Provinciaal inpassingsplan, inzage

Om provinciebelangen veilig te stellen kan de provincie voor een bepaald gebied een inpassingsplan opstellen. Het gemeentelijke bestemmingsplan wordt dan buitenwerking gezet. De provincie stelt vooraf eerst een ontwerpinpassingsplan op. Dit plan kan iedereen inzien tijdens de inzageperiode van 6 weken. Ook is er dan de mogelijkheid om hierop te reageren. U kunt het ontwerpinpassingsplan inzien op de website van de provincie, op de website Ruimtelijkeplannen.nl of op het provinciehuis.

Als er sprake is van provinciebelangen heeft de provincie de bevoegdheid voor een bepaald grondgebied binnen de provincie een inpassingsplan op te stellen. Een provinciaal inpassingsplan kunt u vergelijken met een bestemmingsplan in een gemeente. De provincie moet hierover de gemeenteraad van de betreffende gemeente(n) inlichten en deze horen. De gemeente heeft dan niet langer de bevoegdheid om voor dat grondgebied een bestemmingsplan vast te stellen.
Provinciale Staten kunnen een voorbereidingsbesluit nemen tot het inpassingsplan. Het voorbereidingsbesluit ligt zes weken voor iedereen ter inzage op het provinciehuis van de provincie. Tijdens deze periode kunt u de stukken op verzoek ook buiten kantooruren inzien of mondelinge toelichting krijgen, en kunt u op het besluit reageren. De provincie maakt deze inspraakprocedure bekend in de provinciale en gemeentelijke dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen. Daarnaast wordt het aangekondigd in de Staatscourant en op de website. Ook als er geen voorbereidingsbesluit is genomen doet de provincie openbare kennisgeving van het voornemen een inpassingsplan op te stellen.
Hierna stelt de provincie het ontwerp-inpassingsplan op. Ze legt dit voor een periode van zes weken ter inzage, waarbinnen u schriftelijk of mondeling kunt reageren. Binnen twaalf weken na afloop van deze termijn stellen Provinciale Staten het inpassingsplan vast. De provincie maakt dit opnieuw binnen twee weken bekend in de provinciale en gemeentelijke dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen, en daarnaast in de Staatscourant en op de website. Als u gereageerd hebt op het ontwerpplan, dan stuurt de provincie u persoonlijk bericht over het definitieve besluit. Als u belanghebbende bent en u eerder een reactie (uw 'zienswijze') naar voren heeft gebracht, is het in dit stadium nog mogelijk om in beroep te gaan. U kunt dit doen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Termijn

De provincie stelt 12 weken na afloop van de inzagetermijn het inpassingsplan vast. De provincie maakt dit opnieuw binnen 2 weken bekend op de website en in de Staatscourant. Als u gereageerd heeft op het ontwerpplan, dan stuurt de provincie u persoonlijk bericht over het definitieve besluit.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

U kunt het ontwerp-inpassingsplan inzien in het provinciehuis van de provincie. Uw reactie kunt u richten aan de provincie. Uw beroep tegen de vaststelling kunt u indienen bij de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak.

Bezwaar & beroep

Uw bezwaar op het inpassingsplan kunt u binnen 6 weken richten aan de provincie. Tegen het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan kunt u alleen in beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State als u betrokkene bent en eerder uw mening hierover naar voren heeft gebracht.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstanties

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Postadres

Postbus: 123

2000 MD Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 023 5143 143

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Postadres

Postbus: 123

2000 MD Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 023 5143 143