POP3: Jonge Landbouwers Noord-Holland 2020, subsidie

Aanvragen voor subsidie kunnen vanaf 7 december 2020 worden ingediend.

De 'fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers' staat in hoofdstuk 2, paragraaf 3 van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland.

Deze regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Doel
Ondersteunen van jonge landbouwers om te investeren in de verduurzaming van hun bedrijven. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een verbetering van het milieu, klimaat, energie, dierenwelzijn en biodiversiteit.

Doelgroep
De provincie geeft subsidie aan jonge landbouwers. Een jonge landbouwer:

  • is niet ouder dan 40 jaar;
  • heeft een erkende landbouwkundige opleiding of een gelijkwaardige opleiding afgerond, of beschikt over ten minste 3 jaar werkervaring op een landbouwonderneming;
  • heeft zich voor het eerst als bedrijfshoofd op een landbouwbedrijf gevestigd;
  • en heeft langdurige zeggenschap over het landbouwbedrijf.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor de investeringen die staan vermeld in bijlage 1 van het openstellingsbesluit.

Berekening subsidie
De subsidie is 30% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 20.000,-.

Subsidieplafond
Voor deze openstelling is in totaal € 40.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar. De provincie kan besluiten het plafond te verhogen.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie, lees dan de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als de aanvrager al eerder onder deze regeling subsidie heeft ontvangen.

Aanpak

Tender
Aanvragen worden gelijktijdig beoordeeld en geprioriteerd. Aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. Lager scorende aanvragen worden geweigerd bij het bereiken van het subsidieplafond.

Openstelling
Uw aanvraag kunt u indienen vanaf 7 december 2020 en moet uiterlijk op 12 februari 2021 om 17.00 uur door RVO zijn ontvangen.

Digitaal indienen subsidieaanvraag
U dient uw subsidieaanvraag in bij de RVO via MijnRVO.nl. Dit kan met gebruik van de link die u vindt onder 'Formulieren'.
U doorloopt daarbij het E-formulier. Hierin staat ook welke bijlagen u bij de subsidieaanvraag moet meesturen.

Bij vragen over het indienen van de aanvraag en het subsidieproces
Neem contact op met de RVO via Mijnrvo.nl.

Termijn

U ontvangt binnen 22 weken nadat de openstelling is gesloten de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking). Deze termijn wordt verlengd als er aanvullende informatie nodig is.

Wet- en regelgeving

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.