Verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland, subsidie

Het subsidieplafond voor deze regeling is bereikt, dit betekent dat er geen gelden meer beschikbaar zijn voor subsidieaanvragen.

Doel
Het aanpakken van zwemplekken waar problemen zijn met bepaalde bacteriën of met terugkerende overlast van blauwalgen.

Doelgroep
Waterbeheerders en locatiehouders van zwemwaterlocaties of potentiële zwemwaterlocaties in Noord-Holland.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor

 • Gebiedsonderzoek
 • Beheermaatregelen
 • Investeringsmaatregelen

Deze activiteiten moeten gericht zijn op het duurzaam verbeteren van de bacteriologische kwaliteit van het (potentieel)zwemwater of op de structurele vermindering van de blauwalgenproblematiek.

Berekening subsidie
De subsidie is 75% van de subsidiabele kosten, en:

 • voor onderzoek tot maximaal € 15.000,-;
 • voor beheermaatregelen tot maximaal € 75.000,-;
 • voor investeringsmaatregelen tot maximaal € 75.000,-.


Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 250.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

 

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als

 • De activiteit financieel niet haalbaar is
 • De uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen
 • Voor de desbetreffende (potentiële) zwemwaterlocatie en hetzelfde type onderzoek, beheer- of investeringsmaatregeling al een subsidie op grond van een uitvoeringsregeling subsidie verbetering zwemwaterkwaliteit is verstrekt.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 5 februari 2019 tot en met 1 oktober 2019.

Indienen subsidieaanvraag
De formulieren staan hiernaast in de rechterkolom.

Bij digitaal indienen
Vraagt u als privépersoon subsidie aan? Dan gebruikt u uw DigiD-account.
Bedrijven, gemeenten, organisaties en andere niet-privépersonen gebruiken hun eHerkenning-account. Zie ‘Toelichting (digitaal) aanvragen subsidie’.

Verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag

 • Formulier Projectinformatie van deze regeling (zie onder ‘Formulieren’)
 • Bij aanvraag door waterbeheerder voor beheer- of investeringsmaatregelen: brief van locatiehouder waaruit blijkt dat zij instemt met de voorgenomen maatregelen
 • Bij aanvraag door locatiehouder voor beheer- of investeringsmaatregelen: brief van waterbeheerder waaruit blijkt dat zij instemt met de voorgenomen maatregelen
 • Bij aanvraag beheermaatregelen: onderbouwing waaruit blijkt dat de beheer-maatregelen additioneel zijn t.o.v. reguliere eerdere jaarlijkse beheerinspanningen
 • Bij aanvraag structurele vermindering blauwalgenproblematiek: gegevens (metingen en visuele waarnemingen) die aantonen dat er sprake is van een dergelijke problematiek


De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

 

Termijn

U ontvangt binnen 16 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland, tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl