POP3: Verbeteren kavelstructuur landbouwbedrijven Noord-Holand, vervallen

  • Deze regeling is onderdeel (art. 2.4.1, lid a) van het Uitvoeringsregeling POP3  Noord-Holland, andere onderdelen van de Uitvoeringsregeling zijn niet opengesteld.
  • De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Gebruikt u daarom voor het doen van een subsidieaanvraag de link onder de kop Aanpak.
  • Zorg voor een complete aanvraag, na indiening van de aanvraag zijn wijzigingen van de aanvraag zeer beperkt mogelijk.

    “Indien u gestart bent met uw project, vindt u de benodigde formulieren voor verantwoording en voortgang op mijn.rvo.nl. De link treft u onder het kopje "Formulieren".”

De provincie stelt € 3.500.000,- beschikbaar voor het verbeteren van de kavelstructuur van landbouwbedrijven. De helft van dit bedrag komt van de Europese Unie.

 

Aandacht voor ruilverkaveling is van belang omdat aantal kavels per bedrijf en de spreiding er van is toegenomen. Dat komt doordat landbouwbedrijven agrarische grond hebben gekocht van bedrijven die gestopt zijn. Om de ruilverkaveling makkelijker te maken, kan hier eventueel grond van de provincie Noord-Holland bij worden gebruikt.

  

Beter werk- en leefklimaat in Noord-Holland

Het verbeteren van de verkavelingsstructuur zorgt voor meer efficiëntie en voor energiebesparing. Door ruilverkaveling vermindert het landbouwverkeer op openbare wegen en neemt de verkeersveiligheid toe. Ook kan het de weidegang van koeien vergemakkelijken. Verder biedt het mogelijkheden voor het aanpassen en de aanleg van wegen en aanpassingen aan het watersysteem. Zo draagt het bij aan een betere concurrentiepositie van Noord-Hollandse bedrijven en aan een duurzamere economie. Daarnaast biedt ruilverkaveling mogelijkheden voor het vergroten van de hoeveelheid natuur in Noord-Holland en voor het voltooien van het Natuurnetwerk Nederland.

 

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Lees dan deze pagina èn de volledige tekst van het openstellingsbesluit, de uitvoeringsregeling  en de toelichting goed door (zie wet- en regelgeving).

 

De regeling is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage uit het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland.

Doelgroep:

Subsidie kan worden verstrekt aan

-       landbouwers;

-       stichtingen voor kavelruil;

-       landbouworganisaties;

-       waterschappen.

 

Activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor

-       proceskosten verkaveling;

-       procedurekosten verkaveling;

-       investeringen om kavels beter bewerkbaar en bereikbaar te maken;

-       investeringen ten behoeve van inpassingsmaatregelen.

 

 

Weigeringsgronden

Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:35 Algemene wet bestuursrecht, wordt een subsidie geheel of gedeeltelijk geweigerd indien:

-       voor dezelfde activiteit reeds subsidie is aangevraagd in dezelfde openstellingsperiode;

-       voor dezelfde activiteiten en subsidiabele kosten op grond van enige regeling reeds subsidie is verstrekt tot het op grond van Europese verordeningen toegestane maximale subsidiepercentage of – bedrag;

-       de activiteit niet overwegend plaatsvindt in de provincie Noord-Holland, tenzij de activiteit of de resultaten ervan aantoonbaar ten goede komt of komen aan ingezetenen van provincie Noord-Holland, of de activiteit of de resultaten daarvan aantoonbaar op enigerlei wijze het belang van de provincie Noord-Holland dient of dienen;

-       met de uitvoering van de activiteit, niet zijnde de uitvoering van voorbereidings­handelingen voor de uitvoering van de activiteit, is gestart voordat de aanvraag om subsidie is ingediend;

-       in het opstellingsbesluit de benodigde nationale overheidsfinanciering als bedoeld in artikel 1.4, tweede lid, niet of niet volledig beschikbaar is gesteld en de aanvraag niet voorzien is van een bijdrageverklaring, een intentieverklaring of een subsidiebeschikking voor de benodigde resterende nationale overheidsfinanciering;

-       een aanvraag minder scoort dan het minimum aantal punten als bedoeld in artikel 1.3, vierde lid, onderdeel d;

-       de aanvrager een onderneming in moeilijkheden is als bedoeld in artikel 2, lid 14, van Verordening (EU) 702/2014;

-       ten aanzien van de subsidieaanvrager een uitstaand bevel tot terugvordering bestaat, volgend op een eerdere beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt is verklaard.

Voorwaarden

In de uitvoeringsregeling vindt u alle relevante voorwaarden.

De belangrijkste criteria voor deze regeling zijn:

 

De subsidie bedraagt:

  1. a.    100% van de subsidiabele kosten van investeringen ten behoeve van inpassingsmaatregelen;
  2. b.    40% van de subsidiabele kosten van investeringen ten behoeve van een betere bereikbaarheid en bewerkbaarheid van kavels, met een maximum van € 800,- per geruilde ha.

 

Voor deze regeling is in totaal maximaal € 3,5 mln (het subsidieplafond) beschikbaar.

Aanpak

Deze regeling is een zogenoemde ‘tender’-regeling. Dat betekent dat de aanvragen, nadat de termijn is gesloten, allemaal tegelijkertijd en ten opzichte van elkaar worden beoordeeld. De aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. In de uitvoeringsregeling en het openstellingsbesluit vindt u, naast de inhoudelijke criteria, de rangschikkingscriteria op grond waarvan de projecten worden gescoord.

De regeling is open in de periode van 11 januari  tot en met 19 februari 2016.

Uw aanvraag moet uiterlijk op 19 februari 2016 door ons zijn ontvangen. Als wij uw aanvraag later ontvangen, moeten wij uw aanvraag helaas buiten behandeling laten. 

 

Indienen subsidieaanvraag: u dient uw aanvraag om subsidie digitaal in via de website van rvo: https://mijn.rvo.nl/pop3-noord-holland-verbetering-verkavelingsstructuur-2016

Via https://mijn.rvo.nl/pop3-noord-holland-verbetering-verkavelingsstructuur-2016 komt u terecht op mijn.rvo.nl, de digitale omgeving voor het aanvragen van subsidies tijdens openstellingen en het beheren van projecten POP3 Noord-Holland.

Hier vraagt u subsidies aan, kunt u uw aanvraag intrekken en kunt u uw verzoek om vaststelling indienen.

Als u een aanvraag heeft gedaan kunt u in Mijn dossier uw gegevens bekijken en beheren. Ook kunt u daar uw digitale documenten openen, registraties bijwerken en machtigingen beheren. U krijgt toegang tot Mijn dossier via de link ‘Inloggen op mijn.rvo.nl’ rechts bovenaan de pagina.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Bezwaar & beroep

In het Digitaal Loket op onze website www.noord-holland.nl vindt u meer informatie over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen een besluit van de provincie.

Uitgelicht

Formulieren