Verduurzaming culturele instellingen Noord-Holland 2019, subsidie

Aankondiging Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming culturele instellingen Noord-Holland 2019.

Uw aanvraag is tijdig ingediend als deze door ons is ontvangen in de periode van 1 november 2019 tot en met 31 december 2019. Als uw aanvraag vóór of na deze periode wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen. Dit houdt in dat uw aanvraag uiterlijk 31 december om 16.00 uur door de postkamer van de Provincie Noord-Holland geregistreerd dient te zijn. Indien u zeker wilt zijn dat uw aanvraag op tijd door ons wordt ontvangen en geregistreerd, is het raadzaam uw aanvraag tijdig op de post te doen.

Doel:

Verduurzaming van culturele instellingen te stimuleren door middel van energiebesparings-maatregelen en/of het opwekken van energie uit hernieuwbare energiebronnen en/of activiteiten gericht op het behouden of vergroten van de publiekstoegankelijkheid van de culturele instelling

Doelgroep:

Rechtspersoon die eigenaar of exploitant van een culturele instelling in de provincie Noord-Holland, te weten:

 • Archief, dat is opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling
 • Bibliotheek die is aangesloten bij de Vereniging Openbare Bibliotheken
 • Museum dat op het moment van de subsidieaanvraag voorlopig of definitief is opgenomen in het museumregister of lid is van de Museumvereniging
 • Poppodium dat is aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Poppodia en Festivals
 • Theater, schouwburg of concertzaal die lid is van de vereniging van Schouwburg- en concertzaal directies

Activiteiten:

De provincie geeft subsidie voor het verduurzamen van culturele instellingen en het beter toegankelijk maken van de culturele instelling. Zie voor omschrijving de uitvoeringsregeling. 

Berekening subsidie:

50% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 300.000,-.

Subsidieplafond:

Voor deze regeling is in totaal € 2.000.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

 

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden:

De provincie geeft géén subsidie als:

 • De activiteit financieel niet haalbaar is.
 • De voor de activiteit benodigde vergunningen op het moment van de subsidieaanvraag niet zijn verstrekt.
 • Voor de activiteit op grond van deze of een andere provinciale regeling reeds subsidie is verstrekt.
 • De aanvrager een onderneming is die in moeilijkheden verkeert als bedoeld in paragraaf 2.2 van de Communautaire richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (PbEU, 2014/C 249/01).
 • Tegen de aanvrager een terugvorderingsbevel is gegeven omdat eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.

 

Aanpak

Tender:

Aanvragen worden tegelijkertijd beoordeeld en geprioriteerd. Aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. Lager scorende aanvragen worden geweigerd bij het bereiken van het subsidieplafond.

Openstelling:

Uw aanvraag is tijdig ingediend indien de aanvraag in de periode van 1 november 2019 tot en met 31 december 2019 door de provincie is ontvangen.

Indienen subsidieaanvraag:

De formulieren staan hiernaast in de rechterkolom. (n.b. vanaf juni 2019)

Bij digitaal indienen:

Organisaties en andere niet-privépersonen gebruiken hun eHerkenning-account. Zie ‘Toelichting (digitaal) aanvragen subsidie’.

Verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag:

 1. Formulier Projectinformatie van deze regeling (zie onder ‘Formulieren’).
 2. Een inhoudelijke beschrijving van de activiteit indien formulier projectinformatie ontoereikend is.
 3. Een begroting van de kosten van de activiteit.
 4. Een financieringsplan van de kosten van de activiteit.
 5. Een meer jaren onderhoudsplan.
 6. Indien de aanvrager van de subsidie niet zelf de eigenaar is van het gebouw waarin de culturele instelling is gehuisvest, een verklaring van de eigenaar van de onroerende zaak dat de activiteiten zijn toegestaan
 7. Een planning van de activiteiten.
 8. Een energiescan van het gebouw waarin de culturele instelling is gevestigd als de subsidie bestemd is activiteiten als bedoeld in artikel 3, eerste lid voor (energiemaatregelen).
 9. Een afschrift van de omgevingsvergunning voor het project als deze vereist is.
 10. Kopie bankafschrift met naam, adres en woonplaats (verplicht als u de afgelopen 2 jaar geen subsidie van de provincie heeft ontvangen).
 11. Indien van toepassing een De-minimisverklaring.
 12. Machtigingsverklaring (verplicht als uw aanvraag door een gemachtigde wordt ingediend).

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Neem contact op met het Servicepunt om te controleren of wij uw aanvraag hebben ontvangen.

Termijn

U ontvangt binnen 16 weken na 31 december 2019 de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl 

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl