MKB innovatiestimulering topsectoren NH 2018 - R&D-samenwerkingsproject, uvr subsidie

Wij adviseren u om de loketwijzer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in te vullen om te bepalen waar u met uw subsidieaanvraag terecht kunt; bij de provincie of het landelijk loket.

De Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van vorig jaar (2017). Lees deze pagina èn de volledige tekst van de uitvoeringsregeling 2018 (te vinden onder ‘Wet- en regelgeving’) goed door, alsmede de toelichting daarop (onder ‘Meer informatie’).

NB: De uitvoeringsregeling voor 2018 is op 20 maart 2018 gepubliceerd in het Provinciaal blad met nummer 2018/24. Een wijziging van de uitvoeringsregeling, welke (alleen) een ophoging van het subsidieplafond betreft, is op 3 juli 2018 gepubliceerd in het Provinciaal blad met nummer 4936.

U kunt vanaf 2 juli 2018 een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Dit betreft een tenderregeling. De aanvraagperiode sluit op 6 september 2018 om 17.00 uur.

 

De provincie Noord-Holland stelt deze subsidieregeling open in samenwerking met het Rijk. Het doel van de regeling is duurzame innovaties in het MKB te stimuleren teneinde een duurzame, vernieuwende en ondernemende economie te bevorderen.

Projecten dienen te passen binnen het innovatieprogramma van één van de volgende topsectoren: Agri & Food, Biobased economy, Chemie, Creatieve industrie, Energie, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen of Water. Wanneer uw initiatief niet in deze, maar wel binnen één van de andere topsectoren valt, kunt u een aanvraag indienen bij het landelijk vangnet via RVO.

De beoogde innovatie waarop een project is gericht, mag geen onevenredige inbreuk maken op de economische, ecologische of sociale dimensie van duurzaamheid.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie voor een R&D-samenwerkingsproject, lees dan eerst de complete beschrijving hieronder. Deze informatie is belangrijk.

NB: De informatie hieronder heeft alléén betrekking op de R&D-samenwerkingsprojecten. Informatie ten aanzien van de haalbaarheidsprojecten vindt u op een aparte pagina van ons Subsidieloket: MIT 2018 - Haalbaarheidsproject.

Doelgroep
MKB-ondernemingen die in een samenwerkingsverband van twee of meer deelnemers een R&D-samenwerkingsproject uitvoeren, waarbij tenminste één van de begunstigden een vestiging heeft in de provincie Noord-Holland waar bedrijfsactiviteiten plaatsvinden.

Het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd moet aansluiten bij het innovatieprogramma van één van de topsectoren die de provincie Noord-Holland ondersteunt (zie samenvatting hierboven, voorwaarden hieronder en artikel 3 sub b van de uitvoeringsregeling) en moet aantoonbaar bijdragen aan het creëren van economische waarde voor de MKB-ondernemingen die deelnemen aan het samenwerkingsverband, alsmede voor de topsector, de provincie Noord-Holland en Nederland.

 

Activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor het uitvoeren van een R&D-samenwerkingsproject. Een R&D-samenwerkingsproject bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling en is gericht op een innovatie (de ontwikkeling van een nieuw product, proces of nieuwe dienst).

 

Weigeringsgronden
Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:

 • De activiteit niet financieel haalbaar is.
 • De uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag door de provincie is ontvangen.
 • Eén of meer van de deelnemende MKB-ondernemingen in moeilijkheden verkeert/verkeren als bedoeld in paragraaf 2.2 van de Communautaire richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (PbEU, 2014/C 249/01).
 • Er ten aanzien van één of meer van de deelnemende MKB-ondernemingen een bevel tot terugvordering uitstaat van de Europese Commissie ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.
 • Eén of meerdere van de MKB-ondernemingen in dezelfde openstellingsperiode al subsidie heeft/hebben ontvangen voor een R&D-samenwerkingsproject.

  

Voorwaarden

In de uitvoeringsregeling vindt u alle voorwaarden.

De belangrijkste criteria voor deze regeling zijn:

 • Het project wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van twee of meer MKB-ondernemingen.
 • Tenminste één van de aan het project deelnemende MKB-ondernemingen heeft een vestiging in de provincie Noord-Holland, waar bedrijfsactiviteiten plaatsvinden.
 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd passen binnen het innovatieprogramma van één van de door de provincie Noord-Holland geselecteerde topsectoren: Agri & Food, Biobased economy, Chemie, Creatieve industrie, Energie, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen of Water.
 • Geen van de deelnemers aan het samenwerkingsverband neemt meer dan 70% van de subsidiabele kosten voor zijn rekening.
 • Minimaal 50% van de subsidiabele projectkosten wordt gedragen door (de) deelnemende MKB-onderneming(en) met een vestiging in de provincie Noord-Holland.
 • Het project is gericht op een beoogde innovatie (een nieuw product, proces of een nieuwe dienst) die bijdraagt aan het creëren van economische waarde voor de deelnemers, de topsectoren, Noord-Holland en Nederland.
 • De activiteit is financieel haalbaar.

 

Een aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen indien wordt voldaan aan de algemene en specifieke vereisten (zie artikelen 3 en 4 in samenhang met artikelen 17 en 18 van de uitvoeringsregeling), en indien de aanvraag is ontvangen binnen de openstellingsperiode (zie artikel 23 lid 1 van de uitvoeringsregeling).

 

De subsidie voor een R&D-samenwerkingsproject bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 350.000,-, met de volgende minimum- en maximumbedragen per aanvrager:

 • Indien de totaal te verstrekken subsidie € 200.000,- of minder bedraagt (‘R&D-klein’), bedraagt de subsidie per begunstigde minimaal € 25.000,- en maximaal € 100.000,-.
 • Indien de totaal te verstrekken subsidie meer dan € 200.000,- tot maximaal € 350.000,- bedraagt (‘R&D-groot’), bedraagt de subsidie per begunstigde minimaal € 25.000,- en maximaal € 175.000,-.

 

Van het beschikbare subsidieplafond wordt maximaal 50% verleend aan projecten van samenwerkingsverbanden die meer dan € 200.000,- aan subsidie ontvangen (‘R&D-groot’).

 

MKB-ondernemingen kunnen per openstellingsperiode één keer voor een R&D-samenwerkingsproject subsidie krijgen.

 

Subsidieplafond
Voor de R&D-samenwerkingsprojecten is in totaal € 3.360.000,- beschikbaar.

 

Aanpak

De regeling is voor wat betreft de R&D-samenwerkingsprojecten in de periode van 2 juli tot en met 6 september 2018 vóór 17.00 uur opengesteld. Uw aanvraag moet dus uiterlijk op 6 september 2018 voor 17.00 uur door ons zijn ontvangen. Als wij uw aanvraag later ontvangen, moeten wij deze helaas buiten behandeling laten.

Deze regeling is een zogenoemde ‘tenderregeling’. Dit betekent dat nadat de indieningstermijn is verstreken alle aanvragen tegelijkertijd en ten opzichte van elkaar worden beoordeeld. Aanvragen die op grond van de toetsingscriteria voor subsidie in aanmerking komen, worden gerangschikt op een prioriteitenlijst. De aanvragen die op basis van de rangschikkingscriteria (genoemd in artikel 24 lid 2 van de uitvoeringsregeling) het hoogst scoren, ontvangen subsidie totdat het subsidieplafond wordt bereikt.

Aanvragen die op grond van de rangschikkingscriteria minder dan 50 punten hebben behaald, worden geweigerd.

Zoals hierboven (onder ‘voorwaarden’) reeds genoemd, wordt van het beschikbare subsidieplafond maximaal 50% verleend aan projecten van samenwerkingsverbanden die meer dan € 200.000,- aan subsidie ontvangen (‘R&D-groot’).

 

Indienen subsidieaanvraag
Bij deze regeling kunt u uw subsidieaanvraag digitaal of op papier indienen. Het staat u vrij hier zelf een keuze in te maken.

Let op: De tijdige ontvangst van de (volledige en ondertekende) subsidieaanvraag door de provincie Noord-Holland is voor risico van de aanvrager, ongeacht het indieningskanaal dat u kiest (digitaal middels het digitale aanvraagformulier, dan wel fysiek per post of door de aanvraag af te geven bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem). De verschillende indieningsmogelijkheden worden hieronder nader toegelicht.


Digitaal aanvragen
Indien u besluit uw aanvraag digitaal in te dienen, houdt u er dan rekening mee dat u, om het formulier te kunnen verzenden, alle vragen dient te hebben beantwoord, de noodzakelijke bijlagen moet hebben geüpload, en het formulier moet hebben ondertekend middels eHerkenning (voor nadere informatie over de ondertekening met eHerkenning zie hieronder). Wanneer u via e-mail de automatisch gegenereerde bevestiging van ontvangst van de aanvraag heeft ontvangen, betekent dit dat uw aanvraag door ons is ontvangen.

Het digitale aanvraagformulier is beschikbaar tot 6 september 2018 17.00 uur.


Voor het indienen van een digitale aanvraag doorloopt u het e-formulier en ondertekent u het formulier met uw eHerkenning-(organisatie)account. Heeft u nog geen account, dan is het belangrijk dat u dit aanvraagt vóórdat u begint met het aanvragen van de subsidie. Houd hierbij rekening met de doorlooptijd voor het activeren van een dergelijk account. Meer informatie over eHerkenning kunt u vinden op www.eherkenning.nl.

Uw eHerkenning-account dient voor de onderstaande dienst en het onderstaande niveau gemachtigd te zijn:

Dienstverlener: Provincie Noord-Holland
Dienst: Ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Holland
Niveau: EH2+

Indien een intermediair namens het samenwerkingsverband van MKB-ondernemingen de subsidieaanvraag indient, dient digitale ondertekening plaats te vinden via het eHerkenning-account van de intermediair.

Voordat u de digitale aanvraag verzendt, moet u alle bijlagen bijvoegen. Per bijlage kan de grootte van het te uploaden bestand maximaal 4,9 MB bedragen. Voeg in totaal aan bijlagen bij voorkeur niet meer dan 20 MB bij. Het is aan te raden de benodigde bijlagen vooraf gereed te hebben:

 • Formulier Projectinformatie
  Door de vragen in dit formulier te beantwoorden, geeft u een inhoudelijke en financiële beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd (‘het projectplan’). Om te voorkomen dat in uw projectplan informatie ontbreekt die voor de beoordeling noodzakelijk is, dient u dit formulier te gebruiken.
 • Activiteitenplan zoals bedoeld bij vraag 40 in het Formulier Projectinformatie
 • Projectbegroting zoals bedoeld bij vraag 41 in het Formulier Projectinformatie
 • Uittreksel KvK van elke deelnemende MKB-onderneming
 • MKB-verklaring van elke deelnemende MKB-onderneming
 • Organogram van elke deelnemende MKB-onderneming
 • Kopie recent (digitaal) bankafschrift waarop de NAW-gegevens en IBAN zichtbaar zijn, van elke deelnemende MKB-onderneming
 • Verslag over de financiële positie van elke deelnemende MKB-onderneming
  Met dit verslag wordt bedoeld: de laatst opgemaakte en volledige jaarrekening. Indien de onderneming deel uitmaakt van een groep van ondernemingen: kopie van de geconsolideerde jaarrekening op groepsniveau als bedoeld in artikel 361 van het Burgerlijk Wetboek. Indien een dergelijk verslag (nog) niet beschikbaar is, dient de balans en staat van baten en lasten en de toelichting daarop (niet ouder dan 1 jaar) te worden meegestuurd.
 • Machtiging penvoerder door de andere deelnemende MKB-onderneming(en)
 • Machtiging intermediair door elke deelnemende MKB-onderneming (indien MKB-ondernemingen worden vertegenwoordigd door een gemachtigde)
 • Offertes ter onderbouwing van ‘kosten derden’

Wanneer uw aanvraag digitaal is ingediend, ontvangt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging op het door u in het formulier opgegeven e-mailadres.

 

Papieren aanvraag
Voor het indienen van uw papieren subsidieaanvraag kunt u alleen het op deze pagina beschikbare aanvraagformulier (Word-document) gebruiken. Bij de papieren subsidieaanvraag dient u dezelfde bijlagen mee te sturen als hierboven bij ‘digitaal aanvragen’ staan vermeld.

Uw complete aanvraag stuurt u op naar:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Sector Subsidies en Inkoop
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

In plaats van opsturen, kunt u uw aanvraag tot 6 september vóór 17.00 uur ook afleveren bij de balie van de Provincie Noord-Holland (Houtplein 33 te Haarlem). U ontvangt dan een ontvangstbevestiging gedateerd op de datum van aflevering.

 

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Meer informatie over het subsidieproces, waaronder de verantwoordingssystematiek, treft u aan op onze website, www.noord-holland.nl, in het Digitaal Loket, onderdeel Subsidies.

U kunt ook contact opnemen met ons Servicepunt, tel. 0800 0200 600 (gratis), of per e-mail servicepunt@noord-holland.nl.

 

Bezwaar & beroep

In het Digitaal Loket op onze website www.noord-holland.nl vindt u meer informatie over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl