Stimulering regionale samenwerking culturele infrastructuur gemeenten NH 2017, uitvoeringsregeling subsidie

De aanwezigheid van cultuur draagt bij aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en is van grote waarde voor de aantrekkelijkheid van Noord-Holland als toeristische en recreatieve bestemming. Het effect van culturele voorzieningen op de leefbaarheid en toeristische en recreatieve aantrekkingskracht van een regio is voornamelijk afhankelijk van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit. Het bereikbaar en toegankelijk houden van de culturele infrastructuur is hiermee een regionale opgave met een belangrijke tweedelijns taak voor de provincie als partner en bemiddelaar.

 

Met de uitvoeringsregeling wil de Provincie Noord-Holland de Noord-Hollandse gemeenten stimuleren regionaal samen te werken op het gebied van cultuur met als doel het bredere culturele aanbod van Noord-Holland bereikbaar en toegankelijk te houden.

 

Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor het opstellen van een regionale visie op het gebied van cultuur. Deze visie dient in het teken te staan van regionale samenwerking tussen gemeenten op het gebied van cultuur. Er dient met minimaal 3 gemeenten te worden samengewerkt.

Daarnaast kan subsidie worden aangevraagd voor het opstellen van een regionaal cultureel actieplan. Dit plan is gebaseerd op de regionale visie en bevat de concrete acties die uitgevoerd gaan worden om de regionale samenwerking op het gebied van cultuur vorm te geven.

Ten slotte kan er ook subsidie worden aangevraagd voor procesbegeleiding bij de uitvoering van het regionaal cultureel actieplan.

 

 

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Lees dan deze pagina èn de volledige tekst van de uitvoeringsregeling (zie wet- en regelgeving) goed door.

 

Doelgroep:

Subsidie kan worden verstrekt aan:

  • een gemeente in Noord-Holland die samenwerkt met minimaal twee andere gemeenten in Noord-Holland
  • een gemeenschappelijke regeling van gemeenten in Noord-Holland

 

Activiteiten:

Subsidie kan worden verstrekt voor:

a. het opstellen van een regionale visie op het gebied van cultuur die in het teken staat van regionale samenwerking in tenminste de drie betrokken gemeenten.

b. het opstellen van een regionaal cultureel actieplan ter uitvoering van een regionale visie op het gebied van cultuur binnen de drie betrokken gemeenten.

c. Procesbegeleiding bij de uitvoering van een regionaal cultureel actieplan dat voortkomt uit een regionale visie op het gebied van cultuur als bedoeld onder a en b.

 

Weigeringsgronden:

Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:

- Er minder dan drie gemeenten samenwerken.

- De activiteit is afgerond voordat de aanvraag is ontvangen.

- Subsidie wordt niet verstrekt voor reguliere bedrijfsvoeringskosten, zoals bijvoorbeeld reguliere interne personeelskosten van de gemeenten.

 

Voorwaarden

In de uitvoeringsregeling vindt u alle relevante voorwaarden.

De belangrijkste criteria voor deze regeling zijn:

- Er moet minstens een subsidie van € 5.000,- worden gevraagd;

- Er moeten minimaal drie gemeenten samenwerken;

- Bij de aanvraag om subsidie dient een samenwerkingsverklaring van de betreffende gemeenten meegezonden te worden. Indien subsidie wordt aangevraagd voor het opstellen van een regionaal cultureel actieplan dient de regionale visie op het gebied van cultuur van de betrokken gemeenten meegezonden te worden.

- Indien subsidie wordt aangevraagd voor procesbegeleiding bij de uitvoering van en regionaal cultureel actieplan dient de regionale visie op het gebied van cultuur en het regionale culturele actieplan van de betrokken gemeenten meegezonden te worden.

 

De subsidie kan niet meer bedragen dan 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 25.000, - voor een aanvraag om subsidie voor de onderdelen a. b. en c (artikel 3 uitvoeringsregeling)

Voor deze regeling is in 2018 totaal maximaal € 106.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Aanpak

Deze regeling is een ‘volgorde van ontvangst’-regeling. Dat betekent dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld. Het is dus zinvol zo snel mogelijk een (volledige) aanvraag in te dienen.

De regeling is opengesteld vanaf 20 juli 2017. De aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag is ontvangen jaarlijks uiterlijk op de eerste donderdag van oktober (5 oktober 2017 en in 2018 uiterlijk 4 oktober 2018) om 17.00 uur. De regeling vervalt op 1 januari 2019.

Denk er om dat we papieren aanvragen alleen op werkdagen kunnen ontvangen.

Als u aanvullende informatie moet indienen, dan geldt de ontvangstdatum van deze aanvullende informatie als ontvangstdatum van uw aanvraag. Dit is belangrijk, omdat in de tussentijd het subsidieplafond door het honoreren van andere (volledige) aanvragen kan worden bereikt. Ook duurt het langer voordat u een besluit ontvangt.

Het is aan te raden om, voordat u tot een aanvraag overgaat, uw projectplan met ons te bespreken. U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw I. Jansen (tel. 023-5143711 of met mevrouw E. Koning-Vereecken (tel. 023-5143612)

 

Indienen subsidieaanvraag

 

Voor het indienen van uw subsidieaanvraag kunt u alleen het op deze site beschikbare aanvraagformulier (Word-document) gebruiken.

Uw complete aanvraag stuurt u op naar:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Sector Subsidies en Inkoop

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

In plaats van opsturen, kunt u uw aanvraag ook afleveren bij de balie van de Provincie Noord-Holland (Houtplein 33 te Haarlem). U ontvangt dan een ontvangstbevestiging gedateerd op de datum van aflevering.

 

Momenteel kunnen alleen nog papieren aanvragen ingediend worden. Op een later tijdstip volgt informatie over het indienen van digitale aanvragen.

 

Wet- en regelgeving

Contact

Meer informatie over het subsidieproces, waaronder de verantwoordingssystematiek, treft u aan op onze website, www.noord-holland.nl, in het Digitaal Loket, onderdeel Subsidies.

U kunt ook contact opnemen met ons Servicepunt, tel. 0800 0200 600 (gratis), of per e-mail servicepunt@noord-holland.nl.

 

Bezwaar & beroep

In het Digitaal Loket op onze website www.noord-holland.nl vindt u meer informatie over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.