Stimulering regionale samenwerking cultuur Noord-Holland 2021, vervallen

De indieningsperiode om op grond van deze regeling subsidie aan te vragen was van 1 maart 2021 om 9.00 uur tot uiterlijk 14 oktober 2021 om 17.00 uur. De indieningsperiode is nu gesloten.

Doel
De regionale samenwerking op het gebied van cultuur tussen gemeenten en tussen culturele instellingen te stimuleren om een breed cultureel aanbod bereikbaar en toegankelijk te houden en de cultuurparticipatie te bevorderen ten behoeve van een breed publiek.

Doelgroep

 • a) een gemeente in Noord-Holland die op het gebied van cultuur samenwerkt met tenminste twee andere gemeenten in Noord-Holland;
 • b) een gemeenschappelijke regeling van gemeenten in Noord-Holland;
 • c) een rechtspersoon die eigenaar of exploitant is van een culturele instelling gelegen binnen de grenzen van de provincie Noord-Holland die op het gebied van cultuur samenwerkt met ten minste twee van de volgende instellingen:
 1. archief: archief opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling;
 2. bibliotheek: bibliotheek aangesloten bij de Vereniging van Openbare Bibliotheken;
 3. filmhuis: filmtheater aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters dat subsidie van een overheidsorgaan ontvangt;
 4. museum: museum dat op het moment van de subsidieaanvraag voorlopig of definitief is opgenomen in het Museumregister of lid is van de Museumvereniging;
 5. poppodium: poppodium aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals;
 6. theater: schouwburg die of concertgebouw dat lid is van de Vereniging van Schouwburg-en Concertzaaldirecties;
 7. theatergroep: theatergroep aangesloten bij de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten;
 8. muziek(theater)groep: muziek(theater)groep aangesloten bij de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten of de Vereniging voor Vrije Theaterproducenten;
 9. dansgroep: dansgroep aangesloten bij de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten of de Vereniging voor Vrije Theaterproducenten;
 10. festivals: festivals aangesloten bij De Verenigde Podiumkunstenfestivals.

Activiteiten
Subsidie aan een gemeente kan worden verstrekt voor:

 • a) het opstellen van een regionaal cultureel actieplan ter uitvoering van de regionale visie op het gebied van cultuur binnen de betrokken gemeenten of;
 • b) de uitvoering van een regionaal cultureel actieplan als bedoeld in onderdeel a.

Subsidie aan een rechtspersoon, genoemd hierboven onder het kopje Doelgroep, onder c, kan worden verstrekt voor activiteiten die voortkomen uit de samenwerking tussen de rechtspersonen met als doel:

 • a. het verrijken van het culturele aanbod;
 • b. het vergroten van het publieksbereik;
 • c. het bereiken van een meer divers publiek; of
 • d. het delen van kennis en expertise.

Berekening subsidie

50% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 25.000.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 106.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

 • a) de activiteit financieel niet haalbaar is;
 • b) de activiteit is afgerond voordat de subsidieaanvraag is ontvangen;
 • c) op het tijdstip van de indiening van de aanvraag het een bestaande samenwerking betreft op het gebied van de activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd.

Subsidie wordt niet verstrekt voor:

 • a) kosten gemaakt in de reguliere bedrijfsvoering van de subsidieontvanger;
 • b) exploitatiekosten.

Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 5.000,-.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag tussen 1 maart 2021 vanaf 9.00 uur en uiterlijk op 14 oktober 2021 om 17.00 uur is ontvangen.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.


Indienen subsidieaanvraag

STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:

 • E-Herkenning
 • Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
 • Beveiligingsniveau: EH2+

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem. 

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland:
tel. 0800 0200 600 (gratis)
e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Voor inhoudelijke vragen over uw subsidieaanvraag kunt u contact opnemen met Mw. E. Koning (T: 0235143612).

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.