Onttrekken grondwater of infiltreren water, vergunning

Wilt u grondwater onttrekken of infiltreren? Dan moet u in het bezit zijn van een watervergunning. Soms hoeft u alleen een melding te doen.

Als u grondwater wilt onttrekken of water wilt infiltreren, moet u een vergunning hebben. Infiltreren van water betekent dat u water in de bodem brengt om het grondwater weer aan te vullen na onttrekking.

De vergunning vraagt u aan bij de provincie in de volgende gevallen:

 • onttrekkingen voor industriële bedrijfsprocessen van meer dan 150.000 m³ per jaar
 • openbare drinkwatervoorziening
 • open bodemenergiesystemen (gebruik maken van bodemwarmte)

Voor andere onttrekkingen vraagt u de vergunning bij het waterschap aan.

Er is geen vergunning nodig bij onttrekkingen van minder dan 10 m³ per uur. U moet deze onttrekkingen wel melden aan de provincie of het waterschap.

De uitzonderingen op de vergunningsplicht betreffen kleine onttrekkingen. Op de voorbereiding van een vergunning is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (Afd. 3.4) van de Algemene wet bestuursrecht en Afd. 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing.

Voorwaarden

Gaat u grondwater onttrekken of water infiltreren dan is onder andere het volgende verplicht:

 • Bij industriële onttrekking: het water wordt gebruikt in het bedrijfsproces.
 • U houdt bij hoeveel grondwater u onttrekt of infiltreert, als de provincie of het waterschap dit van u vraagt.
 • Bij infiltraties meet u de waterkwaliteit.
 • U doet elk jaar voor eind januari opgave van de hoeveelheid water die u heeft onttrokken of geïnfiltreerd. U geeft dit aan per kwartaal. Als u de werkzaamheden stopt, doet u de aangifte binnen een maand na beëindiging van de werkzaamheden.
 • Er wordt gekeken naar andere belangen die hier ook een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld: de natuur, archeologie, voorzieningen in de gebouwde omgeving en andere wateronttrekkingen in de buurt.

Aanpak

U moet onder andere het volgende doorgeven bij de aanvraag voor de vergunning en bij de melding:

 • het doel waarvoor u het te onttrekken grondwater gebruikt
 • het aantal bestaande en nieuw in te richten putten
 • een nadere plaatsaanduiding van de putten
 • de diameter en de lengte van de filters in iedere put
 • de pompcapaciteit in m³ per uur
 • de maximaal te onttrekken hoeveelheden water per uur, per dag, per maand, per kwartaal en per jaar
 • een beschrijving van de effecten van de onttrekking op de ondergrond
 • een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die u treft om de negatieve gevolgen van de onttrekking te voorkomen of te beperken.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Bezoekadres

Ebbehout 31

1507 EA Zaandam

Contactinformatie

https://www.odnzkg.nl