POP3: Verplaatsing glastuinbouwbedrijven Noord-Holland, vervallen

De ‘Verplaatsing glastuinbouwbedrijven’ is onderdeel van hoofdstuk 2, paragraaf 4 van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland.

De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Doel
Verbetering van de landbouwstructuur, modernisering van de glastuinbouw en het opruimen van oud glas op de achterblijflocaties ten gunste van onder andere natuur- en landschapskwaliteit.

Doelgroep
a. landbouwers
b. grondeigenaren die geen landbouwer zijn
c. pachters
d. stichtingen voor kavelruil
e. landbouworganisaties
f. waterschappen
g. gemeenten
h. natuur-en landschapsorganisaties

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven naar een glastuinbouwconcentratiegebied, gericht op verbetering van de landbouwinfrastructuur.

Berekening subsidie
De berekening van de subsidie is afhankelijk van de soort kosten/investeringen. Zie hiervoor artikel 7 van het openstellingsbesluit voor het onderdeel ‘Verplaatsing van landbouwbedrijven’.
De subsidie bedraagt maximaal € 1.000.000,-.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 4.000.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling én het openstellingsbesluit voor het onderdeel ‘Verplaatsing van landbouwbedrijven’ door.

 

Voorwaarden

Het te verplaatsen glastuinbedrijf moet liggen in Noord-Holland of in het Zuid-Hollandse deel van Greenport Aalsmeer.

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

  • de te verstrekken subsidie minder dan € 250.000,- zou bedragen
  • het gewogen aantal behaalde punten, op basis van de score op de selectiecriteria, lager is dan 30 (zie voor selectiecriteria artikel 8 van het openstellingsbesluit)

Aanpak

Tender
Aanvragen worden tegelijkertijd beoordeeld en geprioriteerd. Aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. Lager scorende aanvragen worden geweigerd bij het bereiken van het subsidieplafond.

Openstelling
Uw aanvraag moet tussen 25 februari 2019 en 2 mei 2019 om 17.00 uur via de POP3 webportal zijn ingediend.

Indienen subsidieaanvraag
U vraagt subsidie aan via de POP3 webportal. U logt in met eHerkenning, of als u een particulier bent met uw POP3-account.

Verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag (zie ook onder 'Formulieren'):

  • POP3 Machtigingsformulier-penvoerder (alleen als u als samenwerkingsverband subsidie vraagt)
  • POP3 Samenwerkingsovereenkomst C5 (alleen als u als samenwerkingsverband subsidie vraagt)
  • Projectplan Verplaatsing glastuinbouwbedrijven
  • Format begroting Verplaatsing glastuinbouwbedrijven
  • POP3 Verklaring geen financiële moeilijkheden
  • Machtigingsverklaring (verplicht als uw aanvraag door een gemachtigde wordt ingediend)

 

Termijn

U ontvangt binnen 22 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Bij vragen over de subsidieregeling
Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bij vragen over het indienen van de aanvraag en het subsidieproces
Neem contact op met de RVO via Mijnrvo.nl.

 

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.