Restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2017, Uitvoeringsregeling subsidie

De indieningstermijn is gewijzigd ten opzichte van 2016. De indieningstermijn is van maandag 7 augustus 2017 tot en met donderdag 14 september 2017 tot 17.00 uur. Het aantal punten wat toegekend kan worden is gewijzigd. Monumenten die in het rijksmonumentenregister zijn opgenomen onder de hoofdcategorie boerderijen, molens, bedrijven en religieuze gebouwen krijgen meer punten dan voorheen. Publiekrechtelijke rechtspersonen (overheden) met ANBI-status krijgen hier geen punten meer voor.

De regeling is bedoeld ter stimulering van het behoud van rijksmonumenten via restauratie. 

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Lees dan deze pagina èn de volledige tekst van de uitvoeringsregeling (zie wet- en regelgeving) goed door.

 

Doelgroep
Subsidie kan worden verstrekt aan de eigenaar van een rijksmonument in Noord-Holland dan wel de natuurlijke of rechtspersoon die belast is met het beheer of het behoud van dit rijksmonument. 

Activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor de restauratie van een rijksmonument dat staat in Noord-Holland en dat voor het publiek toegankelijk is. Een rijksmonument is publiekstoegankelijk indien het voor tenminste twee keer en tenminste zestien uur per maand voor het publiek toegankelijk is. Als het rijksmonument een molen of een schapenboet is geldt een kleinere toegankelijkheid van minimaal vier keer per jaar en tenminste 32 uur per jaar.

Subsidie kan tevens worden verstrekt voor het creëren van een leerwerkplek bij de restauratie van een rijksmonument bedoeld in artikel 2 lid 3 voor een leerling in de restauratiebouwopleiding via de Vereniging Restauratie Opleidingsprojecten (ROP).

Weigeringsgronden

Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:

 • de activiteit niet financieel haalbaar is;
 • de aanvraag betrekking heeft op de restauratie van een orgel of een molen en bij de aanvraag geen berekening en positief advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over het plan van aanpak van de restauratie is overgelegd;
 • de voor de activiteit benodigde omgevingsvergunning bij het sluiten van de indieningstermijn niet onherroepelijk is;
 • voor dezelfde activiteit in de afgelopen tien jaren reeds door Gedeputeerde Staten een subsidie is verstrekt;
 • naar het oordeel van Gedeputeerde Staten de publiekstoegankelijkheid van het rijksmonument voor tenminste tien jaren onvoldoende gewaarborgd is;
 • ten aanzien van de aanvrager van de subsidie er een bevel tot terugvordering van de Europese Commissie uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, of;
 • de aanvrager van de subsidie een onderneming in moeilijkheden is als bedoeld in paragraaf 2.1. van de Communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun (pb EU 2004, C 244).

 

Voorwaarden

In de uitvoeringsregeling vindt u alle relevante voorwaarden.

De belangrijkste criteria voor deze regeling zijn:

 • Er moet minstens een subsidie van € 5.000,- worden gevraagd
 • De benodigde omgevingsvergunning moet bij het indienen van de aanvraag onherroepelijk zijn, dat wil zeggen dat de wettelijke bezwaartermijn moet zijn doorlopen.
 • De provincie hanteert de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten 2013 om de subsidiabele restauratiekosten te bepalen. Deze leidraad is een bijlage bij artikel 4 van de Subsidieregeling instandhouding Monumenten, zoals gepubliceerd in de Staatscourant 2012 nr 20420, 9 oktober 2012.
 • Binnen 12 maanden na ontvangst van de subsidiebeschikking moet de opdracht voor het uitvoeren van de gesubsidieerde activiteit zijn gegeven. 

De subsidie kan niet meer bedragen dan 50% van de door ons noodzakelijk geachte kosten met een maximum van € 500.000,-.

Voor deze regeling is in totaal maximaal € 5 miljoen (het subsidieplafond) beschikbaar.

 

Aanpak

Deze regeling is een zogenoemde ‘tender’-regeling. Dat betekent dat de aanvragen, nadat de termijn is gesloten, allemaal tegelijkertijd en ten opzichte van elkaar worden beoordeeld. De aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. De volgorde van rangschikking wordt bepaald door de hoogte van de gevraagde subsidie uitgedrukt in een percentage van de subsidiabele kosten en het aantal behaalde punten (zie voor de exacte rangschikking artikel 10 van de uitvoeringsregeling)

In de uitvoeringsregeling vindt u, naast de inhoudelijke criteria, de rangschikkingscriteria op grond waarvan de projecten worden gescoord.

De regeling is open vanaf 7 augustus 2017 Uw (volledige) aanvraag moet uiterlijk op 14 september 2017 om 17.00 uur door ons zijn ontvangen. Als wij uw aanvraag later ontvangen, moeten wij uw aanvraag helaas buiten behandeling laten.

Indienen subsidieaanvraag

Papieren aanvraag:
Voor het indienen van uw papieren subsidieaanvraag kunt u alleen het op deze site beschikbare aanvraagformulier (Word-document) gebruiken.

Uw complete aanvraag stuurt u op naar:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Sector Subsidies en Inkoop
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

In plaats van opsturen, kunt u uw aanvraag ook afleveren bij de balie van de provincie Noord-Holland (Houtplein 33 te Haarlem). U ontvangt dan een ontvangstbevestiging gedateerd op de datum van aflevering.

 

Wet- en regelgeving

Contact

Meer informatie over het subsidieproces, waaronder de verantwoordingssystematiek, treft u aan op onze website, www.noord-holland.nl, in het Digitaal Loket, onderdeel Subsidies.

U kunt ook contact opnemen met ons Servicepunt, tel. 0800 0200 600 (gratis), of per e-mail servicepunt@noord-holland.nl.

 

Bezwaar & beroep

In het Digitaal Loket op onze website www.noord-holland.nl vindt u meer informatie over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.