Versterken bestuurskracht Noord-Holland 2017

De regeling is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren, onder andere wat betreft de subsidiabele activiteiten (artikel 4). Regio’s kunnen nu ook subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een bestuurskrachtonderzoek. Zo krijgen regio’s ook de mogelijkheid om een dergelijk onderzoek te starten als begin van een proces om te komen tot meer samenwerking en/of herindeling.

Ook op enkele procedurele punten is de regeling gewijzigd. Lees de regeling daarom goed

Met deze subsidieregeling wil de provincie bijdragen aan het versterken van de bestuurskracht van gemeenten en regio’s in Noord-Holland. De provincie subsidieert activiteiten die bijdragen aan intensievere samenwerking tussen gemeenten en/of het reflecteren op de eigen bestuurskracht. Op deze wijze probeert Noord-Holland gemeenten te stimuleren meer met elkaar samen te werken en zo effectiever te opereren.

De regeling is bedoeld voor gemeenten in Noord-Holland. Het doel van de regeling is om de bestuurskracht van Noord-Hollandse gemeenten en regio’s te versterken. Hiertoe komen de volgende zes activiteiten voor subsidie in aanmerking:

 

 1. uitvoeren van een bestuurskrachtonderzoek;

 2. uitvoeren van een regionaal bestuurskrachtonderzoek;

 3. uitvoeren van een onderzoek naar de gewenste vorm of samenwerkingspartner in verband met gemeentelijke herindeling of samenwerking;

 4. organiseren van regionale bijeenkomsten met raadsleden ten behoeve van het bevorderen van de regionale samenwerking;

 5. opstellen van een regionale samenwerkingsagenda;

 6. opstellen van een regionale visie op de toekomstige bestuurlijke organisatie. 

   

  Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Lees dan deze pagina én de volledige tekst van de uitvoeringsregeling (zie wet- en regelgeving) goed door.

   

Weigeringsgronden

Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:

 • de subsidieverlening minder dan € 5.000,- bedraagt;

 • de activiteit financieel niet haalbaar is;

 • al aan één of meer betrokken gemeenten een subsidie voor dezelfde activiteiten is verstrekt;

 • aan de aanvrager subsidie is verleend voor een andere activiteit, genoemd in artikel 4 onderdelen a, b, c, e en f van de regeling, die nog niet is afgerond.

Een volledige opsomming van de weigeringsgronden vindt u in artikel 4 van de uitvoeringsregeling.

Voorwaarden

In de uitvoeringsregeling vindt u alle relevante voorwaarden.

De belangrijkste criteria voor deze regeling zijn:

 • De activiteiten waar u subsidie voor aanvraagt mogen nog niet volledig zijn gerealiseerd;

 • U kunt geen subsidie krijgen voor de kosten van het eigen apparaat en eigen voorzieningen;

 • Subsidie voor activiteiten b, d, e en f dienen door één gemeente aangevraagd te worden namens alle betrokken gemeenten

 

De berekening van de subsidie verschilt per activiteit; u vindt deze in artikel 10 van de uitvoeringsregeling.

Voor deze regeling is in totaal maximaal 200.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Aanpak

Deze regeling is een ‘volgorde van ontvangst’-regeling. Dat betekent dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld. Het is dus zinvol zo snel mogelijk een (volledige) aanvraag in te dienen.
De regeling is jaarlijks opengesteld in de periode van 1 januari tot en met 3 oktober, 17.00 uur. Voor het jaar 2018 geldt dat de regeling is opengesteld vanaf de dag na datum van publicatie.  

Denk er om dat we digitale aanvragen elke dag kunnen ontvangen en papieren aanvragen alleen op werkdagen.


Als u aanvullende informatie moet indienen, dan geldt de ontvangstdatum van deze aanvullende informatie als ontvangstdatum van uw aanvraag. Dit is belangrijk, omdat in de tussentijd het subsidieplafond door het honoreren van andere (volledige) aanvragen kan worden bereikt. Ook duurt het langer voordat u een besluit ontvangt.

Het is aan te raden om, voordat u tot een aanvraag overgaat, uw projectplan met ons te bespreken.

 

Indienen subsidieaanvraag
Bij deze regeling kunt u uw subsidieaanvraag digitaal of op papier indienen. Het staat u vrij hier zelf een keuze in te maken.

Digitaal aanvragen
Voor het indienen van een digitale aanvraag doorloopt u het e-formulier en ondertekent u het formulier met uw eHerkenning (organisatie) account. Heeft u nog geen account, dan is het belangrijk dat u deze aanvraagt vóórdat u begint met het aanvragen van de subsidie. Houdt hierbij rekening met de doorlooptijd voor het activeren van een dergelijk account. Meer informatie over eHerkenning kunt u vinden op www.eherkenning.nl.

Uw eHerkenning account dient voor de onderstaande dienst en niveau gemachtigd te zijn:
Dienstverlener: Provincie Noord-Holland
Dienst: Ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Holland
Niveau: EH2+

Voordat u de digitale aanvraag verzendt, moet u alle bijlagen bijvoegen (uploaden). Het is aan te raden de benodigde bijlagen vooraf gereed te hebben:

 • Formulier Projectinformatie (verplicht)

 • Kopie recent (digitaal) bankafschrift (indien subsidieontvanger op dat rekeningnummer niet eerder subsidie van provincie heeft ontvangen)

 • Machtigingsverklaring (indien één gemeente namens alle betrokken gemeenten een aanvraag indiend)


  Wanneer uw aanvraag digitaal is ingediend, ontvangt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging op het door u in het formulier opgegeven e-mailadres.

 

Papieren aanvraag
Voor het indienen van uw papieren subsidieaanvraag kunt u alleen het op deze site beschikbare aanvraagformulier (Word-document) gebruiken. Bij de papieren subsidieaanvraag dient u dezelfde bijlagen mee te sturen als hierboven bij ‘digitaal aanvragen’ staan vermeld.

Uw complete aanvraag stuurt u op naar:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Sector Subsidies en Inkoop
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

In plaats van opsturen, kunt u uw aanvraag ook afleveren bij de balie van de Provincie Noord-Holland (Houtplein 33 te Haarlem). U ontvangt dan een ontvangstbevestiging gedateerd op de datum van aflevering.

Wet- en regelgeving

Contact

Meer informatie over het subsidieproces, waaronder de verantwoordingssystematiek, treft u aan op onze website, www.noord-holland.nl, in het Digitaal Loket, onderdeel Subsidies.

U kunt ook contact opnemen met ons Servicepunt, tel. 0800 0200 600 (gratis), of per e-mail servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

In het Digitaal Loket op onze website www.noord-holland.nl vindt u meer informatie over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.