Toekomstbestendige winkelgebieden Noord-Holland, subsidie

Deze uitvoeringsregeling is bedoeld om gemeenten en bedrijven te stimuleren het kwaliteitsniveau van de Noord-Hollandse winkelstructuur te verhogen. Deze regeling voorziet in subsidiemogelijkheden voor onderzoek en procesondersteuning ten behoeve van het terugdringen van leegstand, het opzetten of verbeteren van samenwerking of het bevorderen van het onderscheidend vermogen van een winkelgebied.

Doelgroep

 • gemeenten
 • ondernemingen
 • ondernemerscollectieven

 

Activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor onderzoek of procesondersteuning dat zich richt op:

 • het terugdringen van leegstand of bevorderen van transformatie van het winkelgebied
 • het opzetten of verbeteren van een ondernemerscollectief of het verbeteren van de samenwerking tussen ondernemers in het winkelgebied
 • het bevorderen van het onderscheidend vermogen van een winkelgebied
 • de verduurzaming van het winkelgebied (alleen in combinatie met een van bovengenoemde activiteiten)
 • bevorderen van transformatie van een solitaire vestiging

Subsidie wordt verstrekt voor de kosten van inhuur van externe expertise voor het betreffende onderzoek of de procesondersteuning.


Weigeringsgronden
Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:

 • de activiteit niet financieel haalbaar is
 • met de uitvoering is gestart voordat de aanvraag door de provincie is ontvangen
 • de activiteit strijd is met artikel 5a en 5b van de Provinciale Ruimtelijke Verordening
 • reeds subsidie is verstrekt voor eenzelfde onderwerp binnen het winkelgebied

Voorwaarden

In de uitvoeringsregeling vindt u alle relevante voorwaarden.
De belangrijkste criteria voor deze regeling zijn:

 • De aanvrager moet een belang hebben in het winkelgebied waar de aanvraag over gaat
 • Ondernemingen en ondernemerscollectieven moeten een verklaring van de gemeente bijvoegen waaruit blijkt dat die gemeente de aanvraag steunt
 • Er moet minstens een subsidie van € 5.000,- worden gevraagd
 • Een aanvraag om subsidie wordt alleen behandeld indien de aanvraag uiterlijk 31 december 2019 om 17:00 uur door de provincie is ontvangen.

 

De subsidie kan niet meer bedragen dan 50% van de door ons noodzakelijk geachte kosten tot een maximum van € 30.000,-.

Voor deze regeling is in totaal maximaal € 900.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar. Er zijn drie subsidieplafonds:

 • € 300.000,- voor het terugdringen van leegstand van het winkelgebied of en het bevorderen van transformatie van het winkelgebied / de solitaire vestiging
 • € 300.000,- voor het opzetten of verbeteren van een ondernemerscollectief of het verbeteren van de samenwerking tussen ondernemers in het winkelgebied
 • € 300.000,- voor het bevorderen van het onderscheidend vermogen van een winkelgebied

Aanpak

Deze regeling is een ‘volgorde van ontvangst’-regeling. Dat betekent dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld. Het is dus zinvol zo snel mogelijk een (volledige) aanvraag in te dienen.

De regeling is opengesteld tot en met 31 december 2019 uiterlijk om 17:00 uur.

Denk er om dat we digitale aanvragen elke dag kunnen ontvangen en papieren aanvragen alleen op werkdagen.

Als u aanvullende informatie moet indienen, dan geldt de ontvangstdatum van deze aanvullende informatie als ontvangstdatum van uw aanvraag. Dit is belangrijk, omdat in de tussentijd het subsidieplafond door het honoreren van andere (volledige) aanvragen kan worden bereikt. Ook duurt het langer voordat u een besluit ontvangt.

 

Indienen subsidieaanvraag
Bij deze regeling kunt u uw subsidieaanvraag digitaal of op papier indienen. Het staat u vrij hier zelf een keuze in te maken.

Digitaal aanvragen
Voor het indienen van een digitale aanvraag doorloopt u het e-formulier en ondertekent u het formulier met uw eHerkenning (organisatie) account. Heeft u nog geen account, dan is het belangrijk dat u deze aanvraagt vóórdat u begint met het aanvragen van de subsidie. Houdt hierbij rekening met de doorlooptijd voor het activeren van een dergelijk account. Meer informatie over eHerkenning op www.eherkenning.nl.

Uw eHerkenning account dient voor de onderstaande dienst en niveau gemachtigd te zijn:

Dienstverlener: Provincie Noord-Holland
Dienst: Ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Holland
Niveau: EH2+

Voordat u de digitale aanvraag verzendt, moet u alle bijlagen bijvoegen (samen maximaal 20 Mb). Het is aan te raden de benodigde bijlagen vooraf gereed te hebben:

 • Formulier Projectinformatie (verplicht)
 • Ondersteunde verklaring van betreffende gemeente (verplicht indien aanvraag door onderneming of ondernemerscollectief wordt gedaan)
 • Kopie recent (digitaal) bankafschrift (indien subsidieontvanger op dat rekeningnummer niet eerder subsidie van provincie heeft ontvangen)
 • Machtigingsverklaring (indien door bv subsidieadviesbureau als gemachtigde de aanvraag wordt ingediend)


Wanneer uw aanvraag digitaal is ingediend, ontvangt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging op het door u in het formulier opgegeven e-mailadres.

Papieren aanvraag
Voor het indienen van uw papieren subsidieaanvraag kunt u alleen het op deze site beschikbare aanvraagformulier (Word-document) gebruiken. Bij de papieren subsidieaanvraag dient u dezelfde bijlagen mee te sturen als hierboven bij ‘digitaal aanvragen’ staan vermeld.

Uw complete aanvraag stuurt u op naar:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Sector Subsidies en Inkoop
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

In plaats van opsturen, kunt u uw aanvraag ook afleveren bij de balie van de Provincie Noord-Holland (Houtplein 33 te Haarlem). U ontvangt dan een ontvangstbevestiging gedateerd op de datum van aflevering.

 

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

 

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl