Riolering buitengebied, ontheffing zorgplicht

Een gemeente kan een ontheffing aanvragen van de zorgplicht voor een goede riolering. U kunt het ontheffingsverzoek indienen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

 

De gemeente is verplicht om binnen de gemeentegrenzen de inzameling en de afvoer van het afvalwater te verzorgen. Dit gebeurt via een vuilwaterriool of een ander passend systeem. Het beheer is bij of namens de gemeente of het waterschap. In het belang van de bescherming van het milieu kan een gemeente ontheffing vragen van deze verplichting. Verleent de Omgevingsdienst ontheffing aan een gemeente? Dan heeft dit gevolgen voor de bewoners en bedrijven van die gemeente. Die lozers zijn dan zelf verantwoordelijk voor de afvoer van het afvalwater.

Zij kunnen voor 10 jaar een ontheffing aanvragen van de verplichting om te zorgen voor de aanleg van riolering in het buitengebied.

 

Voorwaarden

De gemeente kan een verzoek tot ontheffing van de zorgplicht indienen wanneer aan één van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • De aanvraag ziet op een deel van de gemeente dat buiten de bebouwde kom ligt.
  • De aanvraag heeft betrekking op een bebouwde kom van waaruit afvalwater met een vervuilingswaarde van minder dan 2000 inwonerequivalenten wordt geloosd.

Termijn

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag.

 

Wet- en regelgeving

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied door het indienen van een saneringsplan dat voldoet aan de beleidsregels voor het verlenen van ontheffing van de zorgplicht riolering (Afvalwaterlozingen in het buitengebied, rioleren of niet, juni 2002) van de provincie Noord-Holland. Dit saneringsplan dient te zijn voorzien van een instemmingsbrief van de kwaliteitsbeheerder.

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Uitgelicht

Indieningsadres

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Bezoekadres

Ebbehout 31

1507 EA Zaandam

Contactinformatie

https://www.odnzkg.nl

Uitvoeringsinstantie

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Bezoekadres

Ebbehout 31

1507 EA Zaandam

Contactinformatie

https://www.odnzkg.nl