POP3: uitvoering van LEADER-projecten, vervallen

Raadpleeg de website www.leaderkvnh.nl. Start tijdig met het indienen van een aanvraag.

U vraagt de POP3-subsidies aan via de POP3-webportal.

Doel is het simuleren van slimme, duurzame en inclusieve groei zoals die is beschreven in de Lokale Ontwikkelingsstrategie Kopkracht 2014-2020, versie augustus 2020.

Doelgroep
Publieke en private rechtspersonen

Activiteiten
Subsidie voor projecten die passen binnen de Lokale ontwikkelingsstrategie Kopkracht 2014-2020, versie augustus 2020, voor de thema’s:
I.Tijdig anticiperen op demografische veranderingen
II. Stimuleren van circulaire economie, biobased economy en duurzame energie.
III. Het uitbreiden en verbeteren van de (agro)toeristische infrastructuur.

Berekening subsidie
50% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 300.000,-.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 300.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling POP3 subsidies door. 

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

  • met de uitvoering van het project (niet zijnde de uitvoering van voorbereidingshandelingen voor de uitvoering van de activiteit) is gestart voor de datum dat de aanvraag om subsidie is ingediend;
  • voor dezelfde project-activiteiten en subsidiabele kosten op grond van enige regeling reeds subsidie is verstrekt tot het op grond van Europese verordeningen toegestane maximale subsidiepercentage of – bedrag;
  • de aanvrager een onderneming in moeilijkheden is als bedoeld in artikel 2, lid 14, van Verordening (EU) 702/2014.

De weigeringsgronden vindt u in artikel 1.8 van de uitvoeringsregeling POP3 subsidie Noord-Hollland.

Aanpak

Openstelling
De regeling staat open vanaf 22 oktober 2020 tot en met 13 november 2020 tot 17:00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Tender
Aanvragen worden tegelijkertijd beoordeeld en geprioriteerd. Aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. Lager scorende aanvragen worden geweigerd bij het bereiken van het subsidieplafond.

Let op
Als uw aanvraag na het bovengenoemde uiterste indieningsmoment door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag
Log in op het subsidieaanvraag portal. Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, wordt aangegeven bij het doorlopen van het Subsidieaanvraag portal’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten.

Het ‘Projectplan’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Termijn

U ontvangt binnen 22 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl 

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie clausule onderaan de beschikking en de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.