Subsidie Oplossingen bij Netcongestie Noord-Holland 2022 (SON)

Er zijn veel subsidieaanvragen ingediend. We verwachten dat met de ontvangen subsidieaanvragen het beschikbare budget besteed wordt.

 

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via e-Herkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van e-Herkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

Doel
Om onze klimaat- en energiedoelstellingen te halen door:

 • het voorkomen, verminderen of oplossen van transport schaarste op het elektriciteitsnet
 • oplossingen te zoeken in het lokale en regionale energiesysteem voor productie, transport, distributie, omzetting, buffering en opslag van duurzame energie;
 • het verschuiven of verdelen van schaarse netcapaciteit.

 Doelgroep 
  - een eigenaar of huurder van een gebouw, (maar geen woning) waar het project betrekking op heeft.
  - een samenwerkingsverband van eigenaren of huurders (Zie samenwerkingsverklaring bij de formulieren in de rechterkolom.)

 Activiteiten
      -  het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie met betrekking tot het oplossen van netcongestie;
      -  het realiseren van oplossingen bij netcongestie.

Berekening subsidie

 1. Subsidie voor een haalbaarheidsstudie voor het oplossen van netcongestie bedraagt  50 % van de subsidiabele kosten tot maximaal € 25.000,-  (art. 2 lid 1).
 2. Subsidie voor het realiseren van oplossingen bij netcongestie bedraagt 30 % van de subsidiabele kosten tot € 75.000,- (art. 2 lid 2).
 3. Subsidie voor het realiseren va oplossingen bij netcongestie bedraagt 30 % van de subsidiabele kosten tot € 250.000,- voor zover sprake is van een aanvraag van een samenwerkingsverband.(art. 2 lid 2 i.c.m. art. 3 lid 2).
 4. Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 5.000,-.
 5. Bij subsidies van minder dan € 10.000,- wordt volstaan met subsidievaststelling zonder voorafgaande subsidieverlening.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 1.500.000,-  (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden

De provincie geeft géén subsidie als:

 • de aanvrager of een deelnemer aan het samenwerkingsverband eerder subsidie van Gedeputeerde Staten heeft ontvangen voor dezelfde subsidiabele activiteiten bedoeld in artikel 3 en voor dezelfde elektriciteitsaansluiting;
 • de activiteit betrekking heeft op fossiele energie;
 • de activiteit een duurzaamheidsmaatregel is die is gericht op energiebesparing en opwek van duurzame energie;
 • de activiteit buiten Noord-Holland plaatsvindt;
 • de uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen. (Let op : een door de aanvrager ondertekende offerte geldt als start en is een weigeringsgrond.)

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 01 augustus 2022 om 09:00 uur tot en met 31 december 2022 om 17:00 uur

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

 STAP 2:
Log in op e-Herkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw e-Herkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via e-Herkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van e-Herkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken  de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.