Sportmotoren, ontheffing Besluit Geluidproductie Sportmotoren

De regelgeving voor geluid van sportmotoren is vastgelegd in het Besluit geluidproductie sportmotoren van de Rijksoverheid. Een sportmotor is een motorrijtuig op minder dan 4 wielen. De motor heeft geen (normaal) kenteken en is bedoeld voor de beoefening van de motorsport. Het Besluit geluidproductie sportmotoren verbiedt het houden van motorcrosswedstrijden buiten de aangewezen locaties. Het is voor sportmotoren verboden om het maximale geluidsniveau te overschrijden.

Het is beperkt mogelijk om ontheffing aan te vragen voor sportterreinen, evenementen en locaties waarbij de geluidnormen uit het Besluit geluidproductie sportmotoren worden overschreden worden. Een sportterrein is speciaal bestemd voor het gebruik van motoren, bromfietsen en andere gemotoriseerde voertuigen met een vergunning. Locaties zijn bijvoorbeeld motorcrossterreinen voor wedstrijd- of vrijetijdsdoelen.

Voorwaarden

De voorwaarden verschillen per situatie.

De voorwaarden voor ontheffing zijn als volgt:

  • per kalenderjaar kan max. voor vier evenementdagen op één en dezelfde locatie ontheffing worden verleend;
  • een ontheffing wordt alleen verleend als het motorcrossevenement plaatsvindt tussen 10.00 uur en 18.00 uur;
  • een ontheffing wordt niet verleend als het evenement plaatsvindt in een stiltegebied;
  • de aanvrager dient drie maanden voor het eerst geplande motorcrossevenement een aanvraagformulier te hebben overlegd;
  • het geluiddrukniveau van een sportmotor alsmede de wijze van meting hiervan dient te voldoen aan de eisen gesteld in het rijksbesluit 'Besluit geluidproductie sportmotoren'. Een vergelijkbare andere meetmethode behoeft (vooraf) de goedkeuring van Gedeputeerde Staten;
  • de geluidbelasting op de gevel van hindergevoelige bestemmingen mag niet meer bedragen dan 65 dB(A);
  • indien een eerder gehanteerde locatie binnen een kalenderjaar wordt verschoven mag de geluidbelasting van woningen die al eerder een hoge geluidbelasting hebben ondervonden niet hoger zijn dan 50dB (A);
  • het nieuwe toetsingskader komt in de plaats van het door GS op 1-2-2005 vastgestelde ontheffingenbeleid.

De uitgangspunten zijn vastgelegd en verder toegelicht in het toetsingskader ontheffing besluit geluidproductie sportmotoren.

Aanpak

Aanpak
De ontheffing voor (sport)terreinen in de provincie Noord-Holland kan worden aangevraagd bij de OD NZKG.

De OD NZKG beslist binnen acht weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag. U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen zes weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Rekenprogramma
De OD NZKG stelt aan initiatiefnemers voor motorcrossevenementen een rekenprogramma ter beschikking waarmee ingeschat kan worden of aan de in het toetsingskader opgenomen eisen kan worden voldaan.

 

Termijn

De provincie heeft deze taak uitbesteed aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). De OD NZKG beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag.

Wet- en regelgeving

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Bezoekadres

Ebbehout 31

1507 EA Zaandam

Contactinformatie

https://www.odnzkg.nl