Regionaal energiebesparingsprogramma woningen Noord-Holland, subsidie

In 2019 kunt u uw aanvraag tot en met 25 juli 2019 vóór 17.00 uur indienen. Na deze datum is indienen niet meer mogelijk.

Doel
Doel is dat gemeenten eigenaren-bewoners stimuleren om verduurzamingsmaatregelen te treffen door middel van een samenhangend regionaal programma.
Het streven is dat minimaal 25.000 woningeigenaren via de activiteiten die met deze regeling worden opgezet verduurzamingsmaatregelen te treffen.

Doelgroep
De regeling is bedoeld voor (samenwerkende) Noord-Hollandse gemeenten. Subsidie kan worden verstrekt aan gemeenten en openbare lichamen die zijn ingesteld op grond van hoofdstuk I, II of IV van de Wet gemeenschappelijke regelingen in de provincie Noord-Holland.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor:
- een regionaal energieloket ten behoeve van de advisering en begeleiding van eigenaren-bewoners bij het treffen van verduurzamingsmaatregelen aan hun woning en;
- activiteiten waarmee eigenaren-bewoners worden gestimuleerd daadwerkelijk te investeren in verduurzaming.
De regionale energieloketten en de verschillende acties binnen een regio dienen goed op elkaar afgestemd te zijn. Het regionale programma is onderdeel van de subsidieaanvraag.

Berekening subsidie
De subsidie bedraagt 50% van de noodzakelijke kosten. Per gemeente kan een maximumbedrag worden verstrekt volgens een bij de regeling behorende bijlage. Zie hiervoor de regeling.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is voor 2019 in totaal 7.199.587,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als de activiteit financieel niet haalbaar is.

De subsidie mag niet worden besteed aan:
a. de investeringskosten van concrete duurzaamheidsmaatregelen;
b. apparaatskosten van gemeenten, inclusief regulier personeelskosten van ambtenaren;
c. kosten die zijn gemaakt voor 1 juni 2018.

Aanpak

Openstelling
Uw aanvraag moet uiterlijk op 25 juli 2019 17.00 door de provincie zijn ontvangen.

Indienen subsidieaanvraag
De formulieren staan hiernaast in de rechterkolom.

Bij digitaal indienen
Bedrijven, gemeenten, organisaties en andere niet-privépersonen gebruiken hun eHerkenning-account. Zie ‘Toelichting (digitaal) aanvragen subsidie’.

Verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag:
• Formulier Programmainformatie (verplicht)
• Begroting van de kosten van de activiteiten
• Financieringsplan van de kosten van de activiteiten
• Regionaal programma als bedoeld in artikel 3 onderdeel a van de uitvoeringsregeling
• Kopie bankafschrift met naam, adres en woonplaats (verplicht als u de afgelopen 2 jaar geen subsidie van de provincie heeft ontvangen)
• Machtigingsverklaring

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.