Verduurzaming culturele instellingen Noord-Holland 2019, subsidie

STAP 1: Maak eerst de BIJLAGEN gereed:

Bijlage 1: Subsidieaanvraagformulier (verplicht)

Bijlage 2: Kopie bankafschrift met naam, adres en woonplaats (verplicht indien u de afgelopen 2 jaar geen subsidie van provincie heeft ontvangen)

Bijlage 3: Machtigingsverklaring (verplicht indien uw aanvraag door een gemachtigde wordt ingediend)

Bijlage 4: Vergunning(en) (verplicht indien omgevingsvergunning en/of ontheffing nodig is voor het project)

Bijlage 5: De-minimisverklaring (verplicht indien aanvrager de afgelopen drie jaar de- minimissteun heeft ontvangen)

Bijlage 6: Meerjaren onderhoudsplan (verplicht)

Bijlage 7: MKB-verklaring (verplicht voor de onderdelen energiebesparende maatregelen en de opwekking van energie uit hernieuwbare energiebronnen (resp. art. 3, lid 1 onder a en art. 3, lid 1 onder b van de uitvoeringsregeling)

Bijlage 8: Energiescan (verplicht voor de onderdelen energiebesparende maatregelen en de opwekking van energie uit hernieuwbare energiebronnen (resp. art. 3, lid 1 onder a en art. 3, lid 1 onder b van de uitvoeringsregeling)

Bijlage 9: Planning/begroting/kasritme (voeg een aparte planning/begroting/kasritme toe, indien er te weinig ruimte is op hetsubsidieaanvraagformulier)

Bijlage 10: Uitgebreide beschrijving activiteiten (verplicht)

Bijlage 11: Bewijs lidmaatschap vereniging of vermelding in museumregister (verplicht)

 

STAP 2: Log in op het formulier met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en verzenden.

 

Nodig:

 • E-Herkenning
 • Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
 • Beveiligingsniveau: EH2+

 

LET OP: Heeft u al een eHerkenningsaccount voor de provincie? Dit is veranderd.

Uw E-Herkenningsaccount moet nu gemachtigd zijn voor de dienst 'Digitaal Loket' van de dienstverlener provincie Noord-Holland. Vraag zo nodig de beheerder van uw account de machtiging voor deze dienst toe te voegen.

PER POST: U kunt het indieningsformulier (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen.

 

Doel:

Verduurzaming van culturele instellingen te stimuleren door middel van energiebesparings-maatregelen en/of het opwekken van energie uit hernieuwbare energiebronnen en/of activiteiten gericht op het behouden of vergroten van de publiekstoegankelijkheid van de culturele instelling

Doelgroep:

Rechtspersoon die eigenaar of exploitant van een culturele instelling in de provincie Noord-Holland, te weten:

 • Archief, dat is opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling
 • Bibliotheek die is aangesloten bij de Vereniging Openbare Bibliotheken
 • Museum dat op het moment van de subsidieaanvraag voorlopig of definitief is opgenomen in het museumregister of lid is van de Museumvereniging
 • Poppodium dat is aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Poppodia en Festivals
 • Theater, schouwburg of concertzaal die lid is van de vereniging van Schouwburg- en concertzaal directies

Activiteiten:

De provincie geeft subsidie voor het verduurzamen van culturele instellingen en het beter toegankelijk maken van de culturele instelling. Zie voor omschrijving de uitvoeringsregeling. 

Berekening subsidie:

50% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 300.000,-.

Subsidieplafond:

Voor deze regeling is in totaal € 2.000.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

 

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden:

De provincie geeft géén subsidie als:

 • De activiteit financieel niet haalbaar is.
 • De voor de activiteit benodigde vergunningen op het moment van de subsidieaanvraag niet zijn verstrekt.
 • Voor de activiteit op grond van deze of een andere provinciale regeling reeds subsidie is verstrekt.
 • De aanvrager een onderneming is die in moeilijkheden verkeert als bedoeld in paragraaf 2.2 van de Communautaire richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (PbEU, 2014/C 249/01).
 • Tegen de aanvrager een terugvorderingsbevel is gegeven omdat eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.

 

Aanpak

Tender:

Aanvragen worden tegelijkertijd beoordeeld en geprioriteerd. Aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. Lager scorende aanvragen worden geweigerd bij het bereiken van het subsidieplafond.

Openstelling:

Uw aanvraag is tijdig ingediend indien de aanvraag in de periode van 1 november 2019 tot en met 31 december 2019 door de provincie is ontvangen.

Indienen subsidieaanvraag:

De formulieren staan hiernaast in de rechterkolom. (n.b. vanaf juni 2019)

Bij digitaal indienen:

Organisaties en andere niet-privépersonen gebruiken hun eHerkenning-account. Zie ‘Toelichting (digitaal) aanvragen subsidie’.

Verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag:

 1. Formulier Projectinformatie van deze regeling (zie onder ‘Formulieren’).
 2. Een inhoudelijke beschrijving van de activiteit indien formulier projectinformatie ontoereikend is.
 3. Een begroting van de kosten van de activiteit.
 4. Een financieringsplan van de kosten van de activiteit.
 5. Een meer jaren onderhoudsplan.
 6. Indien de aanvrager van de subsidie niet zelf de eigenaar is van het gebouw waarin de culturele instelling is gehuisvest, een verklaring van de eigenaar van de onroerende zaak dat de activiteiten zijn toegestaan
 7. Een planning van de activiteiten.
 8. Een energiescan van het gebouw waarin de culturele instelling is gevestigd als de subsidie bestemd is activiteiten als bedoeld in artikel 3, eerste lid voor (energiemaatregelen).
 9. Een afschrift van de omgevingsvergunning voor het project als deze vereist is.
 10. Kopie bankafschrift met naam, adres en woonplaats (verplicht als u de afgelopen 2 jaar geen subsidie van de provincie heeft ontvangen).
 11. Indien van toepassing een De-minimisverklaring.
 12. Machtigingsverklaring (verplicht als uw aanvraag door een gemachtigde wordt ingediend).

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Neem contact op met het Servicepunt om te controleren of wij uw aanvraag hebben ontvangen.

Termijn

U ontvangt binnen 16 weken na 31 december 2019 de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl 

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl