MKB innovatiestimulering topsectoren NH 2018 - Haalbaarheidsproject, uvr subsidie

Wij adviseren u om de loketwijzer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in te vullen om te bepalen waar u met uw subsidieaanvraag terecht kunt; bij de provincie of het landelijk loket.

De uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van vorig jaar (2017). Lees deze pagina èn de volledige tekst van de uitvoeringsregeling 2018 (te vinden onder ‘Wet- en regelgeving’) goed door, alsmede de toelichting daarop en de tips voor een succesvolle aanvraag (onder ‘Meer informatie’). Wij verlenen geen subsidie meer voor innovatieadviesprojecten.

 

U kunt vanaf 17 april 2018 een aanvraag indienen voor een haalbaarheidsproject. Aanvragen voor haalbaarheidsprojecten worden behandeld in volgorde van ontvangst. De aanvraagperiode sluit op 6 september 2018 om 17.00 uur.

De provincie Noord-Holland stelt deze subsidieregeling open in samenwerking met het Rijk. Het doel van de regeling is duurzame innovaties in het MKB te stimuleren teneinde een duurzame, vernieuwende en ondernemende economie te bevorderen.

De beoogde innovatie waarop het haalbaarheidsproject is gericht, mag geen onevenredige inbreuk maken op de economische, ecologische of sociale dimensie van duurzaamheid.

Projecten dienen aan te sluiten bij één van de volgende topsectoren: Agri & Food, Biobased economy, Chemie, Creatieve industrie, Energie, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen of Water. Wanneer uw initiatief niet in deze, maar wel binnen één van de andere topsectoren valt, kunt u een aanvraag indienen bij het landelijk vangnet via RVO.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie voor een haalbaarheidsproject, lees dan eerst de complete beschrijving hieronder. Deze informatie is belangrijk.

NB De informatie hieronder heeft alleen betrekking op de haalbaarheidsprojecten. Informatie ten aanzien van de R&D-samenwerkingsprojecten vindt u op een aparte pagina van ons Subsidieloket: MIT 2018 - R&D-Samenwerkingsproject.

 

Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan MKB-ondernemingen met een vestiging in de provincie Noord-Holland, waar bedrijfsactiviteiten plaatsvinden, en die met het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd een gunstige invloed hebben op innovatiekracht, omzet en werkgelegenheid in één van de volgende topsectoren: Agri & Food, Biobased economy, Chemie, Creatieve industrie, Energie, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen of Water.

 

Activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject. Een haalbaarheidsproject bestaat uit het verrichten van een haalbaarheidsstudie of uit een combinatie van een haalbaarheidsstudie met industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Het is de bedoeling dat het haalbaarheidsproject wordt uitgevoerd in voorbereiding op een beoogde vervolgactiviteit: de innovatie (de ontwikkeling van een nieuw product, proces of nieuwe dienst), of een daaraan voorafgaand R&D-traject.

 

Weigeringsgronden

Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:

 • De activiteit niet financieel haalbaar is.
 • De uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag door de provincie is ontvangen.
 • Aanvrager een onderneming is die in financiële moeilijkheden verkeert als bedoeld in paragraaf 2.2. van de Communautaire richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (PbEU, 2014/C 249/01).
 • Tegen aanvrager een terugvorderingsbevel is gegeven omdat eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.
 • Aanvrager in dezelfde openstellingsperiode al subsidie heeft ontvangen voor een haalbaarheidsproject.

 

Voorwaarden

In de uitvoeringsregeling vindt u alle voorwaarden.

De belangrijkste criteria voor deze regeling zijn:

 • De MKB-onderneming die de beoogde innovatie wil uitvoeren, heeft een vestiging in de provincie Noord-Holland, waar bedrijfsactiviteiten plaatsvinden.
 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd passen binnen het innovatieprogramma van één van de door de provincie Noord-Holland geselecteerde topsectoren: Agri & Food, Biobased economy, Chemie, Creatieve industrie, Energie, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen of Water.
 • Het haalbaarheidsproject wordt binnen één jaar na subsidieverlening afgerond.
 • Het haalbaarheidsproject bestaat voor tenminste 60% uit een haalbaarheidsstudie en voor ten hoogste 40% uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling.
 • Het project is gericht op een beoogde innovatie (een nieuw product, proces of een nieuwe dienst) die bijdraagt aan het creëren van economische waarde voor de aanvrager, de topsectoren, Noord-Holland en Nederland.
 • De activiteit is financieel haalbaar.

 

Een aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen indien wordt voldaan aan de algemene en specifieke vereisten (zie artikelen 3 en 4 in samenhang met artikel 8 van de uitvoeringsregeling), en indien de aanvraag is ontvangen binnen de openstellingsperiode (zie artikel 13 lid 1 van de uitvoeringsregeling).

 

De subsidie voor een haalbaarheidsproject bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 25.000,-. Voor de subsidiabele kosten zie artikel 9 van de uitvoeringsregeling, en de toelichting daarop.

 

U kunt per openstellingsperiode één keer voor een haalbaarheidsproject subsidie krijgen.

 

Subsidieplafond

Voor de haalbaarheidsprojecten is in totaal € 1.440.000,- beschikbaar (zie het besluit zoals gepubliceerd in Provinciaal blad nr. 4936 van 3 juli 2018).

 

Aanpak

De regeling is voor wat betreft de haalbaarheidsprojecten opengesteld in de periode van 17 april 2018 tot en met 6 september 2018 vóór 17.00 uur. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Indien het subsidieplafond zou worden overschreden door honorering van subsidieaanvragen die op eenzelfde dag worden ontvangen, dan wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Als u aanvullende informatie moet indienen, dan geldt de ontvangstdatum van deze aanvullende informatie als ontvangstdatum van uw aanvraag. Dit is belangrijk, omdat in de tussentijd het subsidieplafond door het honoreren van andere volledige aanvragen kan worden bereikt. Ook duurt het langer voordat u een besluit ontvangt. Het is dus zinvol zo snel mogelijk een volledige aanvraag in te dienen.

 

Indienen subsidieaanvraag

Bij deze regeling kunt u uw subsidieaanvraag digitaal of op papier indienen. Het staat u vrij hier zelf een keuze in te maken.

Let op: De tijdige ontvangst van de (volledige en ondertekende) subsidieaanvraag door de provincie Noord-Holland is voor risico van de aanvrager, ongeacht het indieningskanaal dat u kiest (digitaal middels het digitale aanvraagformulier, dan wel fysiek per post of door de aanvraag af te geven bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem). De verschillende indieningsmogelijkheden worden hieronder nader toegelicht.

 

Digitaal aanvragen

Indien u besluit uw aanvraag digitaal in te dienen, houdt u er dan rekening mee dat u, om het formulier te kunnen verzenden, alle vragen dient te hebben beantwoord, de noodzakelijke bijlagen moet hebben geüpload, en het formulier moet hebben ondertekend middels eHerkenning (voor nadere informatie over de ondertekening met eHerkenning zie hieronder). Wanneer u via e-mail de automatisch gegenereerde bevestiging van ontvangst van de aanvraag heeft ontvangen, betekent dit dat uw aanvraag door ons is ontvangen.

Het digitale aanvraagformulier is beschikbaar vanaf 17 april om 09.00 uur, tot 6 september 2018 17:00 uur.

Voor het indienen van een digitale aanvraag doorloopt u het e-formulier en ondertekent u het formulier met uw eHerkenning-(organisatie)account. Heeft u nog geen account, dan is het belangrijk dat u dit aanvraagt vóórdat u begint met het aanvragen van de subsidie. Houd hierbij rekening met de doorlooptijd voor het activeren van een dergelijk account. Meer informatie over eHerkenning kunt u vinden op www.eherkenning.nl.

Uw eHerkenning-account dient voor de onderstaande dienst en het onderstaande niveau gemachtigd te zijn:

Dienstverlener: Provincie Noord-Holland

Dienst: Ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Holland

Niveau: EH2+

Indien een intermediair namens een MKB-onderneming de subsidieaanvraag indient, dient digitale ondertekening plaats te vinden via het eHerkenning-account van de intermediair.

Voordat u de digitale aanvraag verzendt, moet u alle bijlagen bijvoegen. Per bijlage kan de grootte van het te uploaden bestand maximaal 4,9 MB bedragen. Voeg in totaal aan bijlagen bij voorkeur niet meer dan 20 MB bij. Het is aan te raden de benodigde bijlagen vooraf gereed te hebben:

 • Formulier Projectinformatie: Door de vragen in dit formulier te beantwoorden, geeft u een inhoudelijke en financiële beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd (‘het projectplan’). Om te voorkomen dat in uw projectplan informatie ontbreekt die voor de beoordeling noodzakelijk is, dient u dit formulier te gebruiken.
 • Kopie recent (digitaal) bankafschrift waarop de NAW-gegevens zichtbaar zijn
 • Machtiging intermediair (verplicht indien aanvrager gebruik maakt van een intermediair)
 • MKB-verklaring
 • Specificatie begroting/planning zoals bedoeld bij vraag 24 van het ‘Formulier Projectinformatie’
 • Een verslag over de financiële positie van de MKB-onderneming in de vorm van de laatst opgemaakte en volledige jaarrekening. Indien de onderneming deel uitmaakt van een groep van ondernemingen: kopie van de geconsolideerde jaarrekening op groepsniveau als bedoeld in artikel 361 van het Burgerlijk Wetboek, indien niet beschikbaar de balans en staat van baten en lasten en de toelichting daarop (niet ouder dan 1 jaar).
 • Uittreksel Kamer van Koophandel van de MKB-onderneming

Wanneer uw aanvraag digitaal is ingediend, ontvangt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging op het door u in het formulier opgegeven e-mailadres.

 

Papieren aanvraag

Voor het indienen van uw papieren subsidieaanvraag kunt u alleen het op deze pagina beschikbare aanvraagformulier (Word-document) gebruiken. Bij de papieren subsidieaanvraag dient u dezelfde bijlagen mee te sturen als hierboven bij ‘digitaal aanvragen’ staan vermeld.

Uw complete aanvraag stuurt u op naar:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Sector Subsidies en Inkoop

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

In plaats van opsturen, kunt u uw aanvraag vanaf 17 april om 09.00 uur ook afleveren bij de balie van de Provincie Noord-Holland (Houtplein 33 te Haarlem). U ontvangt dan een ontvangstbevestiging gedateerd op de datum van aflevering.

 

 

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Meer informatie over het subsidieproces, waaronder de verantwoordingssystematiek, treft u aan op onze website, www.noord-holland.nl, in het Digitaal Loket, onderdeel Subsidies.

U kunt ook contact opnemen met ons Servicepunt, tel. 0800 0200 600 (gratis), of per e-mail servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

In het Digitaal Loket op onze website www.noord-holland.nl vindt u meer informatie over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.