor LEADER. De regeling werkt met de Lokale Actiegroep die is ingesteld door GS als adviescommissie, die als taak heeft de projecten te toetsen aan de LOS. Deze rangschikking vindt periodiek plaats. Als het subsidieplafond wordt bereikt, vindt er een rangschikking plaats op basis van de score. Informatie hierover vindt u op www.leaderkvnh.nl.  


De regeling is opengesteld vanaf 17 oktober 2016 tot en met 15 november 2018, of sluit zo eerder indien het subsidieplafond is bereikt. Subsidieaanvragen worden digitaal ingediend via RVO.nl, zie www.leaderkvnh.nl.
 
 

Indienen subsidieaanvraag
Uw subsidieaanvraag dient u in bij Leader. Het benodigde formulier en nadere informatie voor het indienen van uw aanvraag vindt u op www.leaderkvnh.nl.

Termijn

De openstelling is van 17 oktober 2016 tot en met 15 november 2018. De regeling kan eerder sluiten indien het plafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Contact

Meer informatie over het subsidieproces zie: www.leaderkvnh.nl.

Bezwaar & beroep

In het Loket op onze website www.noord-holland.nl vindt u meer informatie over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen een besluit van de provincie.

Uitgelicht